Łącza (Links)

Janusz Polanowski - łącza - links

Strona główna (Homepage)

Bibliografia
- Seznam publikací

Dydaktyka

Komunikaty

Kultura i media

Liturgia

Łącza (links)

My status

Łącza (links)

Rozprawa doktorska ks. Karola Wojtyły

Wybrane łącza związane z dydaktyką


- Konstytucja RP z 1997 r.: w kilku językach, ISIP;
- Ustawa o zmianie Konstytucji RP;
Konstytucja z 1952 r.;
Przepisy wprowadzające konstytucję z 1952 r.

Kodeksy karne:
K.k. z 1997 r.;
-Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks karny (z 1997 roku)
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Zasady techniki prawodawczej (2002, 1991)
- Wyrok TK w sprawie SK 5/99
- Wyrok TK w sprawie P 1/05
- Postanowienie SN
- Wyrok Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. (FSA 3/01)
- Wyrok WSA w Lublinie

Przykładowe materiały do ćwiczeń z Nauki legislacji:
Tekst jednolity (tak zwanej nowej) ustawy lustracyjnej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/07

Założenia do projektu ustawy regulującej status legislatora

Jako przedmiot odpowiedzi ustnych (np. podczas dyżurów) proponuję:
- odpowiednie fragmenty książek o tworzeniu prawa, z autorskim udziałem Pana Profesora;
- powyższe założenia projektu ustawy;
- książkę Andrzeja Malinowskiego, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006
(np. uzgodnione fragmenty tekstu z rozdziałów: III, VIII i IX);

- artykuł, którego mam zaszczyt być współautorem:
A. Korybski, J. Polanowski, Wybrane zagadnienia stanowienia
i ogłaszania aktów normatywnych prawa samorządowego
,
[w:] Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych,
(red.) St. Zieliński, Radom 2001, ss.: 45 - 63.

___________________________________________________

Projekty ustaw, których dotyczyć będą planowane zadania podczas ćwiczeń z Nauki legislacji:

1. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wysłuchanie publiczne).

2.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

3. Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (tekst).

_____________________________________________________________________________

Wybrane instytucje międzynarodowe
i państwowe oraz materiały

Rada Europy

- Strona główna (po polsku)
- Baza danych
- Europejski Trybunał Praw Człowieka
- Orzecznictwo ETPCz (po angielsku, baza danych)
- Orzecznictwo ETPCz po polsku (strona Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Biuro Informacji Rady Europy w Polsce)
- Biuro Informacyjne Rady Europy w Polsce
- Ośrodek Rady Europy w Republice Czeskiej
- Ośrodek Rady Europy w Republice Słowackiej

Wybrane Sądy Konstytucyjne

- Trybunał Konstytucyjny (orzecznictwo TK, łącza do instytucji sądowych poza Polską)
- Austriacki Trybunał Konstytucyjny (orzeczenia, wybrane orzecznictwo, łącza)
- Конституционный Суд Республики Беларусь (po angielsku, orzeczenia)
- Tribunal Constitucional - Ekwador
- Bundesverfassungsgericht  - Niemcy (Entscheidungen, łącza)
- Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej
- Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej
- Конституционный Суд Российской Федерации (wstęp, akty normatywne, orzeczenia)
- Конституційний Суд України (łącza, wyszukiwarka - w tym orzeczenia)

Wybrane publikacje elektroniczne

- Na stronach Trybunału Konstytucyjnego
- Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

_____________________________________________________________________________

Legislacja

1. Ogłaszanie aktów normatywnych w świetle ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

2. Proces legislacyjny w świetle:
* Konstytucji RP
* Regulaminu Sejmu RP
* Regulaminu Senatu RP

3. Prezydencki projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP.
Zaproszenie do dyskusji na temat tego projektu.

_____________________________________________________________________________

Systemy informacji prawnej,
dzienniki urzędowe i akty prawne

Rzeczpospolita Polska:
- System Aktów Prawnych Sejmu RP
- Baza "LexPolonica" dla studentów (możliwość rejestracji dla studentów)
- Kwantum
- LEX

Białoruś:
- Национальный реестр

Austria:
- Rechtsinformationssystem des Bundes

Republika Czeska:
- Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
- SBÍRKY ZÁKONŮ a SBÍRKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- Portál veřejné správy České republiky
- "LexData"

Republika Słowacka:
- Jednotný automatizovaný systém právnych informácií; jest to system informacji prawnych, udostępniany bezpłatnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej - są także udostępniane pliki do pracy z systemem bez połączenia internetowego.
- IURA - zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do aktów normatywnych)
- Słowackie dzienniki urzędowe (także inne informacje)

Rosja:
- Библиотека копий официальных публикаций правовых актов

Ukraina:
- Akty prawne na Ukrainie (serwis parlamentarny)
- Baza aktów prawnych

_____________________________________________________________________________

Zawody prawnicze

Rzeczpospolita Polska:
- Adwokatura
- Prawo o adwokaturze
- Krajowa Izba Radców Prawnych
- Ustawa o radcach prawnych

- Okręgowe izby radców prawnych
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
- Stowarzyszenie Doradców Prawnych (Statut)

LIST POPARCIA W SPRAWIE UCHWALENIA USTAWY O ZASADACH ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNICZYCH I DORADCACH PRAWNYCH
(tzw. ustawa o licencjach prawniczych i doradcach prawnych)

- Listy dyskusyjne: "Doradcy prawni" (RSS)

- Stowarzyszenie "Fair Play"

Austria:
- Austriaccy adwokaci
- O Kamerze Adwokackiej
- Serwis adwokacki
- Akty prawne
- Prawo o adwokaturze
- Zmiana (z 2003 r.) prawa o adwokaturze z 1868 r. (wersja pierwotna)

Republika Czeska:
- Czeska Kamera Adwokacka
- Ustawa o adwokaturze (sprostowanie błędów w ustawie)
- Przepisy o adwokaturze (ustawa o adwokaturzeplik tekstowył tekst jednolity: 201/2006 Sb.)
- Wykaz adwokatów (można znaleźć adwokatów mówiących po polsku)
- Kształcenie i szkolenia
- Pomoc prawna dla ubogich
- N.B. - Czeska Kamera Adwokacka powstała z połączenia poprzedmio istniejących: Czeskiej Kamery Adwokackiej i Kamery Prawników Komercyjnych (§ 69 ustawy nr 85/1996 Sb.)

Republika Słowacka:
- Słowacka Kamera Adwokacka
- Ustawa o adwokaturze
- Pomoc prawna dla osób ubogich
- Adwokaci świadczący bezpłatną pomoc prawną (mówiący po polsku)
- N.B. - Słowacka Kamera Adwokacka jest następcą prawnym uprzednio istniejących: Słowackiej Kamery Adwokackiej i Kamery Prawników Komercyjnych (§ 76 ustawy nr 586/2003 Z.z.)

Rosja:
- Adwokatura
- База данных Адвокатов (baza danych adwokatów)
- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Federalna ustawa nz 31 maja 2002 r. Nr N 63-Ф3 «O działalności adwokackiej i adwokaturze Federacji Rosyjskiej»)

Ukraina:
- Закон України про адвокатуру (ustawa o adwokaturze)
- Materiały o adwokaturze (ukraińskiej)

_____________________________________________________________________________

Czasopisma prawnicze

 1. "Państwo i Prawo"
 2. "Przegląd Sejmowy"
 3. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny"
 4. "PRÁVNÍK"
 5. "Edukacja Prawnicza"
 6. "Monitor Prawniczy"
 7. "Palestra"
 8. "Radca Prawny"
 9, "Bulletin advokacie" (pismo adwokatury czeskiej)
 10. "Bulletin slovenskej advokácie" ("Biuletyn Słowackiej Adwokatury")
11. "Український юрист" ("Ukraiński Jurysta")
12. "Юстиция Беларуси" (czasopismo białoruskie)

_____________________________________________________________________________

Wybrane: wydawnictwa, księgarstwo,
książki oraz inne teksty

1. Wydawnictwa:

- C.H. Beck (w Polsce, w Niemczech, w Republice Czeskiej)
-

2. Księgarstwo:

- "Iuris Prudentia"

3. Książki:

- "Mission Accomplished: On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe"
- "Sbírka příkladů z teorie práva" ("Zbiór przykładów z teorii prawa")

4. Inne teksty:

- Funkcja społeczna prawa podmiotowego
- Prawo a zasady etyki zawodowej radców prawnych

_____________________________________________________________________________

Serwisy prawnicze

- "Online-Recht"
- Национальный правовой интерент-портал
- "Wszystko o prawie" (serwis rosyjski)
- Serwis o Konstytucji Federacji Rosyjskiej

_____________________________________________________________________________

Media po czesku

 

_____________________________________________________________________________

Media po słowacku

- Archiwum Telewizji Słowackiej (można wybierać audycje, ich fragmenty)
- Kanał w serwisie YouTube ze słowackimi materiałami telewizyjnymi
- Kanał Marketér w serwisie YouTube (filmy reklamowe)
- Kanał mBanku w serwisie YouTube (reklamy i inne materiały)
- Słowackie reklamy (kanał w serwisie YouTube)

- Słowackie radiostacje

_____________________________________________________________________________

Inne

- Wspólna Czesko - Słowacka Parlamentarna Bblioteka Wirtualna (Republika Czeska, Republika Słowacka)
- Bazy danych czechosłowackiej policji politycznej (Republika Czeska, Republika Słowacka)
- Instytut Pamięci Narodowej

- "Inkarta" (zniżki na Kolejach Republiki Czeskiej)
- "SC Pendolino" (pociągi typu "Pendolino" w Republice Czeskiej)
- Koleje Republiki Słowackiej
- PKP Intercity
- Austriackie Koleje Związkowe (rozkład jazdy)
- Koleją do Wiednia (od 29 Euro) i dalej do Włoch (od 29 Euro)

- Microsoft Football Scoreboard

- Comedy club and КВН (scenki kabaretowe)
- Masza i niedźwiedzie (skecz)- Наша Russia (rosyjski serial komediowy o Rosji i jej mieszkańcach)Kardynał wezwał Zakon Jezuitów
do posłuszeństwa Kościołowi