భగవద్గీత

శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                            శ్రీమతే రామానుజాయ నమః సారథ్యం అర్జున స్యాజౌ కుర్వన్ గీతామృతం దదౌ |
లోకత్రయోపకారాయ తస్మై కృష్ణాత్మనే నమః || 

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్థనం |

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ||