సనాతన వైదిక ధర్మం

శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                         శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 

 
 
యోనిత్యమచ్యుత పదాంబుజ యుగ్మరుక్మ
 
వ్యామోహత స్తదితరాణి తృణాయ మేనే |
 
అస్మద్గురో ర్భగవతో2స్య దయైక సింధోః
 
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ||
 
 
 
 
 
శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ చిన్న రామానుజ జీయర్ స్వామి ప్రవచనం