PRESENTACIÓ

ACTIVITATS SISÈ. CURS 2018/2019ACTIVITATS DE TREBALL.

CEIP LLORENÇ RIBER. CAMPANET

PRIMÀRIARecriminam als altres
que pareixen animals
però si ho feim nosaltres
ho trobam coses normals
Ibtissam Abbou. 12 anys. Nov. 2014