alg voorwaarden

Wat u vooraf weten moet...

- Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor huurdatum te worden gemaakt
- Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag exclusief  BTW. U kunt de goederen ook door ons { laten bezorgen en weer afhalen }. - Zorg ten alle tijden voor ruim transport b.v.b  een bus of stationcar . transport in aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren van onze apparatuur. Voor onze verhuur gelden een aantal spelregels waaraan iedereen moet voldoen:

- Het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID kaart)
- Het tonen van een bank- of giroafschrift of een salaris afschrift niet ouder dan 1 maand. (Waarvan de bedragen afgeplakt mogen worden, dient slechts ter adres controle) - In geval van bedrijf of vereniging dient u tevens een uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan één jaar) te overleggen. In geval van personen bedrijf of stichting  dient u tevens een kopie van legitimatie en adres gegeven  te overleggen.
Zonder deze papieren geven wij u echt geen apparatuur mee!

Wat als u zelf de apparatuur niet komt ophalen?

- Als u contractant bent maar u komt de apparatuur niet zelf ophalen dient u dat vooraf aan ons te melden.
- U dient zich vooraf per fax (of post) te legitimeren middels paspoort of rijbewijs en een kopie van bank- of giroafschrift.
- Degene die namens u komt afhalen dient zicht eveneens te legitimeren. Hij of zij dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen.

Wat als u de apparatuur laat bezorgen?
dat kan we hebben totaal pakket inclusief opbouw, demontage en bediening , maar ook losse verhuur van apparatuur is mogelijk.


AANSPRAKELIJKHEID

De huurder is in alle opzichten aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde.De huurder is volledig aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van de door haar/hem gehuurde goederen, en zullen worden berekend tegen nieuwprijs. jc production  is nimmer aansprakelijk voor schade dan ook aan goederen die door de huurder, hun personeel of bezoekers is veroorzaakt. jc production is nimmer aansprakelijk voor letsel aan personen en/of dieren met alle gevolgen van dien, o.a. invaliditeit, dood enz. jc production is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van de apparatuur door welke oorzaak dan ook. jc production is nimmer aansprakelijk voor schade aan goederen of aan personen welke is ontstaan door de huurder, tijdens het transport van de gehuurde goederen.Wij behouden ons wijzigingen voor in modellen, uitvoeringen, specificaties en prijzen.


ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ VERHUUR JC Production
 
 
ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door “jc production” met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: jc production  te Meppel
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
 
3. Huurperiode
Het instrument wordt verhuurd voor een periode van minimaal 24 uren. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant of per bank volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 
5. Annulering
5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
kan annulering niet kosteloos geschieden word 50% in rekening gebracht ;
eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 75% van de huurprijs verschuldigd;
later dan, of de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
5.b. De hiervoor onder 5.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het standaard-verhuurpakket. Op annulering van gehele “jc production” te verzorgen producties/evenementen zijn uitsluitend van toepassing de aan deze AV gehechte en daarmee één geheel vormende Bijzondere Bepalingen.
 
6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.
 
7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
 
8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
 
9. Werking
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
 
10. In gebreke zijn en schadevergoeding.
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
 
11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
 
12. Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
 
13. Schade
13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.
13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.
Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
 
14. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
 
15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.
 
16. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
 
17. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
 
18. Bijzondere bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van jc production voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.