G+/ TW/
FB
/ B

Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech

Odpovědi na časté dotazy:


Jaká je cena energetického auditu, posudku, energetického hodnocení nebo průkazu energetické náročnosti budovy ?

Cenová nabídka

Cena  samostatného průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je od 3000 Kč.
Cena
energetického hodnocení v rámci  žádosti o státní dotaci, jehož je PENB  integrální součástí, je od 6000 Kč.
Cena za vypracování samostatného energetického auditu
nebo energetického posudku je pro bytový dům od 12 000 Kč.


K čemu slouží energetický průkaz nebo audit
?

Protokoly Vám mohou významně ušetřit před vaším rozhodnutím investovat do rekonstrukce vašeho domu, instalace tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Nezávisle na dodavateli stavebních prací auditor ekonomicky vyhodnotí reálnost návratnosti vaší investice do úspor energii. Obecná povinnost vypracovat tyto protokoly je dána zákonem 406/2000 Sb.


Jaká je záruka na zhotovený audit nebo průkaz budovy?

Auditor odpovídá za objektivnost, nestrannost, pravdivost a úplnnost vypracovaných protokolů ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb. Kontrolu dodržení těchto kritérii provádí Státní energetická inspekce.


Jaký je rozdíl mezi energetickým auditem a průkazem energetické náročnosti budovy?


Průkaz energetické náročnosti budovy

hodnotí energetickou náročnost budovy hodnocené a referenční a zařazuje hodnocenou budovu do energetické  třídy. Hodnocení budovy probíhá s využitím výpočtového modelu budovy při okrajových podmínkách daných TNI a ČSN. Doporučení energetického auditora stran zvýšení energeticúčinnosti je zjednodušeno na jeden návrh a realizovatelnost tohoto opatření je vyhodnocena pouze pomocí prosté doby návratnosti.


Energetický audit
hodnotí energetickou náročnost (budovy plus technologie) jako celek na základě skutečných spotřeb energii za poslední tři roky. Použitý výpočetní model je přizpůsoben reálným okrajovým podmínkám v místě hodnocení. Navrhuje se několik variant opatření ke zvýšení energetické účinnosti .

Auditor doporučuje optimální variantu na základě komplexního ekonomického hodnocení   (prostá a diskontovaná doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento investice)

Tento druh ekonomického hodnocení zaručuje klientovi smysluplnost a efektivitu budoucí investice do úspor energii oproti investici do různých stavebních a technických opatření provedených  “ad hoc” pouze na základě doporučení dodavatele stavebních prací. Doporučení energetického auditora je skutečně NEZÁVISLÉ, protože nemá žádnou vazbu na budoucího dodavatele stavebních prací.

Energetická náročnost budov


princip-vypoctu-enb.jpg
 • Hodnocení energetické náročnosti a legislativa

  Změnové znění zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyšlo ve sbírce zákonů na podzim roku 2012 pod označením 318/2012 Sb. Problematiku hodnocení energetické náročnosti budov upravovala vyhláška č. 148/2007 Sb., která byla nahrazena s účinností od 1. dubna 2013 vyhláškou č. 78/2013 Sb. Vyhláška č. 78/2013 Sb. Je prováděcí vyhláškou k §7 a §7a zákona 406/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost nabývá 1. dubnem 2013. Vyhláška č. 78/2013 Sb. stanovuje:

 • nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,

 • metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,

 • vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

 • vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,

 • vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, a

 • umístění průkazu v budově. více...

 • Energeticky vztažná plocha

  Součet ploch všech podlaží počítaný z vnějšího rozměru budovy. Vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

 • Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN

  Principem je řešení prostupu tepla za idealizovaných podmínek. Spotřeba energie na vytápění se hodnotí bez uvažování vlivu pasivních solárních zisků a vnitřních zdrojů tepla. Užívá se při zpracování předběžné projektové dokumentace. Výpočet tepelných ztrát budovy dle celkové tepelné charakteristiky

  Tepelná ztráta budovy Q z = V 0. Q cn. Δt (W)

  více...

 • Hodnocení energetické náročnosti v praxi

 • Tepelné ztráty objektu - učební texty

 • Výpočet součinitele přestupu tepla  U 
 • Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U

 • Energy performance contracting and outsourcing

 • Facility management

 • Energy audits

 • The coalition for energy saving


Nabídka spolupráce


Kontakty a dotazník
Ing. Jiří Feiler, Energetický specialista,
TEL:603532315, EMAIL: jirifeiler@gmail.comDotační management

 • Dokumenty přikládané k žádosti

 • Budovy veřejné správy

 • Bytové domy v Praze

 • Bytové domy mimo Prahu

 • Rodinné domy

 • Ekologické zdroje tepla

 • Kotlíková dotace & směrnice o ekodesignu

  Od 1. 1. 2020 bude možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

  Sezónní energetická účinnost vytápění v %

  75% pro kotle o výkonu ≤ 20 kW

  77% pro kotle o výkonu > 20 kW

  Pevné částice (PM)
  40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle

  60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle

  Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m3
  20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle

  30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle

  Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3

  500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle

  700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
  Oxidy dusíku (NOx) v mg/m
  3
  200 mg/m
  3 pro kotle na biomasu
  350 mg/m
  3 pro kotle na fosilní paliva

 • Fotovoltaika a solární systémy

  Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

  na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

  Obecné informace

  -podpora na dokončené rodinné domy a novostavby

  -solární panely musí splňovat minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.

  -možný též přímy ohřev teplé vody PV systémem podpora na instalaci solárních fototermických a fotovoltaických systémů maximální instalovaný výkon 10 kWp min. -70% vyrobené elektřiny musí sloužit pro vlastní spotřebu domu

  -nutné připojení k distribuční soustavě až po 1. 1. 2016  více ...
 • Energetický management měst a obcí

 • Akční plán MPO na podporu malých a středních podnikatelů