หน่วยที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบายและระบุถึงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้
๒. อธิบายและเสนอแนวทางเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศในโรงเรียนและชุมชนได้
๓. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการคบเพื่อนต่างเพศได้