การรับสมัคร

           สสวท.  ร่วมกับ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์สัประยุทธ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่ สสวท. ประกาศรับสมัครไปแข่งขัน 

2. มีอายุ 14 - 19 ปี 

3. มีทักษะการฟัง สื่อสารและตอบโต้ ด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี

4. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 

5. มีความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเข้ารับการอบรมตามที่ สสวท. กำหนด และผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่ายรับการอบรม

       ผู้ที่ผ่านค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ์ค่าย 2 รอบ 15 คน และผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน  IYPT ที่ยังไม่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้รับสิทธิ์สมัครเพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำวิจัย โดยส่งแบบรายงานตัว และเลือกโจทย์ที่ใช้ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในรอบที่ 1 ทำการทดลองและเตรียมแนวทางการแก้โจทย์ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ ไปยัง สสวท. เพื่อใช้ในค่ายอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัย ต่อไป

  


ระยะเวลารับสมัคร

 เปิดรับสมัคร  สิงหาคม -  ตุลาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

1.  ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกของผู้สมัคร

2.  สำเนาผลการเรียนและผลสอบภาษาอังกฤษ 

วิธีการสมัคร

1.    ผู้สมัคร 1 คน  เลือกโจทย์ปัญหา 1 ข้อ จากโจทย์ที่ประกาศให้ทราบเป็นรายปีจำนวน 4 โจทย์

2.    แนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหา  โดยอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับโจทย์ และผลการทดลองแก้โจทย์ปัญหาเบื้องต้น สำหรับนำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์

    

Ċ
สสวท กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์,
31 ส.ค. 2555 20:16
Ċ
สสวท กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์,
31 ส.ค. 2555 20:16
Comments