Bibliografia

Janusza Polanowskiego


Janusz Polanowski - bibliografia - seznam publikací

Strona główna (Homepage)

Bibliografia
- Seznam publikací

Dydaktyka

Komunikaty

Kultura i media

Liturgia

Łącza (links)

My status

Bibliografia - Seznam publikací
- Bibliography - Publikationen

 1. J. Polanowski, recenzja książki: Stanisław Ehrlich, Norma, grupa, organizacja, Warszawa 1998, „Rejent”, nr 10 (90) październik 1998, ss.: 150 – 154.

 2. J. Polanowski, Materiały pomocnicze ze Wstępu do prawoznawstwa; zawiera: Podziały przepisów prawnych, Podział norm prawnych na podstawie koncepcji budowy normy prawnej, Wykładnia prawa; wkładka, „Edukacja Prawnicza”, nr 3 (12) grudzień 1998.

 3. B. Liżewski, J. Polanowski, Artykuł informacyjny na temat XIII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, „Wiadomości Uniwersyteckie”, grudzień 1998 roku.

 4. B. Liżewski, J. Polanowski, Sprawozdanie z dyskusji (dotyczy XIII. Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa), [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, (red.) Leszek Leszczyński, Lublin 1999, ss.: 323 - 337.

 5. B. Liżewski, J. Polanowski, Protokół XIII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kazimierz 1998, [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, (red.) L. Leszczyński, Lublin 1999, ss.: 343 - 347.

 6. B. Liżewski, J. Polanowski, Zmiany społeczne a zmiany w prawie. XIII Zjazd Katedr Teorii Państwa i Prawa, Kazimierz Dolny, 21 – 23 września 1998 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2/1999, ss.: 341 - 346.

 7. J. Polanowski, Obowiązywanie prawa (opatrzony przypisami tekst z zakresu wstępu do prawoznawstwa), [w:] Edukacja Prawnicza, nr 3 (21) grudzień 1999, ss.: I – IV.

 8. J. Polanowski, Hasło Norma prawna, [w:] Encyklopedia politologii, tom 2 Ustroje państwowe, (red.) W. Skrzydło, M. Chmaj, Kraków 2000, ss. 251 – 254.

 9. J. Polanowski, Artykuł informacyjny na temat XIV Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Ustroń, wrzesień 2000, „Wiadomości Uniwersyteckie”, listopad 2000.

10. J. Polanowski, Prawnicze listy dyskusyjne, [w:] Internet i Komputer w Kancelarii, dodatek do: „Monitor Prawniczy”, nr 10/2000, s. 14.

11. J. Polanowski, Promocja w Internecie, [w:] Internet i Komputer w Kancelarii, dodatek do: „Monitor Prawniczy”, nr 10/2000, s. 16.

12. A. Korybski, J. Polanowski, Wybrane zagadnienia stanowienia i ogłaszania aktów normatywnych prawa samorządowego, [w:] Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych, (red.) St. Zieliński, Radom 2001, ss.: 45 - 63.

13. W. Dziedziak, J. Polanowski, Techniki informatyczne a nauki prawne, [w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, (red.) Z. Tobor i I. Bogucka, Katowice 2002, ss.: 49 - 65.

14. J. Polanowski, recenzja książki: Alexander Brőstl, Ján Klučka, Ján Mazák, Ústavný súd Slovenskej republiky. (Organizácia, proces, doktrina.), [Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej. (Organizacja, proces, doktryna.)] wyd. Ústavný súd Slovenskej republiky [Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej] przy wsparciu programu PHARE, Košice [Koszyce] 2001, stron 162, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/2002, ss.: 295 - 298.

15. J. Polanowski, glosa do wyroku Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z dnia 27. czerwca 2001 r., „Studia Iuridica Lublinensia”, tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, ss.: 179 – 194.

16. J. Polanowski, Doradcy podatkowi, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, (red.) M. Żmigrodzki i B. Szmulik, wydanie drugie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, ss.: 291 – 308.

17. J. Polanowski, Rzecznicy patentowi i eksperci, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, (red.) M. Żmigrodzki i B. Szmulik, wydanie drugie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, ss.: 309 – 332.

18. J. Polanowski, SŁOWACJA: GRANICE WŁADZY USTAWODAWCZEJ, Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej z dnia 4 lipca 2000 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 2 (55)/2003, ss.: 169 – 178 (omówienie: ss.: 169 – 171, tłumaczenie: 171 – 178).

19. P. Pęcak, J. Polanowski, Unia Europejska w dobie reform, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 4/2003 (kwiecień); sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej Unia Europejska w dobie reform: Konwent Europejski i Biała Księga w sprawie European Governance, która odbyła się w Toruniu w dniach 27 – 28 marca 2003 r.).

20. J. Polanowski, Stanowisko Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej w kwestii immunitetu sędziego. Analiza przypadku (PL. ÚS 19/02), [w:] Międzynarodowa studencka konferencja naukowa „Aktualne problemy praw człowieka, systemu prawnego i państwa”, 7 – 8 maja 2003 roku, tezy referatów (tłumaczenie ukraińskiego tytułu na język polski), Львів (Lwów) 2003, ss.: 68 – 69.

21. J. Polanowski, Regulacja prawna referendum europejskiego w Republice Czeskiej, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, Olsztyn 2004. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (materiały konferencji:  III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”, Olsztyn, 29-30 maja 2003 roku), red.: B. Sitek, G. Dammaco, J. J. Szczerbowski, A. Kowalska, Olsztyn 2003, ss.: 357 – 386 (w tym ok. 10 stron tłumaczeń aktów normatywnych).

22. J. Polanowski, Rada Sądowa Republiki Słowackiej – organizacja, kompetencje, działanie, [w:] Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

23. Pavel Holländer, Uzupełnianie Konstytucji orzecznictwem Sądu Konstytucyjnego, tłumaczenie: Janusz Polanowski, „Przegląd Sejmowy”, nr 6/2004.

24. J. Polanowski, Prawo do sądu w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, [w:] Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne (Lublin, 10.V.2004), red. L. Leszczyński. Lublin 2005, , Wydawnictwo UMCS, ss.: 137-152.

25. J. Polanowski, Doradcy podatkowi, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, (red.) M. Żmigrodzki i B. Szmulik, wydanie trzecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss.: 311 – 328.

26. J. Polanowski, Rzecznicy patentowi i eksperci w Urzędzie Patentowym RP, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, (red.) M. Żmigrodzki i B. Szmulik, wydanie trzecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss.: 329 – 353.

27. J. Polanowski, Abstrakcyjność i konkretność kontroli konstytucyjności prawa (Polska, Czechy, Słowacja), [w:] System prawny a porządek prawny, red. St. Czepita, O. Bogucki, Szczecin 2008, Uniwersytet Szczeciński, ss.: 371 - 381.