Ceintures


6 KYU

5 KYU

4 KYU

3 KYU

  2 KYU

1 KYU
             
NAGE WAZA  
             
O SOTO GARI O USHI GARI TAI O TOSHI KATA GURUMA SOTO MAKI KOMI  
O SOTO GURUMA
KO USHI GARI HARAI GOSHI KO SOTO GAKE HANE MAKI KOMI  
O SOTO O TOSHI KO USHI GARI MAKI KOMI OKURI ASHI BARAI HANE GOSHI O GURUMA  
SASAE TSURI KOMI ASHI KO SOTO GARI USHI MATA ASHI ASHI GURUMA USHIRO GOSHI  
HIZA GURUMA O GOSHI USHI MATA GOSHI HARAI TSURI KOMI ASHI UTSURI GOSHI  
DE ASHI BARAI O TSURI GOSHI USHI MATA SUKASHI TOMOE NAGE YOKO OTOSHI  
TSUBA ME GAESHI KO TSURI GOSHI USHI MATA KENKEN      
UKI GOSHI MOROTE SEOI NAGE TSURI KOMI GOSHI      
IPPON SEOI NAGE ERI SEOI NAGE
SODE TSURI KOMI GOSHI      
FUMI KOMI SEOI SEOI O TOSHI        
     KOSHI GURUMA        
             
KATAME WAZA  
             
OSAE WAZA SHIME WAZA  
             
HON GESA GATAME YOKO SHIHO GATAME NAMI JUJI JIME HADAKA JIME SANKAKU JIME  
KUZURE GESA GATAME KUZURE YOKO SHIHO GATAME KATA JUJI JIME KATA HA JIME DO JIME  
MAKURA GESA GATAME KAMI SHIHO GATAME GYAKU JUJI JIME KATATE JIME    
USHIRO GESA GATAME KUZURE KAMI SHIHO GATAME OKURI ERI JIME ASHI GATAME JIME    
KATA GATAME KUZURE KAMI SHIHO GATAME RYOTE JIME ASHI GATAME JIME    
    TATE SHIHO GATAME   SODE GURUMA JIME    
ENTREES AU SOL KUZURE TATE SHIHO GATAME   TSUKKOMI JIME    
SORTIES AU SOL          
DEFENSES AU SOL   KANSETU WAZA  
             
CHUTES   UDE GARAMI HARA GATAME SANKAKU GATAME  
      UDE GATAME WAKI GATAME    
      UDE JUJI GATAME TE GATAME    
      HIZA GATAME ASHI GATAME    
             
         NAGE NO KATA  
             
        TE WAZA
TE WAZA
 
        KOSHI WAZA
KOSHI WAZA
 
        ASHI WAZA
ASHI WAZA
 
          MA SUTEMI WAZA
 
          YOKO SUTEMI WAZA
 
             
             


Comments