Контакт

Националниот одбор за организација на годината на астрономијата 2009 во Македонија го сочинуваат:


1. Проф. Д-р Гордана Апостоловкса - Претседател на Македонското астрономско друштво (официјален контакт за Македонија) SpoC
тел: +389 2324 9877
е-маил: gordanaa@iunona.pmf.ukim.edu.mk

2. Мартин Стојановски - координатор за Скопското астрономско друштво
тел: +389 70 498 345
е-маил: martin@astronomija.com.mk

3. Фросина Илиевска - координатор за младинската мрежа Blue sky
тел: +389 71 343 824
е-маил: frosina.ilievska@yahoo.com

Покрај овие членови во организацијата на годината на астрономијата 2009 за Македонија влегуваат и сите членови на Македонското астрономско друштво, Скопското астрономско друштво и членови на Blue sky.
Comments