Nylon relations / Nylonové súvislosti / 2017

Nylon relations / Nylonové súvislosti, 2017, video, 18:19min, foto: archiv CC Arzenal

Project Nylon relations deals with the precaristion in the area of culture and art - it explores the situation of economic and social insecurity implicated by unsteady work and insufficient pay. Jana Kapelová turned to her colleagues, the women among artists, art historians and curators, and asked them to write down and share their work experiences and describe their current work situation as it weighs on their private lives. These personal testimonies, with all their subjectivity and deformed though immediate perception, aren't motivated only by a need to disclose and publicize the unpleasant reality but also by the desire to express the general views of women working in culture. At first, it may seem as a pure complaining, unproductive fault-finding and passive pining at both suffered injustice and their own failures. Through a collective performance, though, she creates a space for awareness of the shared situation and self-reflection by comparison and by shared fellowship, i.e. the self-reflection that provides the emancipatory potential of becoming an active subject.
Performing the accounts compiled into fictitious dialogues highlights the relations that are generally known but are usually ignored. The only attention they draw yields only a weak critique and almost no endeavor to do something about them. One can usually find them in the culture but also in other areas where the work is motivated by self-fulfillment rather than by making a living. They stress the gender aspect of the problematic operation of the art world as a feminised area with its marginalization and pay inequality.
There is a similar paradox when we try to better the society but the unbearable conditions such as poorly paid or unpaid work, working on short-term projects and with uncertain funding are accepted as a natural and stable part of the system, i.e. the system that glamorizes and enforces individualism and competition at the expense of a positive social consensus.
Eliška Mazalanová   


Projekt Nylonové súvislosti sa dotýka témy prekarizácie v oblasti kultúry a umenia - skúma stav ekonomickej a spoločenskej neistoty a frustrácie plynúcej z nestabilnej a nedostatočne finančne ohodnotenej práce. Jana Kapelová oslovila svoje kolegyne - umelkyne, historičky umenia a kurátorky - s prosbou, aby spísali a podelili sa o svoje pracovné skúsenosti a aktuálnu profesnú situáciu doliehajúcu na ich osobný život. Tieto osobné výpovede, s ich subjektívnosťou, niekedy možno skresleným no bezprostredným pohľadom na vec sú motivované nielen potrebou odhaľovať a zverejňovať nepohodlnú realitu, ale predovšetkým sprostredkúvajú všeobecný pocit žien pôsobiacich v kultúre. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tu ide o číre ponosovanie sa, neproduktívne sťažovanie a pasívne utápanie sa či už v utŕžených krivdách alebo vo vlastnom zlyhaní. Formou kolektívnej performancie však vytvára priestor na uvedomenie si spoločne zdieľanej situácie, na seba-reflexiu v porovnaní a v spolupatričnosti s druhými disponujúcu emancipačným potenciálom stať sa aktívnym subjektom.
Performovanie výpovedí zostavených do podoby fiktívnych dialógov pomenúva súvislosti, ktoré sú síce všeobecne známe, no obchádza sa okolo nich potichu, alebo len s malou mierou kritiky a takmer žiadnou iniciatívou usilujúcou o ich zmenu. Sú typické pre oblasť kultúry, ako aj pre ďalšie oblasti, kde je práca stotožňovaná viac so životným poslaním než s obživou. Pomenúvajú rodový aspekt problematického fungovania umeleckej prevádzky ako feminizovanej oblasti, s jej marginalizovaním a mzdovou nerovnosťou. 
Rovnako paradoxnú situáciu, kde usilujeme o zlepšenie spoločnosti, no vlastné neúnosné podmienky, ako málo či vôbec platená práca, fungovanie na základe krátkodobých projektov a neistých grantov sú prijímané ako prirodzená a trvalá súčasť systému. Systému, ktorý idealizuje a presadzuje individualizmus a súťaživosť nad pozitívnym konsenzom v spoločnosti.  

Eliška Mazalanová