విఘ్ననివారణ చతుర్థి - విష్వక్సేన పూజ


 
 

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే  ||


యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ||

సపరివారాయ సూత్ర వ్యత్యా సమేతాయ శ్రీమతే విష్వక్సేనాయ నమః