శ్రీరంగాపూర్ రంగనాయక స్వామి దేవాలయాన్ని దర్శించిన శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి

posted 13 Nov 2012, 01:12 by Shashi-Kiran Rao S   [ updated 13 Nov 2012, 01:20 ]
Comments