శ్రీవైష్ణవానాం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి - శ్రీజయంతి

 
ఈ రోజు శ్రీకృష్ణ అవతారం జరిగిన రోజు. శ్రీకృష్ణాష్టమి ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అనేదాని గురించి ఒక నిర్ణయం ఉంది. సూర్యుడు సింహమాసంలో ఉండాలి, బహుల ఆష్టమి రోహిని నక్షత్రం ఉండాలి. మొట్టమొదట స్వామి అవతరించినప్పటి గ్రహ స్థితి అది. ప్రతి సంవత్సరం అన్నీ కలిసి అట్లానే రావడం రాక పోవచ్చు, కానీ అవతారం జరపాలి అంటే నక్షత్రాన్ని ప్రధానం చేసుకొని చేయాలి. అసలు శ్రీకృష్ణ అవతారమే ఒక రహస్యమైనది, అయ్యో కంసునికి తెలిస్తే ఎలా అనేది భక్తుల భయం. ఆండాళ్ తల్లి  "ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు " అనిచెబుతుంది. ఒక అద్వితీయమైన మహానుభావురాలికి పుట్టావు. ఎవరికి పుట్టాడో ఆమే పేరుని చెప్పటం లేదు, ఎందుకంటే అయ్యో కంసుడికి తెలిస్తే ఎలా, కాలం గడిచి పోయినా సరే కాలం యొక్క అడ్డుగోడలు లేనివారు, స్వామిపై అంత ప్రేమ. అందుకే ఏనాడు అని చేసుకున్నా ఆయనకి చెల్లుబాటు అవుతుంది. అలాంటి స్వామికి రోహిని నక్షత్రం నాడు జరుపుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఏనాడు జరుపుకున్నా ఇబ్బంది లేదు, ఆయన అవతారం ఎందుకు వచ్చింది తెలుసుకోవడమే ప్రధానం.
 
కణ్ణన్ తిరునక్షత్ర తనియన్
సింహమాసే సితే పక్షే రోహిణ్యామష్టమీ తిథౌ |
చరమార్థ ప్రదాతారం కృష్ణం వన్దే జగద్గురుమ్ ||

 

 
 
 
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్థనం |

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ||