บทที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ
    
    ความเกี่ยวข้องของสารในชีวิตประจำวัน การเข้าสู่ร่างกายของสาร ทั้งนี้เป็นประโยชน์และโทษ การจำแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจำวันได้ ควรเลือกใช้สารบางชนิดที่กระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลักการเลือกซื้อเลือกใช้สารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
จุดปะสงค์การเรียนรู้
    
    - อธิบายสมบัติของสารที่นามาใช้ในชีวิตประจำวันได้
    - อธิบายการเข้าสู่ร่างกายของสารได้
    - จำแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจำวันได้
    - อธิบายวิธีการใช้สารในชีวิตประจำวันบางชนิดและสิ่งแวดล้อมได้
    - รู้ถึงหลักการเลือกซื้อและเลือกใช้สารได้
    - เลือกซื้อและเลือกใช้สารได้ถูกต้องและเหมาะสม