International Young Physicists’ Tournament: IYPT


ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
(International Young Physicists’ TournamentIYPT 2021
ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รอบที่ 2

-----------------------------------------------------

                  ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT) ครั้งที่ 34 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1  เมื่อวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สสวท. เพื่อให้ความรู้ด้านการทำวิจัยที่ถูกต้องผ่านการทดลองโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ จำนวน 2 ข้อ และนำเสนอผลการทดลองเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 2 นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดโจทย์สำหรับการทดลองภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ อีกคนละ 2 ข้อ เรียบร้อยแล้ว  สสวท. จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 2 และรายชื่อผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 33 เมื่อปี 2563 ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ค่าย 2 ประจำปี 2564 ตามประกาศ สสวท. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 22 คน ดังนี้ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
(International Young PhysicistsTournament: IYPT 2021
ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รอบที่ 1

------------------------------------------------------

              ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT 2021) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นั้น
            บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สสวท. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ประจำปี 2564 ตัวจริงจำนวน 38 คน และตัวสำรองจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน ดังนี้

รายละเอียดประกาศ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สสวท. โดยจะต้องส่งแบบตอบรับ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีการสแกน หรือถ่ายรูป ส่งไปยัง  สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iypt.th@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ถือว่าประสงค์สละสิทธิ์

หากมีผู้สละสิทธิ์ สสวท. จะดำเนินการประกาศและแจ้งนักเรียนที่มีรายชื่อตัวสำรองตามลำดับ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2313


*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ IYPT 2021 ***

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 34 (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2021) ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
รายละเอียดรายชื่อคลิ๊กที่นี่

วันที่ 18 ตุลาคม @ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดำเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว)

วันที่ 19 ตุลาคม @ ศูนย์สอบภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 24-25 ตุลาคม @ ศูนย์สอบภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 31 ตุลาคม @ ศูนย์สอบภาคกลางและภาคตะวันออก (สสวท.) /// @ ศูนย์สอบภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) /// @ ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แต่ละภูมิภาคดังนี้คลิ๊ก 


ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ(International Young Physicists’ TournamentIYPT 2021ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

            สสวท. ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Young Physicists’ TournamentIYPT 2021) เปิดรับนักเรียนสิทธิพิเศษเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

            1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 2 ประจำปี 2563 ซึ่งไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติครั้งที่ 33 มีสิทธิเข้าร่วมการมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ประจำปี 2564 โดยไม่ต้องสัมภาษณ์
รายละเอียดประกาศ ดังนี้  >>>  https://bit.ly/2IgSsIV

2. นักเรียนเข้าค่ายอบรมคัดเลือก ค่าย 1 ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาฟิสิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สสวท. มีสิทธิเข้าร่วมการมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ประจำปี 2564 โดยไม่ต้องสัมภาษณ์
รายละเอียดประกาศ ดังนี้  >>>  
https://bit.ly/2GNtNeE

                            3. นักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่เข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติครั้งที่ 33ประจำปี 2563 มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 2 ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
รายละเอียดประกาศ ดังนี้ >>>  https://bit.ly/3dj5qBv


ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ(International Young PhysicistsTournament: IYPT 2021ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

                    ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT 2021) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สมัครเข้าร่วม คลิ๊กที่นี่

ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศขอประกาศ เรื่อง โจทย์แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ  (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2021) ครั้งที่ 34  ประจำปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ปี 2563 ดำเนินการส่งทีมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ออนไลน์ IYPT New Zealand Online tournament 2020 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ Austria  Croatia  Georgia  Greece  Singapore Thailand and New Zealand (ซึ่งเป็นการแข่งขันไม่เป็นทางการ และการแข่งขันระดับนานาชาติยังไม่เสร็จสิ้น ทาง สสวท. ไม่สามารถเผยแพร่ภาพสดระหว่างแข่งขันและข้อมูลโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันได้) เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2563 ด้วยโปรแกรม Zoom Host by New Zealand นั้น


การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ทีมประเทศไทยทำคะแนนได้ 151.5 คะแนน คว้าอันดับที่ 4 ของการแข่งขันมาได้โดยประเทศที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นแชมป์ของรายการนี้ ยังคงเป็นสิงคโปร์เจ้าเก่าได้คะแนนทั้งสิ้น 189.9 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ประเทศออสเตรีย 176.4 คะแนน และที่ 3 (เจ้าภาพ) นิวซีแลนด์ 175.6 คะแนนขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาถึงทีมผู้แทนประเทศไทยในครั้งนี้

         ทีมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ออนไลน์ IYPT New Zealand Online tournament 2020 ได้แก่

 

1. นายภัทรพล ธนลิขิต (โอห์ม) (กับตันทีม): โรงเรียนกำเนิดวิทย์


 2. นายกันตพงศ์ กิติยามาศ (ช็อปปิ้ง): โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


3. นายมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์ (มิ่ง): โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


4. นางสาวปาณิสรา หมวดสง (แพร): โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

 

5. นางสาวณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ (ปิ๊ง): โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
(International Young PhysicistsTournament: IYPT) ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563
ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย 

          ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT) ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย นั้น   

          บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สสวท. จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนประเทศไทยดังนี้

รายละเอียดประกาศ

หมายเหตุ       

                สสวท. จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศที่จัดการแข่งขัน (สาธารณรัฐโรมาเนีย) ก่อนจะพิจารณาการส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติประจำปี 2563 หากสถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของนักเรียนและคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists Tournament: IYPT) ประจำปี 2563 อาจจะพิจารณางดการส่งคณะผู้แทนประเทศไทยฯ ไปเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว หรือหากเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ประกาศยกเลิกการแข่งขัน และประกาศแนวทางการแข่งขันอื่นใด ทาง สสวท. จะแจ้งให้ทราบทันที และการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

                ทั้งนี้ สสวท. ยังคงมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของ สสวท. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 สามารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมและคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท.) ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iypt.th@gmail.com ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

(International Young PhysicistsTournament: IYPT) ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย

------------------------------------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT) ประจำปี 2563 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 3 (Intensive Camp 1) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT) ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 คน
                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยมติคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ สสวท. เห็นควรให้ปรับแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 3 ให้สอดรับกับมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

                                                            รายละเอียดประกาศ


ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ

 (International Young PhysicistsTournament: IYPT) ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย รอบที่ 3

--------------------------------------------

          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young PhysicistsTournament: IYPT) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ค่าย 2 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่รอบต่อไป นั้น   

         บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว สสวท. จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 3 (Intensive Camp 1) จำนวน 10 คน ดังนี้

                                                        รายละเอียดประกาศ

        หมายเหตุ นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับมอบหมายโจทย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อนำผลการทดลองไปนำเสนอในค่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง และขอให้ส่งแบบตอบรับการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ไปยัง สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iypt.th@gmail.com
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
หากพ้นวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT)
ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 2
เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 33 (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2020) ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย

            ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ค่าย 2 ต้องรายงานตัวและเข้ารับการอบรมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ที่จะใช้แข่งขันในค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ค่าย 2  ซึ่งมีกำหนดจัดตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สสวท.  และขอให้ส่งแบบตอบรับ การเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือก (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ไปยัง สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iypt.th@gmail.com  ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 หากพ้นจากวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์


โจทย์ที่ใช้แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ 17 ข้อ


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

           เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย รอบที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ ได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 33 (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2020) ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย 🇹🇩

กำหนดการค่าย   และ   ข้อชี้แจงการเข้าค่ายและนี้คือผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญทองแดง

แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 32 
(International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2019)  ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ 


นายชวิศ  กฤตย์ประชา : โรงเรียนแสงทองวิทยา : Team member (captain)

นายภัทรพล  ธนลิขิต : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ : Team member

นายสิริพล  สุทธิวรรณา : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ : Team member

นายกมนทรรศน์  สวัสดิกุลวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : Team member

นายพันธกานต์  บุญเลี้ยง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : Team memberนายภูมิ สิริวิบูลย์ : Brown University : Team leader 

         

            ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

จาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ 
เรื่อง โจทย์แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 33 (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2020)  ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  การประกวดโครงงานแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2562

Comments