International Young Physicists’ Tournament: IYPT


          ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

เรื่อง  โจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติประจำปี 2562 IYPT 2019 problem

ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติค่าย 2 ประจำ 2561

และ ประกาศสิทธิ์พิเศษนักเรียนที่ผ่านค่ายอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 (วิชาฟิสิกส์)

มีสิทธิเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติค่าย 1 ประจำปี 2562

ใบสมัครสิทธิ์พิเศษเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 (ค่าย 1)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม IYPT2019

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1Oh7lgoX05N5jd_rhLokJA2cYgu5X4Jnn/view


ตารางการสอบสัมภาษณ์ศูนย์ภาคกลาง (ตารางใหม่)

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  https://drive.google.com/file/d/12R2Qhp4oEAx9EacS5vT3WCG4dIMQNl96/view?usp=sharing


ตารางการสอบสัมภาษณ์ศูนย์ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1w_evUOoGn-aOo8l-k2PtweHZvC-UKXLW/view?usp=sharingComments