శ్రీగీతార్థసంగ్రహం

శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                                           శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

  శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్  స్వామివారి ప్రవచనం

01    యామునాచార్యులు అనుగ్రహించిన 'శ్రీగీతార్థసంగ్రహం'

02    భగవద్గీత సారాంశం 'నారాయణుడు'

       

  In progress..


శ్రీ యామునాచార్యులు (అళవన్దార్)
కృష్ణోరక్షతునో జగత్రయ గురుః కృష్ణమ్ నమస్యామ్యహమ్ |
కృష్ణేనామరశత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః ||

కృష్ణాదేవసముస్తితమ్ జగదిదమ్ కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహమ్ |
కృష్ణే తిష్ఠతివిశ్వమేతదఖిలమ్ హేకృష్ణా సంరక్షమామ్ ||


యత్పదాంభోరుహద్యాన విధ్వస్తాశేషకల్మషః|
వస్తుతాముపయాతోహం యామునేయం నమామితమ్ ||
పారాయణ:    శ్రీగీతార్థసంగ్రహం