అనువాదము : చిలకమర్రి కృష్ణభగవాన్ లక్ష్మీచూడామణి       
నాలాయిర దివ్య ప్రబంధము-అనువాదము
 1. నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ పరిచయం
 2. నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ విభాగములు
 3. తిరుప్పల్లాండు - పరిచయం
 4. పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి - పరిచయం
 5. తిరుప్పావై - పరిచయం
 6. నాచ్చియార్ తిరుమొళి - పరిచయం
 7. పెరుమాళ్ తిరుమొళి - పరిచయం
 8. తిరుచ్చంద విరుత్తము - పరిచయం
 9. తిరుమాలై - పరిచయం
 10. తిరుప్పళ్లి యొళుచ్చి - పరిచయం
 11. అమలనాది పిరాన్ - పరిచయం
 12. కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు- పరిచయం
 13. పెరియ తిరుమొళి-పరిచయం
 14. తిరుక్కురున్ దండకము-పరిచయం
 15. తిరునెడున్ దండకము -పరిచయం
 16. ముదల్ తిరువందాది- పరిచయం
 17. ఇరండాన్ తిరువందాది- పరిచయం
 18. మూన్రాన్ తిరువందాది - పరిచయం
 19. నాన్ముక తిరువందాది - పరిచయం
 20. తిరువిరుత్తము - పరిచయం
 21. తిరువాశిరియము - పరిచయం
 22. పెరియ తిరువందాది - పరిచయం
 23. తిరువెజు కూత్తిరుక్కై - పరిచయం
 24. పెరియ తిరుమడల్ - పరిచయం
 25. శిరియ తిరుమడల్ - పరిచయం
 26. తిరువాయి మొళి - పరిచయం
  1. తిరువాయి మొళి మొదటి పత్తు - పరిచయం
  2. తిరువాయి మొళి రెండవ పత్తు - పరిచయం
  3. తిరువాయి మొళి మూడవ పత్తు - పరిచయం
  4. తిరువాయి మొళి నాలుగవ పత్తు - పరిచయం
  5. తిరువాయి మొళి ఐదవ పత్తు - పరిచయం
  6. తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తు - పరిచయం
  7. తిరువాయి మొళి ఏడవ పత్తు - పరిచయం
  8. తిరువాయి మొళి ఎనిమిదవ పత్తు - పరిచయం
  9. తిరువాయి మొళి తొమ్మిదవ పత్తు - పరిచయం
  10. తిరువాయి మొళి పదవ పత్తు - పరిచయం
                    in progress

అనువాదము Updates

Showing posts 1 - 10 of 36. View more »