Hafan (Home)

https://www.facebook.com/iwcs.cymru

Os am gysylltu â ni, defnyddiwch yr ebost isod ...
dafgog@gmail.com
To contact us, use the above email address ..

Sefydlwyd IWCS yn wreiddiol ym Mis Hydref 2015, drwy drefniant gyda Menter Caerffili. Bellach,mae’r aelodau’n cwrdd yn wythnosol yng Nghlwb Rygbi Penallta bob nos Fawrth o 6 tan 8 o'r gloch.

Sefydlwyd ail gangen o IWCS yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre'r Eglwys ar Fedi 26ain, 2016. Mae'r gangen yma’n cyfarfod yn wythnosol pob nos Lun o 7 tan 9 o'r gloch.

Cynhelir y sesiynau gan Dafydd Roberts, yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, er y ceir hyfforddiant yn y ddwy iaith, a dysgir caneuon Cymraeg a Saesneg.

Y mae Dafydd Roberts hefyd yn dysgu criw Saesneg bob Dydd Mercher 5.30 yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, dylid cysylltu â'r ganolfan am fanylion pellach.

The first branch of IWCS was originally established in October 2015 through Menter Caerffili. This branch meets weekly on Tuesdays from 6 to 8 o'clock at Penallta Rugby Club, Ystrad Mynach.

A second branch of IWCS was established at Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village on September 26th, 2016. This branch meets weekly from 7 until 9 o'clock every Monday evening.

The sessions are led by Dafydd Roberts, and are conducted through the medium of Welsh, although bilingual instruction is provided when required and Welsh and English songs are taught. All abilities of Welsh learners and learners of the instrument are welcome.

Dafydd Roberts also teaches an English language ukulele group on Wednesdays 5.30 at Gartholwg Lifelong Learning Centre. Please contact the Centre for further details.

<Cliciwch yma> am ragor o luniau o IWCS yng Nghanolfan Christchurch, Malpas
<Click here> for more photos of IWCS at the Christchurch Centre, Malpas

IWCS ym Mharti Ponty 2018  (14-07-18)
IWCS at Parti Ponty 2018 (14-07-18)
<Cliciwch yma> am ragor o luniau o IWCS ym Mharti Ponty 2018
<Click here> for more photos of IWCS at Parti Ponty 2018
Diolch i / Thanks to ... Bethan Williams, Alun Wyn Jones a IantoMôr ... am y lluniau / for the photographs.

IWCS yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd  (07-04-18)
IWCS at the Cardiff Ukulele Festival (07-04-18)
<Cliciwch yma> am ragor o luniau o IWCS yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd
<Click here> for more photos of IWCS at the Cardiff Ukulele Festival


Newyddion / Hysbysiadau Diweddar ‎‎‎‎(Recent News / Announcements)‎‎‎‎

  • GIG MALPAS NHS, 25.08.18 Cofiwch ein bod ni ar y llwyfan am 5.30 a bod traffic yn gallu bod yn drwm felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd.Please remember that we are ON ...
    Posted 18 Jul 2018, 01:47 by Dafydd Roberts
  • Sulgwyn/ Whit Er y byddaf i ffwrdd rwy'n deall bod rhai ohonoch yn awyddus i gwrdd yr un fath. Felly tua 5.15 amdani Clwb Rygbi Penallta- mwynhewch.Despite it being ...
    Posted 23 May 2018, 13:22 by Dafydd Roberts
  • Gwyl Ukulele Caerdydd/Cardiff Ukulele Festival Fe fydd IWCS yn perfformio dwy gân yn yr Wyl eleni. Rydym yn disgwyl chwarae rhwng 3.30 a 4.30, gan fod ambell aelod yn ei chael hi'n ...
    Posted 3 Apr 2018, 11:13 by Dafydd Roberts
Showing posts 1 - 3 of 27. View more »