Oinarriak / Bases

Joko sistema: 9 txanda, sistema suitzarra.

Jolastokia: Gran Hotel Lakua hoteleko aretoa
(Tarragona kalea, 8 - 01010 - Vitoria-Gasteiz).

Txanden egutegia:

    1. txanda: 2017/07/16, 17:00 
    2. txanda: 2017/07/17, 17:00
    3. eta 4. txandak: 2017/07/18, 10:00 eta 17:00
    5. txanda: 2017/07/19, 17:00 
    6. txanda: 2017/07/20, 17:00
    7. txanda: 2017/07/21, 17:00 
    8. txanda: 2017/07/22, 17:00
    9. txanda: 2017/07/23, 10:00
 
Joko erritmoa: 90 minutu jokalari bakoitzeko, gehi 30 segundo jokaldi bakoitzeko.

FIDE eta FEDA Elorako baliagarri izango da.

Parekatzea: Sistema informatikoa baliatuz egingo da.

Kuotak:

 • Orokorra: 50 €.
 • 1952. urtea baino lehenago edo 1999az geroztik jaioak: 25€
 • Doan, +2.300 ELOa dutenak.
 • Ez da ez gonbidapenik ez baldintza berezirik jokalarientzat.

Izena emateko kuota ordaintzeko kontuaren zenbakia (jokalariaren izen-deiturak adierazi behar dira): Laboral kutxa:3035 0355 01 3550014387 (IBAN: ES72 3035 0355 01 3550014387)

Izen ematea: Datuak (izen-deiturak, jaioteguna, FIDE eta FEDA eloa, herrialdea, telefonoa) helbide honetara bidali: vitoria.open@gmail.com, edo, bestela, telefono honetara deitu: (34) 945181000

Izena emateko azken eguna: 2017ko uztailaren 14ko 22:00ak arte.

Bye kopurua: jokalari guztiek gehienez ere puntu erdiko 3 bye eska ditzakete. Azken hiru txandetako batean eskatuz gero, ezin izango da saririk eskuratu.

Kale egitea: jokalari batek bi bider kale egiten duelarik, edo behin bakarrik, baina inongo arrazoirik eman gabe, txapelketatik kanpo geratuko da. Antolatzaileen esku egongo da lehenengo txandara agertzen ez den jokalaria txapelketatik baztertzea. Hauxe joko da kale egitetzat: jokoa hasten denetik hogeita hamar minutu igaro aurretik jokalaria dagokion lekura ez agertzea.

 

Sariak:

1. sailkatua: 2.000 € eta garaikurra.
2. sailkatua: 1.500 €
3. sailkatua: 1.000 €
4. sailkatua:    800 €
5. sailkatua:    600 €
6. sailkatua:    500 €
7. sailkatua:    400 €
8. sailkatua:    300 €
9. sailkatua:    200 €
10. sailkatua:  100 €
2100 Elotik beherako 1.a: 225 € 
2100 Elotik beherako 2.a: 200 €
2100 Elotik beherako 3.a: 175 €
1950 Elotik beherako 1.a: 175 €
1950 Elotik beherako 2.a: 150 €
1950 Elotik beherako 3.a: 125 €
1800 Elotik beherako 1.a: 125 €
1800 Elotik beherako 2.a: 100 €
1800 Elotik beherako 3.a:  75 € 
1. beteranoa (55 urte edo gehiago):  100 €
1. beteranoa (65 urte edo gehiago):  100 €
1. 18 urtetik beherakoa: 100 €
2. 18 urtetik beherakoa: 75 €
1. emakumezkoa: 100 €
2. emakumezkoa: 75 €
1. klubeko jokalaria: 100 €
2. klubeko jokalaria: 75 €

Ezin dira eskudirutan kobratuko diren sariak metatu. Sari horiei dagokien atxikipena aplikatuko zaie.


Berdinketak ebazteko sistemak: Azken sailkapena zehazterakoan, irizpide hauek baliatuko dira berdinketak ebazteko: 
1. Lehenik, jokatutako partiden kopurua (aurkaria agertu ez delako irabazitakoak barne).
2. Bigarrenik, honako sistema hauek aplikatuko dira, azken txanda bukatutakoan egingo den zozketaren emaitzaren araberako hurrenkeran: 
 • Bucholz, aurkaririk txarrena bazter utzita.
 • Irabazitako partiden kopurua.
 • Emaitza partikularra.
 • Aurkarien ratingen batez bestekoa, txarrena bazter utzita. 

FIDE araudia: Txapelketaren arauak FIDE araudira egokituko dira, eta garaiz jakinaraziko zaizkie parte-hartzaileei. Txapelketan parte hartzeak horiek onartzea ekarriko du berekin.

Openeko parte hartzaileek baimena ematen dute bere datu pertsonalak argitaratzeko (emaitzen zerrendak, sailkapenak, parte hartzaileak, eta abar) antolatzaileek egoki irizten dieten bideetan, openaren berri behar bezala eman dezaten. 

Sistema de juego: 9 rondas, sistema suizo.

Local de juego: Salones del Gran Hotel Lakua
(C/ Tarragona, 8 - 01010 - Vitoria-Gasteiz).

Calendario de rondas:

    1ª ronda: 16/07/2017, 17:00
    2ª ronda: 17/07/2017, 17:00
    3ª y 4ª rondas: 18/07/2017, 10:00 y 17:00
    5ª ronda: 19/07/2017, 17:00
    6ª ronda: 20/07/2017, 17:00
    7ª ronda: 21/07/2017, 17:00
    8ª ronda: 22/07/2017, 17:00
    9ª ronda: 23/07/2017, 10:00         

Ritmo de juego: 90 minutos por jugador, con incremento de 30 segundos por jugada.

El torneo será válido para Elo FIDE y FEDA.

Emparejamiento: Se realizará por sistema informático.

Cuotas:

 • General: 50 €.
 • Nacidos con anterioridad a 1952 con posterioridad a 1999: 25€
 • Gratuita para jugadores con ELO +2.300
 • No habrá condiciones ni invitaciones para los jugadores.

Cuenta corriente para el ingreso de la cuota de inscripción (con indicación de nombre y apellido del jugador): Caja Laboral: 3035 0355 01 3550014387 (IBAN: ES72 3035 0355 01 3550014387)

Inscripción: Se deberán enviar los datos (nombre y apellido, fecha de nacimiento, elo FIDE y FEDA, país, número de teléfono) avitoria.open@gmail.com o, si no fuera posible, llamar al teléfono: (34) 945181000.

Fecha límite de inscripción: hasta las 22:00 h del 14 de julio de 2017.

Número de byes: cada jugador podrá solicitar un máximo de 3 byes de medio punto. En caso de pedirse en alguna de las últimas tres rondas no se podrá optar a premio.

Incomparecencias: La doble incomparecencia de un jugador o una incomparecencia injustificada causarán su eliminación del torneo. Será facultad de la Organización eliminar al jugador que no se presente a la primera ronda. Se considerará incomparecencia la no presentación ante el tablero en los treinta primeros minutos de la sesión de juego.

Premios: 

1º clasificado: 2.000 € y trofeo
2º clasificado: 1.500 €
3º clasificado: 1.000 €
4º clasificado:    800 €
5º clasificado:    600 €
6º clasificado:    500 €
7º clasificado:    400 €
8º clasificado:    300 €
9º clasificado:    200 €
10º clasificado:  100 €
1º sub elo-2100: 225 €
2º sub elo-2100: 200 €
3º sub elo-2100: 175 €
1º sub elo-1950: 175 €
2º sub elo-1950: 150 €
3º sub elo-1950: 125 €
1º sub elo-1800: 125 €
2º sub elo-1800: 100 €
3º sub elo-1800:  75 €
1º veterano (55 años o más): 100 €
1º veterano (65 años o más): 100 €
1º sub 18:  100 €
2º sub 18:  75 €
1ª fémina:  100 €
2ª fémina:  75 €
1º jugador del club: 100 €
2º jugador del club: 75 €
 
Los premios en metálico no serán acumulables. A dichas cantidades se les aplicará la retención correspondiente.

Sistemas de desempate: Los empates para determinar la clasificación final se resolverán por los siguientes criterios: 
1. En primer lugar, número de partidas jugadas (incluidas las ganadas por incomparecencia).
2. En segundo lugar, se aplicarán los siguientes sistemas ordenados por sorteo realizado tras la finalización de la última ronda: 
 • Bucholz exceptuando al peor rival. 
 • Número de victorias. 
 • Resultado particular. 
 • Media de los ratings de los rivales, exceptuando al peor. 

Normativa FIDE: Las bases del torneo se ajustarán a la normativa FIDE y serán oportunamente dadas a conocer a todos los participantes. La participación en el torneo presupone su aceptación.

Los participantes en el open autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, etc.)