International Young Physicists’ Tournament: IYPT


          ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

 (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 32 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย พัฒนาทักษะการทำวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 3 

เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

 (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

รายละเอียดประกาศ
https://goo.gl/zJaLUZ


แบบตอบรับ เข้าค่ายอบรม
https://goo.gl/49Dozf

โจทย์ที่ผู้เข้าค่ายต้องรับผิดชอบ
https://goo.gl/Fr8ZsG

Comments