3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

 
 
 
 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

        การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่
                1.พันธุกรรม
                2.อาหาร
                3.การออกกำลังกาย
                4.การพักผ่อน
                5.การทำงานของต่อมไร้ท่อ
                6.ตลอดจนการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติภัย
      แม้ว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมและการทำงานของต่อมไร้ท่อหากเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วจะรักษาหรือแก้ไขได้ยากแต่ถ้าเรารู้จักสังเกตตนเองและรีบไปปรึกษาแพทย์ก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ สำหรับปัจจัยด้านอื่นๆนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของวัยรุ่นหากวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมรู้จักที่จะวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการก็จะนำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี จะก้าวจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 

 
            วัยรุ่น เป็นวัยที่มีภาวะร่างกายกำลังเข้าสู่การเจริญเติบโตเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผล ให้ร่างกายเกิดความเรียกร้องต้องการความรู้สึกทางเพศได้โดยธรรมชาติ หากไม่รู้จักการ ระวังตัวหรือควบคุมตัวเองอย่างเหมาะสมมีโอกาสจะเกิดปัญหาเพลี่ยงพล้ำได้ง่าย สถาน การณ์ต่อไปนี้ที่วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยง
        · การวางตัว ควรระมัดระวังไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเกินเลยได้ง่าย เช่น การเล่นโดยการถูกเนื้อต้อง ตัวเพราะฝ่ายหญิงค่อนข้างเสียเปรียบกว่าฝ่ายชาย
        · หลีกเลี่ยงการจับมือ การปล่อยให้เพื่อนขยี้ผม ตีหัว เราต้องรู้จักดูแลร่างกายของเรา ไม่ ปล่อยให้ใครๆ
มาสัมผัสได้โดยง่าย แม้จะเป็นเพื่อนสนิท ครู หรือญาติพี่น้อง
        · ไม่ควรอยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสองกับเพื่อนต่างเพศ หากจำเป็นควรชวนคนอื่นอยู่เป็น เพื่อนด้วย
        · เมื่อชวนเพื่อนไปบ้าน ไม่ควรให้เพื่อนชายขึ้นมาอยู่บนห้องนอนของเพื่อนหญิง เพราะถือ เป็นห้องส่วนตัวและไม่เหมาะสม 
      · การพูดคุยโทรศัพท์ เพื่อนชายจะหัดใช้คำหวานๆ ฝ่ายหญิงมักจะอ่อนไหวง่าย ควรหัดปฏิเสธ และตัดบท หากเพื่อนชายพูดแสดงเจตนาไม่เหมาะสม
      · ผู้หญิงไม่ควรไปบ้านเพื่อนชายคนเดียว เพราะพ่อแม่ฝ่ายชายอาจตีความไปในทางที่ไม่ดี หากจำเป็นควรมีเพื่อนไปหลายๆ คน              · การร่วมงานกินเลี้ยงในหมู่เพื่อนๆ ไมควรลองดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ หรือลองสารเสพติด เพราะทำให้ขาดสติและควบคุมตน เองไม่ได้
        · การไปดูภาพยนตร์กับเพื่อนต่างเพศ ไม่ควรไปสองตาสอง หากจะไปดูควรไปดูกันหลายคน
 

Comments