తిరుమల పాదయాత్ర-శ్రీవిష్ణుసహస్రనామపారాయణ @ Tirupati on 3rd Feb

posted 3 Feb 2012, 23:00 by Shashi-Kiran Rao S   [ updated 3 Feb 2012, 23:02 ]

Comments