อาเซียนศึกษา

                                                                                                                 ในปี 2558  ประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่  "อาเซียน"

 

คำขวัญอาเชียน

 "One Vision, One Identity, One Community"
    (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 

สัญลักษณ์อาเซียน


“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”

หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

ประเทศบรูไนดารุสซาลา ,ประเทศไทย, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศสิงค์โปร

ปรเทศอินโดนีเชีย , ประเทศมาเลเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ , ประเทศเวียดนาม, ประเทศพม่า

 

 
Comments