రహస్య త్రయం


శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                                           శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 

 

  శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ

జీయర్  స్వామివారి ప్రవచనం

 
 శ్రీ పిళ్ళై లోకాచార్య
లక్ష్మీ నాథ సమారంభాం
నాథ యామున మధ్యమాం|
అస్మదాచార్య పర్యంతాం
వందే గురుపరంపరాం        ||
 
లోకాచార్యాయ గురవే కృష్ణ పాదస్య సూనవే |
సంసార భోగి సందష్ట జీవ జీవాతవే నమః     ||