ఉపనిషత్తులు

శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                               శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్  స్వామి వారి ప్రవచనం

ఓం నమః పరమ ఋషిభ్యః  ఓం నమః పరమ ఋషిభ్యః