Artikler‎ > ‎

Veien til Flytelefonisertfikat

Flytelefonistsertifikat er ut fra regelverket ikke obligatorisk for oss som flyr mikrofly, men alle mikroflygere bør ha dette for å kunne operere sikkert sammen med andre. Og for å kunne fly i kontrollert luftrom, som bl.a. omfatter å fly inn til en flyplass med tårn- eller informasjonstjeneste er radiokontakt obligatorisk og dermed blir flytelefonisertifikatet et absolutt krav. For mikroflypiloter som flyr i vårt hjemmeområde er dette derfor så godt som påkrevet. Å ta et slikt sertifikat er ikke vanskelig, men det krever litt jobb. Slik er veien frem til du har et:

Teori

Opplæring i teori kan foregå på forskjellige måter, som alle tar utgangspunkt i samme teoribok og medfølgende CD med eksempler/øvelser. Dette er boken til kurs nr. 1096 fra Luftfartsskolen. Det er slik at teoriopplæringen må foregå i tilknytning til en godkjent skole, og det er her alternativene kommer. Denne skolen kan være:

  1. En kommersiell flyskole
  2. Luftfartsskolen (som korrespondansekurs)
  3. En flyklubb med godkjent skole (godkjent for sertifikater som utstedes av LT, ikke bare mikroflybevis fra NFL / NAK)

Det er trolig de 2 sistnevnte alternativene som er mest aktuelle for mikroflypiloter.

Velger du alternativ 2. er dette enten i form av selvstudie eller det kan også være som del av en organisert studiegruppe (ofte med hjelpeundervisning) i regi av mikroflyklubben. Du er uansett formelt elev ved Luftfartsskolen og må sende inn 4 brev dit. Derfor må du også melde deg på kurs 1096 hos Luftfartsskolen (www.luftfartsskolen.no) og kjøper som en del av dette den nevnte boken og tilhørende CD.

Velger du alternativ 3. er du formelt sett elev ved skolen til den aktuelle flyklubben. Normalt kjøper også da (du enten på egenhånd eller som en del av en fellesbestilling) boken og CD for kurs 1096. Undervisningen foregår da som forelesninger i tradisjonell klasseromssituasjon, med egen oppfølging ved å lese kursboken mellom kurskveldene.

Målet med teoristudiene er Luftfartstilsynets teorieksamen for faget. Dette er en del av teorieksamen til PPL-sertifikatet og du tar prøven sammen med de som skal ha full PLL-eksamen. Forskjellen er at du bare får utlevert spørsmålene for dette ene faget og kan forlate eksamenslokalet når du er ferdig. Siden du bare skal ta en del av den fulle PPL-prøven er også tiden du kan bruke begrenset til 30 minutter. Eksamen er en s.k. ”multiple choice” -prøve, d.v.s. at du til hvert spørsmål får 4 svaralternativer å velge mellom. Du må besvare 75% av spørsmålene riktig for å bestå, og har du satt deg godt inn i teoriboken burde det ikke være noen umulig oppgave å klare dette.

Slik teorieksamen avholdes flere ganger i året og på flere steder. Tider og steder finner du på LT’s hjemmesider (www.luftfartstilsynet.no/utdanning, se nedover til høyre på siden). Oppmelding til slik eksamen gjør du nå der er ferdig med teoristudiet (er du elev ved Luftfartsskolen innebærer dette at må ha fått de 4 innsendingene godkjent). Oppmeldingen må gå via den skolen du formelt er elev ved. I praksis skjer dette ved at du benytter et eget oppmeldingsskjema for teoriprøver som du også finner på LT’s hjemmesider (www.luftfartstilsynet.no/skjemaer/personell/pamelding). Du fyller ut dette skjemaet og betaler en eksamensavgift til det kontonummer som er påført dette oppmeldingsskjemaet. Beløpets størrelse finner du på i BSL A 1-2, ”Gebyrforskriften” (www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20071217-1654.html - husk at denne oppdateres fra tid til annen, så sjekk at du leser i siste versjon). Og husk å merke betalingen med hva den gjelder og hvem den gjelder for (tips om dette finner du også på LT’s hjemmesider, trykk på kontonummeret nederst i kolonnen til venstre på siden). Skjemaet, vedlagt dokumentasjon for innbetalt avgift, sendes til skolen, som så påfører sin bekreftelse og videresender oppmeldingen til LT. Oppmeldingen og betaling må være mottatt av LT innen fristen for den eksamensdato du ønsker. Kommer oppmelding for sent vil den automatisk gjelde for påfølgende eksamensdato. Når oppmeldingen er registrert hos LT vil du motta et brev som bekrefter dette og forteller hvor og når du skal møte for å avlegge teorieksamen.

En tid senere (ca 6 uker) etter at du har avlagt teorieksamen kommer det et nytt brev fra LT der du får resultatet. Har alt gått bra er dette også din bekreftelse på at du har bestått teorien.

Praksis

Det er ingen formelle krav til opplæringen i praksisdelen av faget, men du må gjennom en praktisk prøve før du kan få sertifikatet. Derfor er det også behov for en eller annen form for praksisopplæring. Denne kan du godt starte selv ved å lese mer på det siste kapittelet i teoriboken og lytte til / gjøre øvelsene på den medfølgende CD. For de som enda er under praktisk flygeopplæring ligger det også en god øvelse i gradvis å ta over snakkingen på radio under veiledning av flyinstruktøren (det er dette som er metoden for de fleste PLL-elever, som skal ha sin praksistest i radiobruk samtidig som de flyr prøven for selve flysertifikatet). En annen god øvelsesform er å samles to eller flere sammen med en (hvis mulig) flygeleder/AFIS-betjent, alternativt en erfaren flyger, for å trene på radiosamband. Treningen går da rett og slett ut på at flygelere/AFIS-betjent/den erfarne flygeren tar rollen som ”stemmen i kontolltårnet” og elevene tar rollen som piloter. Så simuleres sambandet mellom piloter og tårn ut fra tenkte situasjoner.

Etter noen runder med øvelse er du klar for den praktiske prøven. Som nevnt foregår denne som en del av selve flyprøven som PLL-elever avlegger for en kontrollant (oppflygingen). For oss mikroflypiloter blir det derimot en egen prøve. Også til den praktiske prøven må du melde deg opp, men denne gangen gjør du det selv direkte til LT (ikke noe krav om å gå via skole). Du finner også et eget oppmeldingsskjema for praktiske prøver på LT’s hjemmesider (www.luftfartstilsynet.no/skjemaer/personell/pamelding). Prosedyren er den samme som for oppmeldingen til teoriprøven, men her er det ingen faste prøvetidspunkter og frister. Du må nok en gang betale en avgift og legge ved dokumentasjon på innbetalingen (beløpet finner du på samme måte som for teorioppmeldingen). Du merker av for ”skill test” under hav prøven gjelder og ”RTL” under type sertifikat. Du behøver ikke fylle ut noen opplysninger om skole, men husk å påføre hvor prøven ønskes avholdt. Dette kan være en flyplass med kontrollsone eller en kontrollsentral (for eksempel Gardermoen, Torp, Rygge eller Røyken). Fyll også inn i feltet for teoriprøve.

Etter stund (2 -3 uker) etter at du har sendt inn din oppmelding får du et brev fra LT der de forteller deg hvem de har oppnevnt som din kontrollant, samt kontaktsopplysninger til vedkommende slik at du selv kan ta kontakt for å avtale tidspunkt for prøven.

Selve prøven tar mellom 30 minutter og en time. Den foregår ved at du som kandidat sitter sammen med kontrollanten som er oppnevnt av LT og du må besvare noen spørsmål omkring fraseologien (de spesielle ord og utrykk som benyttes), vise at du kan det fonetiske alfabetet og uttale tall, frekvenser o.s.v. riktig. Videre må du også vise noe praktisk samband ved at dere simulere en tenkte flygning / noen situasjoner mellom deg og kontrollanten (omtrent som den øvelsen som er nevnt til slutt i foregående avsnitt). Inkludert i dette bør du være forberedt på at det kan dukke opp en nødsituasjon og at det kan bli spørsmål om peilinger.

Treningsmomenter før praktisk prøve:

  • Uttale tall riktig
  • Fonetisk alfabet
  • Fraseologi
  • Peilinger: Be om QDR/QDM
  • Radiosvikt: (Vite hva RCF er på kartet og hvordan det brukers samt optiske signaler). Squawk kode for radiosvikt
  • Praktisk flytelefoni (flytur fra avgang, landingsrunder, navigasjonsflyging, full stopp landing). NB ! Hus at alle klareringer skal gjentas ordrett etter det flygelederen sier
  • Kunne bruke innflygingskart: Du finner slike kart på www.ippc.no

 Du kan avlegge den praktiske prøven på enten engelsk eller norsk, du avklarer dette med kontrollanten. Velger du norsk vil du få et sertifikat som er begrenset til å gjelde bare i Norge, velger du engelsk får du et som er uten begrensninger.

Etter at prøven er gjennomført vil kontrollanten fortelle deg om du har bestått eller ikke. Kontrollanten vil også melde inn resultatet til LT, men denne gangen dukker det ikke opp noe brev med skriftlig bekreftelse.

Søknad om utstedelse

Den siste etappen på veien mot flytelefonistsertifikat er en søknad til LT om å få slik sertifikat utsted. Her er det er ferdig skjema som skal benyttes som du finner på Luftfartstilsynets hjemmesider. Du må også legge ved en kopi av ”hovedsiden” i passet, en kopi av bekreftelsen fra LT vedr. teori og en ”Uttømmende Politiattest”.

Denne politiattesten må du søke om å få utstedt ved å sende inn et skjema til ditt Politidisktikt. Mer om dette og selve skjemaet finner du på www.politi.no, velg ”attester” i ”rulleboksen” for hva du vil ha hjelp med, og rull ned til Politiattest på den siden som dukker opp. Husk å fylle inn hva attesten skal brukes til og at det gjelder en ”uttømmende” attest. Du må regne med at det tar en 3 ukers tid fra du sender søknad om politiattest til du mottar svar fra Politikammeret (du kan derfor med fordel sende denne søknaden samtidig som du sender oppmelding til praktisk prøve).

Noen uker etter at du har sendt inn søknaden til LT dukker sertifikatet opp i posten og du er ved ”veis ende”.

Comments