శ్రీఆదిత్య హృదయమ్


శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవమ్ |
యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిమ్ ||

లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథ యామున మధ్యమామ్ |
అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం ||

యోనిత్యమచ్యుత పదామ్బుజ యుగ్మరుక్మ
వ్యామోహత స్తదితరాణి తృణాయ మేనే |
అస్మద్గురోర్ భగవతో స్య దయైకసిన్ధోః
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ||

మాతా పితా యువతయ స్తనయా విభూతిః
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానామ్ |
ఆద్యస్య నః కులపతే ర్వకుళాభిరామం
శ్రీమత్తదంఘ్రియుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ||

భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ
శ్రీభక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్ |
భక్తాంఘ్రిరేణు పరకాల యతీంద్రమిశ్రాన్
శ్రీమత్పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యమ్ ||

ఆదిదేవా నమస్తుభ్యం ప్రసీదమమ భాస్కరా |
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమస్తుతే ||

ధ్యేయసదా సవిత్రుమండల మధ్యవర్తి
నారాయణ సరసిజానన సన్నివిష్టః |
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ
హిరణ్మయవపు దృత శంఖచక్రః ||

శంఖచక్ర గదాపాణే ద్వారకానిలయ అచ్యుతా |
గోవిందా పుండరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగతాం ||

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరం
ఆరువ్య కవితాశాఖం వందే వాల్మీకి కోకిలం ||

వాల్మీకీ ముని సింహస్య కవితావన సారిన
శృన్వన్ రామ కథానాదం కోనయాతి పరాంగతీం ||

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ||

 
శ్రీఆదిత్య హృదయమ్

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ |
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1

దైవతై శ్చ సమాగమ్య ద్రష్టు మభ్యాగతో రణమ్ |
ఉపగమ్యా బ్రవీ ద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2

అగస్త్య ఉవాచ

రామ! రామ! మహాబాహో! శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ |
జయావహం జపే న్నిత్యం మక్షయ్యం పరమం శుభమ్ || 3

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వ శత్రు వినాశనమ్ |
జయావహం జపే న్నిత్య మక్షయ్యం పరమం శుభమ్ || 4

సర్వమంగళ మాంగల్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ |
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయు ర్వర్ధన ముత్తమమ్ || 5

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ |
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6

సర్వ దేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వి రశ్మిభావనః |
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః || 7

ఏష బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః |
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమ స్సోమో హ్యపాంపతిః || 8

పితరో వసవ స్సాధ్యా హ్యాశ్వినౌ మరుతో మనుః |
వాయు ర్వహ్ని ప్రజాః ప్రాణాః ఋతు కర్తా ప్రభాకరః || 9

ఆదిత్య స్సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభిస్తిమాన్ |
సువర్ణ సదృశో భానుః స్వర్ణరేతా దివాకరః || 10

హరిదశ్వ స్సహస్రార్చిః సప్తసప్తి ర్మరీచిమాన్ |
సువర్ణ సదృశో భానుః స్వర్ణరేతా దివాకరః || 11

హిరణ్యగర్భ స్త్రిశిరా స్తపనో భాస్కరో రవిః |
అగ్నిగర్భో దితేః పుత్రః శంఖ శ్శిశిరనాశనః || 12

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజు స్సామ పారగః |
ఘనవృష్టి రపాంమిత్రో వింధ్యవీధి ప్లవంగమః || 13

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళ స్సర్వతాపనః |
రవి ర్విశ్వో మహాతేజా రక్త స్సర్వభవో ద్భవః || 14

నక్షత్ర గ్రహ తారాణా మధిపో విశ్వభావనః |
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్ నమో స్తుతే || 15

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమా యాద్రయే నమః |
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః || 16

జయాయ జయ భద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః |
నమో నమ స్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః || 17

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః |
నమః పద్మప్రభోధాయ మార్తండాయ నమో నమః || 18

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య వర్చసే |
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః || 19

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే |
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః || 20

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే |
నమ స్తమోభినిఘ్నాయ రవయే లోక సాక్షిణే || 21

నాశాయ త్యేష వై భూతం తథైవ సృజతి ప్రభుః |
పాయ త్యేష తప త్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః || 22

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః |
ఏష చై వాగ్నిహోత్రం ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణామ్ || 23

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫల మేవచ |
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వాణ్యేషు రవిః ప్రభుః || 24

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు |
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిత్ నావసీదతి రాఘవ! || 25

పూజయ స్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్ |
ఏత త్త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి || 26

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో! రావణం త్వం వధిష్యసి |
ఏవ ముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ యథాగతమ్ || 27

ఏత చ్ఛ్రుత్వా మహా తేజా నష్టశోకో భవత్తదా |
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ || 28

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్యా తు పరం హర్ష మవాప్నువాన్ |
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధను రాదాయ వీర్యవాన్ || 29

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపగమత్ |
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య దృఢో భవత్ || 30

అథ రవి రవదత్ నిరీక్ష్యం రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమానః |
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణ మధ్యగతో వచ స్త్వరేతి || 31

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచోత్తరశతతమః సర్గస్సమాప్తః


ఏహిసూర్యాం సహస్రాంశో తేజోరాశే జగత్పతే |
అనుకంపాయ మాంభక్త్వా గృహణర్గ్యం ప్రసీద ఓమ్||

సూర్యుడికి నమస్కారం చేసి మూడుసార్లు అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించండి.