2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของหน่วยงาน

            ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2531 เป็นหน่วยงานราชการสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชน เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีพ.ศ.2537 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เปลี่ยนสังกัดจากคณะสังคมศาสตร์ มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

            ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีพัฒนาการในการดำเนินงานทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาหลายท่าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ คือ

            พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

            พ.ศ. 2540 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

            พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

            พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

            พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

            พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ตารางที่ 1: ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

อ.บัวชุม บัวศรี

พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539

2

ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา

25 ก.ย. 2539 - 24 ก.ย. 2543

3

อ.ถวัลย์ ภูถวัลย์

5 ม.ค. 2543  - 4 ม.ค.2547

4

อ.วิทยา อรรถโยโค

5 ม.ค. 2547  - 4 ม.ค.2551

5

อ.สายไหม ไชยศิรินทร์

15 ต.ค. 2551  - ปัจจุบัน

            ปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขาวิชา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา
                รู้จริง ปฏิบัติจริง ยึดมั่นคุณธรรม นำสู่สังคมแห่งความเสมอภาค
 
ปณิธาน
                มุ่ง สร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อไปเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอีสาน โดยกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
วิสัยทัศน์
                เป็น หน่วยงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนในการสร้างสมองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและ อุดมการณ์ในการทำงานเพื่อชุมชนในท้องถิ่นอีสาน
พันธกิจ
            1. การผลิตบัณฑิตและการสอน
 
1.1 การผลิตบัณฑิต
                1.1.1 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน และ ศศ.บ.ศาสนาและปรัชญา
                1.1.2 ระดับปริญญาโท ได้แก่ ศศ.ม.วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ ศศ.ม.พุทธศาสตร์ประยุกต์
 
1.2 การสอน
                1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                1.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี
                1.2.3 หมวดวิชาโท ได้แก่ วิชาโทศาสนาและปรัชญา วิชาโทสังคมวิทยา วิชาโทมานุษยวิทยา
 
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ภาค วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีพันธกิจในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ศาสนาและปรัชญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชายแดนศึกษา คนชายขอบ สุขภาวะชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง องค์กรชุมชน สิทธิชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน สวัสดิการชุมชน เพศสภาพ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
3. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3.1 จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกับนิสิตฝึกงานพัฒนาชุมชน เช่น อบรมภาวะผู้นำ อบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
3.2 บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ในรูปแบบ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินผล ที่ปรึกษา กรรมการ และอนุกรรมการ
3.3 บริการ วิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา ในรูปแบบ อาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางวิชาการ
 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิตและบุคลากร
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม กับชุมชน และประชาคมทุกระดับ
 
วัตถุประสงค์
                1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโท ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม
                2. เพื่อจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
                3. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาชุมชน ศาสนาและปรัชญา
                4. เพื่อให้บริการวิชาการกับชุมชน และประชาคมทุกระดับ
                5. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
Comments