Analyse

Når vi i norskfaget analyserer en musikkvideo så er det likt mange andre former for analyse dere har vært med på. Vi leter etter virkemidler, tema og budskap. For å organisere dette så har vi utarbeidet en analysemal som du kan bruke som en hjelp, men husk at du ikke er nødt til å følge denne slavisk - både rekkefølge og antall punkter vil variere noe etter hvilken video du velger å se på og din egen skrivemåte.

Modell for analyse av en musikkvideo

1) Presentasjon
Tittel på sang og artist/gruppe, album, musikksjanger osv er stoff som hører hjemme i innledningen.
2) Innholdet i sangen
Hva handler sangteksten om? Kort handlingsreferat/beskrivelse
3) Innholdet i videoen
Er musikkvideoen en konsertvideo, en fortellende (film) video eller en mer eksperimentell video. Beskriv innhold og begrunn plasseringen.
4) Sammenheng mellom tekst og bilder
Er det en klar sammenheng mellom sangteksten og handlingen i musikkvideoen? Beskriv sammenhengen, eventuelt mangelen på sammenhengen.
5) Filmatiske virkemidler
Beskriv hvordan musikkvideoen bruker de filmatiske virkemidlene som kameravinkel, bildeutsnitt ogklipping. Hvilken innvirkning har bruken av disse virkemidlene på vår oppfatning av videoen?
6) Personer og miljø
Hvilke personer møter vi? Er artist(ene) i fokus, eller fokuseres det på andre personer?
Hvilket miljø danner rammen rundt musikkvideoen? Er det sammenheng mellom tekst, musikk og miljø.
7) Komposisjon
Beskriv det som skjer i fra begynnelse til slutt i musikkvideoen. Er det snakk om en spenningskurve eller mer fragmentariske klipp?
8) Spesielle virkemidler
Hva er det ved musikkvideoen som først og fremst tiltrekker seg oppmerksomheten din? (teksten, musikken,    bildene, historien, de filmatiske virkemidlene eller annet ?)
9) Oppsummering
Hvordan vurderer du denne musikkvideoen? Fungerer tekst, musikk og bilder sammen? Er det sammenheng mellom musikkvideo og tiltenkt mågruppe? Tror du musikkvideoen bidrar til å skape oppmerksomhet rundt artisten(e)? Hvilken opplevelse fikk du av denne musikkvideoen?

Kilde: Analysemodellen er delvis basert på Lærer-ressursen til Grip Teksten av Engelstad mfl- Aschehoug forlag, Oslo 2007 

NB: Husk at du alltid bør prøve å se utover det rent beskrivende og si noe om hva de virkemidlene osv som du finner betyr for oppfatning av video og innhold. Det er i denne delen den egentlige analysen ligger.

I gruppeoppgavene som er lagt ut skal dere sammen analysere en musikkvideo. Analysemodellen er og lagt inn der slik at dere har den for hånden når dere skal arbeide sammen.

Ekstra

Eksempelanalyse av Videoen One Love med NAS