Jana Koprlová

Jana Koprlová

Univerzitný pedagóg s hodnosťou philosophiae doctor PhD. v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, prednášajúci a publikujúci v slovenčine, češtine, angličtine a nemčine a venujúci sa prierezovej problematike ekonomických, právnych, politických, ako aj sociálnych a kriminologických súvislostí medzinárodných ekonomických vzťahov.

University lecturer with Philosophiae Doctor Ph.D. degree in branch International Economic Relations, giving lectures and publishing in Slovak, Czech, English and German and dealing with cross dimensional questions of economic, legal, political as well as social and criminological dependences of international economic relations.

Universitätspädagoge mit Philosophiae Doctor Ph.D. Grad im Bereich Internationale Wirtschaftsbeziehungen, haltende Vorträge und publizierende auf Slowakisch, Tschechisch, Englisch und Deutsch und widmende sich der querdimensionalen Problematik der wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, als auch sozialen und kriminologischen Zusammenhänge der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.