శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ స్వామివారి తిరుమక్షత్ర మహోత్సవ శుభాహ్వానము

posted 10 Nov 2012, 02:33 by Shashi-Kiran Rao S
 
 
 
Comments