Connecting The Nation -New Wales Transport Strategy

One of the major concerns by objectors to the, now discredited, A494 motorway proposals was that before committing hundreds of thousands from public funds on an extravagant and futile Public Inquiry, the planners should wait the publication of a promised comprehensive review of ALL transport policies for Wales.

Well thanks to the lobbying of hundreds of good folk along the A494/A55 roads it's just been published. You can read this important strategy document NOW at

http://new.wales.gov.uk/topics/transport/?lang=en (English)

http://new.wales.gov.uk/topics/transport/?lang=cy (Welsh)

 

 

STATEMENT BY THE WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT

TITLE: THE WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT’S TRANSPORT
STRATEGY

BY: IEUAN WYN JONES, DEPUTY FIRST MINISTER AND MINISTER

FOR THE ECONOMY AND TRANSPORT

DATE: 6 MAY 2008

The strategy - One Wales: Connecting the Nation - is available at the following links;
http://new.wales.gov.uk/topics/transport/?lang=en (English)

http://new.wales.gov.uk/topics/transport/?lang=cy (Welsh)

I am pleased to present Connecting the nation, the Welsh Assembly Government’s transport strategy.
Since the formation of the One Wales agreement, I have been reviewing our national transport strategy to ensure that we meet both the challenges of environmental sustainability and of facilitating transport links to all parts of Wales.

This is a highly significant document one that will influence the development of our country’s communications for decades to come. It is the first time that we have produced a comprehensive transport strategy, in line with our responsibilities under the Transport Wales Act.

I have set out five key areas where I am determined we should make substantial advances:
· Firstly, cutting transport emissions vital for moving towards a greener Wales and here I stress our determination to meet the key One Wales objective of an annual 3 per cent cut in emissions in devolved areas by 2011;

· Secondly, joining up local transport as part of a genuinely integrated system;
· Then, improving access to key sites and settlements;
· Fourthly, enhancing our country’s international connectivity; and
· Finally, promoting safety and security.
Each of these areas will demand significant shifts in our thinking and actions and will entail close co-operation with the Regional Transport Consortia and our local authorities. I am grateful to all those who have contributed to the extensive consultation to date, but that is only the start of the work.

Achieving our key carbon reduction target will entail a reduction of dependence on the private car particularly for one-person commuting. This in turn requires significant improvement in public transport and in opportunities for safe walking and cycling.

Joining up local transport will also have environmental benefits but it is also designed to bring social benefits in terms of better access to schools, hospitals and in encouraging healthier lifestyles in general. As an example, we intend to use the powers in the current Local Transport Bill to provide for better bus quality partnerships and contracts.

Looking to the future, we must ensure that new developments are at sites already well accessed by foot, cycle or public transport, or where such access is part of the development itself. We do, however, have an historical pattern of development and geographical challenges which will mean working within the spatial plans to improve the carbon impact of access to existing key settlements as sites.

Within this aim, I also intend to improve the all Wales Trawscambria bus network and introduce an express north-south rail service.

Both this Government and this Transport Strategy are outward looking. Key European routes, such as that between Dublin, Holyhead and beyond, pass through Wales. I want to see such routes improved by better public transport services and examination of new ideas, such as short sea shipping, which could replace many overland heavy goods journeys will less polluting sea routes between Welsh ports and the continent.

Finally, our transport systems must have the highest levels of safety and security. Though there has been a downward trend in most types of accidents over recent years, there is still room to improve. Initiatives such as 20mph zones; discouraging the two for three seating on school buses and well-lit, accessible bus and train stations are all part of this vision.

Working with our partners on these five key areas, we will transform transport in Wales over the decades to come.
For too long, the economic imperative in transport planning has been about wealth creation only, and often for the comparative few. This Strategy will take full account of the environmental and social considerations also.

Transport plays a crucial role in promoting sustainable economic prosperity and securing the quality of life we seek for all our people.

Without transport and communications, markets can’t function, and businesses can’t compete. However, if we get it wrong, then poor access to transport, especially public transport, is a serious barrier to those seeking jobs, as well as inhibiting access to key services, particularly in less prosperous areas where car ownership is low.

The way we develop our communications network also plays an important part in minimising the demands placed on the environment and meeting our responsibility to ensure sustainable development.

Connecting the nation provides a launch pad for a new approach to transport in Wales an approach that balances economic, social and environmental demands.

I hope that Members and others will support me in fulfilling the ambitions laid out in Connecting the nation as we embark on the crucial move from vision to delivery.

I am especially keen to retain the full commitment of our partners in local government, the business community and operators of transport services in ensuring delivery of our agreed objectives.

The next stage will be to develop a National Transport Plan and work with Regional Transport Consortia partners to develop Regional Transport Plans.

Throughout all this work, I promise that sustainability, with reducing carbon emissions, and nation-building, with better and more reliable transport links, will be our watchwords.


Check against delivery

Embargoed until after IEUAN WYN JONES has delivered the statement.

DATGANIAD GAN LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU

Teitl: Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth y Cynulliad.

Dyddiad: 6 Mai 2008
Gan: Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r
Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Mae`r strategaeth - Cymru’n Un Cysylltu’r Genedl- are gael yma
http://new.wales.gov.uk/topics/transport/?lang=en (English)

http://new.wales.gov.uk/topics/transport/?lang=cy (Welsh)

Mae’n dda gen i gyflwyno Cysylltu’r Genedl, strategaeth trafnidiaeth Llywodraeth y Cynulliad.

Ers i gytundeb Cymru’n Un gael ei ffurfio, rydw i wedi bod yn edrych o’r newydd ar ein strategaeth drafnidiaeth genedlaethol er mwyn sicrhau ein bod yn ateb yr heriau o ran cynaladwyedd amgylcheddol ac hefyd o ran hwyluso cysylltiadau trafnidiaeth i bob rhan o Gymru.

Mae hon yn ddogfen arwyddocaol iawn - un a fydd yn dylanwadu ar ddatblygu cysylltiadau ein gwlad am ddegawdau i ddod. Dyma’r tro cyntaf i ni gynhyrchu strategaeth drafnidiaeth gynhwysfawr, fel rhan o’n cyfrifoldebau a dan Ddeddf Trafnidiaeth Cymru.

Rydw i wedi amlinellu’r pum prif faes lle rydw i’n benderfynol o sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd sylweddol:

· Yn gyntaf lleihau allyriannau carbon sy’n hanfodol er mwyn sicrhau Cymru werdd - ac ar y pwynt yma, mi garwn i danlinellu’n penderfyniad i gyrraedd nod Cymru’n Un o dorri allyriannau o 3 y cant bob blwyddyn yn y meysydd datganoledig erbyn 2011;

· Yn ail, cydgysylltu trafnidiaeth leol fel rhan o sustem wirioneddol integredig;
· Yna, gwella mynediad i gymunedau a safleoedd allweddol;
· Yn bedwerydd, sicrhau cysylltiadau da rhwng Cymru a gwledydd eraill; ac
· Yn olaf, hybu diogelwch a sicrwydd.

Bydd pob un o’r meysydd hyn yn gofyn am newidiadau sylweddol yn ein ffordd o feddwl a gweithredu a bydd yn golygu cydweithio’n agos â’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol ac â’n awdurdodau lleol. Rwy’n ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu at yr ymgynghoriad eang hyd yma, ond dim ond megis dechrau y mae’r gwaith hwn.

Bydd cyrraedd ein prif darged o leihau allyriadau carbon yn golygu bod yn llai dibynnol ar ein ceir yn benodol ar gyfer gyrwyr sy’n teithio ar eu pennau’u hunain. Bydd hyn yn ei dro yn golygu gwella trafnidaeth gyhoeddus yn sylweddol a chynnig mwy o gyfleoedd ar gyfer cerdded a beicio’n ddiogel.

Bydd cydgysylltu trafnidiaeth leol yn dod â manteision amgylcheddol yn ei sgil ond y nod hefyd yw sicrhau manteision cymdeithasol o ran gwella mynediad i ysgolion, ysbytai a chael pobl i ddatblygu ffordd iachach o fyw yn gyffredinol. Er enghraifft, rydyn ni’n bwriadu defnyddio’r pwerau a geir yn y Mesur Trafnidiaeth Leol cyfredol i ddarparu ar gyfer gwell partneriaethau a chontractau bysiau.

Wrth edrych i’r dyfodol, rhaid i ni sicrhau bod y datblygiadau newydd ar safleoedd lle gellir cael mynediad iddyn nhw ar droed, ar feic neu ar drafnidaeth gyhoeddus, neu lle bydd y mynediad hwn yn rhan o’r datblygiad ei hun. Serch hynny, mae gennym ni batrwm hanesyddol o ddatblygiad ac o heriau daearyddol fydd yn golygu gweithio o fewn y cynlluniau gofodol er mwyn gwella’r effaith o ran carbon ar fynediad i’r prif aneddau presennol fel safleoedd.

Mae hefyd yn fwriad gen i wella rhwydwaith bysys TrawsCambria Cymru gyfan a chyflwyno gwasanaeth rheilffordd cyflym rhwng y gogledd a’r de.

Mae’r Llywodraeth hon a’r Strategaeth Drafnidaeth yn eangfrydig. Mae prif lwybrau Ewropeaidd, fel yr un rhwng Dulyn, Caergybi a thu hwnt yn pasio trwy Gymru. Rydw i am sicrhau gwell gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn gwella’r llwybrau hyn, a gweld syniadau newydd yn cael eu hystyried, er enghraifft nwyddau trwm yn cael eu cludo ar longau ar deithiau byr, yn hytrach na chael eu cludo ar y ffyrdd rhwng porthladdoedd Cymru a chyfandir Ewrop.

Yn olaf, rhaid sicrhau bod gan ein systemau trafnidiaeth y lefelau uchaf o ddiolgelwch a sicrwydd. Er fod gostyngiad yn y rhan fwyaf o fathau o ddamweiniau yn y blynyddoedd diwetha, nid da lle gellir gwell. Mae mentrau fel parthau 20mya, ceisio annog seddau i ddau yn hytrach na thri disgybl ar fysiau ysgolion a sicrhau bod gorsafoedd trenau a bysiau yn hygyrch ac wedi’u goleuo’n dda i gyd yn rhan o’r weledigaeth hon.

Drwy gydweithio â’n partneriaid ar y pum maes allweddol hwn, byddwn yn gweddnewid trafnidiaeth yn Nghymru yn ystod y degawdau i ddod.

Am gyfnod rhy hir, bu’r pwyslais economaidd ym maes cynllunio trafnidiaeth ar greu cyfoeth yn unig, a hynny’n aml ar gyfer nifer cymharol fach. Bydd y Strategaeth hon yn rhoi ystyriaeth lawn i’r elfennau amgylcheddol a chymdeithasol hefyd.

Mae trafnidiaeth yn chwarae rôl hanfodol wrth hybu ffyniant economaidd cynaliadwy ac wrth sicrhau’r ansawdd bywyd rydan ni’n dymuno i’n pobl i gyd.

Heb drafnidiaeth a chysylltiadau, does dim modd i farchnadoedd weithredu na busnesau gystadlu. Serch hynny, os nad ydyn ni’n llwyddo i’w wneud e’n iawn, mae diffyg trafnidiaeth, yn enwedig trafnidiaeth gyhoeddus, yn rhwystr difrifol i’r rhai sy’n chwilio am swyddi. Mae hefyd yn golygu nad oes llawer o wasanaethau allweddol ar gael, yn enwedig mewn ardaloedd llai ffynnianus lle nad oes gan lawer o bobl geir.

Mae’r ffordd rydyn ni’n datblygu ein rhwydwaith o gysylltiadau hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth leihau’r pwysau ar yr amgylchedd a chyflawni’n cyfrifoldeb o sicrhau datblygu cynaliadwy.

Mae Cysylltu’r Genedl yn ffordd o ysgogi dull newydd o ymdrin â thrafnidiaeth yn Nghymru dull sy’n cydbwyso gofynion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Gobeithio y bydd yr Aelodau ac eraill yn fy nghefnogi wrth wireddu’r uchelgeisiau a amlinellir yn Cysylltu’r Genedl wrth i ni ddechrau ar y gwaith hollbwysig o wireddu’r weledigaeth.

Rwy’n arbennig o awyddus i barhau i dderbyn ymrwymiad llawn ein partneriaid mewn llywodraeth leol, y gymuned fusnes a darparwyr gwasanaethau trafnidiaeth wrth gyflawni’n hamcanion.

Y cam nesaf fydd datblygu Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol a gweithio gyda’n partneriaid ar y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol i ddatblygu cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol.

Wrth fynd ati i gyflawni’r gwaith hwn, rwy’n addo mai cynaladwyedd, a lleihau allyriadau carbon, ac adeiladu cenedl sydd â chysylliadau trafnidaeth gwell a mwy dibynadwy fydd wrth ein harwyddair.


I’w gymharu â’r hyn a gyhoeddwyd

O dan embargo tan y bydd IEUAN WYN JONES wedi cyhoeddi ei ddatganiad