jakubminaru@gmail.com||||||||||||corealities
    - šesté album nahrávek na didge s dusivým humorem ke stažení /to download

     78 sekund pop music 
    - páté album nahrávek na dva druhy instrumentů ke stažení /to download

    
srdce nervy
    - video-klip k projektu, jež bude plnohodnotně předveden na akci šedej KLÍN čajové LÍSTEČKY
      zde jde jen o náznak směřování projektu v solo-mixlém podání

    - čtvrté album nahrávek after-music ke stažení
    - video-klip zde: YouTube

    RYBOČTYRA
    -třetí album nahrávek after-music ke stažení
    - video-klip zde: YouTube

    WePřiniC - nahrávky srpen
    -druhé album nahrávek after-music ke stažení
    - video-klip zde: YouTube

    WePřiniC - nahrávky květen
    -první album nahrávek after-music ke stažení
    - video-klip zde: YouTubeDidge


Pojem označující jeden z doprovodných zvukových nástrojů původních domorodých obyvatel Austrálie.

Každý kmen v rámci kmenových jazyků měl (má) nástroj pojmenován odlišně. Didge je zkratkou k označení Didgeridoo, název odvozený ze zvuku nástroje. Cítime zde spíše rytmicko-hudební polohu, tzn. pojem Didge pochází od nás (typové vyhranění - "bílá" jazyková racionalizace), nikoli od domorodců.

Nástroj platí předně za zesilovač interpretace zvuků okolí, tedy jako součást legend a mýtů napojených na pohyb, tanec, zábavu po utáboření po celodenních výpravách kmenů.

Výroba zdá se velmi jednoduchá. Stačí poklepat na strom, když zní dutě (vyžraný termitem), strom je poražen, odříznuta potřebná délka, foukací konec přizpůsoben ústům (nástroj lépe přiléhá k ústní krajině použitím včelího vosku) a již je možné produkovat. Ráno výprava ponechá nástroj na místě pro další procházející.

Mně z toho vyplývá, že je zbytečné nakupovat a dovážet nástroje. Je lepší znásilnit místní pomalu rostlé stromy, stromy z hlubokého lesa, rozštípnout je, během několika hodin vydlabat, opět slepit a napodobovat zvuky typické zdejším podmínkám (divoká příroda není, tedy kombinace toho co zbylo spolu s technicistním noisem).

Nejtypičtější a nejpřirozenější a nenáročný postup získání lokálního nástroje Didge je zajít ke kontejneru nebo do OBI a obstarat si odpadní nebo kabelovou rouru (průměr kolem 5 cm) a hrajem.

//


Didge

The term is labeling one of a background audio instrument of authentic indigenous population of Australia.

Each strain within the strain's language named/names the instrument differently. Didge is the shortcut for Didgeridoo, the name derived from the sound of this instrument. We are feeling rather a rhytmic-musical position of instrument here, ie. Didge term comes from us (the type definition - the "white" linguistic rationalization), not from the natives.

The instrument applies firstly like amplifier of neighborhood's noise interpretation, thus as an part of the execution of legends and myths linked to motion, dance, fun after the encampment through an all-day journey of strain.

The making seems very simple. To tap a tree, when it sounds hollowly (eaten by termites) to cut down that tree, to cut off the required length, to adjust the mouth's end (the instrument beter adheres to oral place by using beeswax) and the produce can start. At morning the strain leaves instruments for any next one passing through.

That implies to me that it is unnecessary to purchase and import these instruments. It’s better to rape a local slowly-grown trees, the trees from deep forest, to cleave the tree, to hollow out it within a few hours, to glue together it again and to imitace the sounds specific for local circumstances (no wild nature here so to combinate of what’s left together with technicist's noises).

The most typical and most natural and as well as undimanding way how to obtain  the local instrument of Didge is to go to the container or to OBI to procure a drainpipe or tube for cables (diametre of about 5 cm) and play.

video didgeVORANČ
.. a já umělec vám mohu vyrobit nástroj podle vaší oblíbené barvy a tím jedním ze směrů posunout oblíbenost vaší barvy!


.. and me as artist can realize the instrument according to your favourite color and with this step to push your color to one of the directions on spectrum of favority!