తిరువారాధన విధానము

శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                     శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

 
ఇవి తెలుసుకుందాం
 
 
in progress
 
నిత్య పూజ:
 
.....
 
in progress
 
విశేష పూజలు:
 

విష్వక్సేన పూజా విధానము (విఘ్ననివారణ చతుర్థి)

శ్రీకృష్ణ పూజా విధానము  (శ్రీజయంతి,  శ్రీబదరీనారాయణ తిరునక్షత్రం )

శ్రీహయగ్రీవ పూజా విధానము
(శ్రీహయగ్రీవ జయంతి)

శ్రీలక్ష్మీ పూజా విధానము (దీపావళి)
 
శ్రీగోదా పూజా విధానము  (ఆండాళ్ తిరునక్షత్రం)


 
in progress
  
ఆళ్వార్లు ఆచార్యుల తిరునక్షత్ర తనియన్లు:
 
....... 
 
in progress