Home ~ Isingeniso

 
Abantu base-Afrika, ikakhulukazi eNingizimu Afrika bahlala endaweni enhle engafani nezinye. Akunandawo enjenge-Afrika emhlabeni.  Kuyadabukisa ukuthi umlando wase-Afrika unezinkinga eziningi futhi abantu basazabalazela ukuhlala ngoxolo.

 

Uma kufika abantu bangaphandle e-Afrika kuba noshintsho oluningi. Omunye wemiphumula kuba ukuthi abantu base-Afrika baye balahlekelwe ngamandla okubusa endaweni yabo. Emuva kweminyaka eminingi yomzabalazo, abantu base-Afrika sebalibuyisa izwe labo. 

 

Enye yezinkinga ezikhona ngukunakekelwakweziqiwu. Ngomlando wase-Afrika, abelungu balethe izibhamu ne-technology ukusiza ukubulala izilwane kulala. Uma kukhona izilwane zincipha, abantu bayasaba ngoba bayazi ukuthi zizophela lezi zilwane.  Ngenxa yalenkinga, abantu baye bakhe iziqiwu ukuze balondoloze izilwane zasendle. Benza imithetho yokuvikela izilwane bavimbele abantu ukuba bangazizingeli lezilwane.

Abelungu baye babiyele ngothango ukwehlukanisa abantu nezilwane, kodwa izivakashi ezinemali ziyavunyelwa ukungena ngaphakathi eziqiwini.  Abantu bendabuko abahluphekile abakwazi ukungena. Inqubo ye-Apartheid ya zivimbela abantu abamnyama ukungena kulezindawo.

 

Abantu abaningi base-Afrika abasazi ngezilwane zasendle ezisezweni lapho. Ngokumlando, abantu base-Afrika babenolwazi olukhulu ngezilwane kunabelungu.  Manje sebengingcosana abantu abasazi ngalezizilwane. Yilabo abasahlala emaphandleni.

 

Uma ungena esitolo sezincwadi, ubona izincwadi ngezilwane zibhalwe ngesiNgisi. Kubalulekile ukuthi abantu base-Afrika bazi ngezilwane zasendle, bathola ithuba lokufunda ngalezizilwane ngolimi lwabo.
 
Ngiyazama ukudala leli i-website ukuchaza izilwane zasendle zaseNingizimu Afrika. Ngithemba lizosiza abantu ukuziqonda ngcono.
 

 

~Ngiyabonga,
 
 Khanyisile / Beth Restrick


 
 
Comments