З досвіду роботи вчителів природничого циклу


Тема уроку:  РОЗМАЇТІСТЬ РОСЛИННИХ КЛІТИН. ОСНОВНІ РОСЛИННІ ТКАНИНИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Цілі уроку: ознайомити учнів із роз­маїтістю рослинних клітин; кла­сифікувати їх за формою, розмі­рами, виконуваними функціями; розглянути сукупності клітин тканини, їх будову, розміщення у рослинах; з'ясувати функції, які вони виконують; продовжи­ти формувати в учнів дослідниць­кі вміння.
Основні поняття і терміни: тканини: твірна, покривна, основна, меха­нічна, провідна, запасаюча; суди­ни, ситоподібні трубки, судинно-волокнисті пучки.
Обладнання: таблиці «Внутрішня бу­дова стебла», «Внутрішня будо­ва листка», листок подорожника, поперечні зрізи стовбура дерева.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань і чуттєвих уявлень учнів

Аналіз виконання лабораторної роботи
Цифровий диктант

1.  Клітина складається з...

2.              Уміст клітини обмежений...

3.      У клітини в більшості одне...

4.              Вони містять клітинний сік.

5.              Листки на деревах зелені завдяки їм.

6.              У ньому зберігається спадкова ін­формація.

7.              Червоний і жовтий кольори пе­люсток квіток забезпечують...

8.              Кількісне збільшення рослини.

9.      Збільшення кількості клітин.

10. Вона може бути плазматичною.

11. До органел клітини належать...

12. Процеси життєдіяльності це...

Слова-відповіді записані на дош­ці. Учні вибирають правильну від­повідь.

а живлення, дихання;  б мембрана;  в пластиди, ядро, вакуолі;  г — ріст;  д оболонка, цитоплазма, органели; є оболонка,

ж ядро; з вакуолі; и — хлоропласти; к — хромопласти; л — розмноження. 

Відповіді: 1 — д; 2 — є; 3 — ж; 4 — з; 5-й; 6 — ж; 7 — к;8г;9 — л; 10 — б; 11-в; 12-а.

 

II. Мотивація пізнавальної діяльності. Оголошення теми, постановка проблеми

 III. Вивчення матеріалу нової теми

1.      Розмаїтість рослинних клітин

Розповідь учителя

Незважаючи на те що всі клітини ма­ють у своєму складі однакові компо­ненти: оболонку, цитоплазму, ядро, пластиди, вакуолі, клітини різних рос­лин, навіть різних органів однієї росли­ни, різні за розміром, формою, забарв­ленням. Це пов'язано з функціями, які вони виконують. (Учитель на малюн­ках демонструє різні клітини.)

2.Тканини рослин

Сукупність клітин, які мають одна­кову будову й виконують однакові функції, називають тканиною. У рос­лин виділяють покривні, твірні, про­відні, основні, механічні тканини.

Між клітинами, що входять до скла­ду тканини, є проміжки, які назива­ються міжклітинники.

3. Дослідна робота

Клас ділиться на групи. Кожна гру­па одержує завдання дослідити й ви­вчити будову й функції, які виконує певна тканина. Учні працюють з під­ручником, таблицями, додатковою літературою, яку надає їм учитель за планом:

1.  Дослідіть, чому тканина має таку назву.

2.              Виявіть, яку форму мають кліти­ни цієї тканини, поясніть чому.

3.              Визначте, які існують клітини за розмірами.

4.              З'ясуйте, яку функцію виконують тканини. Наведіть приклади.

5.              Назвіть, у яких органах і яких місцях органів розміщуються тканини.

6.              Зазначте біологічне значення, яке мають тканини в життєдіяльності організму.

Після закінчення роботи кожна група учнів надає інформацію про викона­ну роботу з використанням таблиць, малюнків у підручнику.

 IV. Систематизація й узагальнення знань

Складання таблиці

Назва тканини

Розмір та форма клітин

Розміщення тканин у рослині

Функції, які виконує тканина

1. Твірна

 

 

 

2. Покривна:

а) шкірка б)корок

 

 

 

3. Основна:

а) стовпчаста б)губчаста

в) запасаюча

 

 

 

4. Механічна

 

 

 

5. Провідні:

а)судини

б)ситоподібні трубки

 

 

 

 V. Домашнє завдання

Вивчити § 7.


Тема уроку. Значення водоростей в природі та житті людини
Цілі: сформувати знання про міс­це та роль водоростей у приро­ді, про значення в господарській діяльності людини, негативний вплив забруднених водойм на життя водоростей, про заходи їх охорони; розвивати вміння пра­цювати з додатковою літерату­рою, висловлювати свою точку зору; здійснювати екологічне виховання.
Основні терміни: планктон, бентос, агар, кормовий білок, «цвітіння води».
Тип уроку: засвоєння нових знань.
                                               ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань
Біологічний диктант
З переліку вибрати ознаки, які ха­рактерні для водоростей: 
варіант І — бурих, варіант II — червоних, варі­ант III — діатомових.
1.   Мають червоні та жовті пігмен­ти.
2.   Макроцистис — найдовший представник цих водоростей.
3.   Проникають на найбільшу гли­бину
4.   Бувають різноманітної форми: ромбу, булави, півмісяця.
5.   Цих водоростей налічується 4 тис. видів.
6.   Панцир складається з двох по­ловинок, що налягають одна на одну.
7.   Бувають тільки одноклітинні й колоніальні.
8.   Крім хлорофілу мають коричневі та жовті пігменти.
9.   Живуть у Саргассовому морі, зчіп­люючись, вони часто утворюють біля поверхні води цілі зарості, котрі плавають і простягаються на кілька кілометрів.
10.  З решток цих водоростей отримують вибухівку.
11.  Найвідоміший представник —  ламінарія.
12.  Запасна речовина цих водорос­тей — багрянковий крохмаль.

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
Скільки цікавого ми вже вивчили про водорості. Залишилося нам розгляну­ти, яке значення вони мають у природі й житті людини.

Проблемне запитання:
Улітку в багатьох водоймах України, а також в акваріумах, які встановлено  близько до світла, вода стає зеленою і втрачає прозорість. Чому це небез­печно для життя водойм і акваріумів? Як називається це явище?

IV. Вивчення нового матеріалу
Учитель. Сьогодні в нас незвичайний урок. Ми спробуємо розв'язати одне важливе питання з допомогою засідання «круглого столу». Деякі люди стверджують, що водорості не мають  важливої ролі в природі й житті людини і життя на планеті могло б існувати без них. Чи це справді так? На засідання «круглого столу» ми запросили «еколога», «лікаря», «працівника харчової промисловості», «хіміка»,  «біолога», «тваринника», «агронома» і вислухаємо їх точку зору на це питання. А кожен з вас зробить для себе висновок.
Біолог. Значення водоростей у природі надзвичайно велике. Водорості — це основний продукт харчування для водних тварин. Вони є найбільшим джерелом кисню у воді та повітря над водою. Ґрунтові водорості постачають у товщу ґрунту кисень, а їхні відмерлі рештки утворюють органічну речовину ґрунту, що підвищує його родючість, беруть участь у ґрунтоутворенні. Таким чином, я вважаю, що водорості — необхідний, важливий компонент живої природи.
Лікар. У водоростях високий уміст різних вітамінів (А, С, Е, В), мінеральних солей, сполук Іоду та Брому, тому  постійне вживання їх у їжу запобігає різним порушенням обміну речовин. З давніх-давен ліки з водоростей широко використовувались для лікування ран, опіків. Особливо велике значення має ламінарія (морська капуста),
яка використовується для лікуванню і профілактики атеросклерозу, тром­бофлебіту, зоба. Кораліна, перами (червоні водорості) — глистогінний засіб, особливо для боротьби з аска­ридами. На основі водоростей фар­макологічна промисловість випус­кає іодовмісні лікарські препарати. Велике значення для лікування за­хворювань опорно-рухової системі мають лікувальні грязі. (Демонструї лікарські препарати.)
Працівник харчової промис­ловості. Продукти життєдіяльності водоростей і самі водорості широке використовуються в харчовій про­мисловості. Так, наприклад, із ве­ликих бурих водоростей виділяють альгінат, який використовується під час виготовлення морозива. Він на­дає йому великої гомогенності й не дає утворюватися кристаликам льо­ду. З водорості, яка відома під назвою ірландський мох, отримують карагенан, який використовується в кон­дитерській промисловості. Близь­ко 80 видів водоростей уживають в їжу. Із зелених використовують уль­ву (морський салат), з бурих — різ­ні види ламінарій. Серед червоних найчастіше вживають в їжу порфір (в Японії її вирощують штучно), гігартину. Майже всі їстівні водорості містять високопоживні компонен­ти. Із червоних водоростей одержу­ють драглисту речовину — агар, яка використовується в кондитерській промисловості для виготовлення ла­сощів, таких, як мармелад чи пастил­ки.
(Демонструє продукти харчової промисловості, виготовлені з допомогою водоростей.)
Тваринник. Ми постійно використовуємо корм для худоби, який виготовляють з бурих водоростей. У ньому міститься багато поживних та корисних речовин, зокрема спо­лук Іоду, необхідних для забезпечення нормального функціонування організму тварини.
Xімік. Я хочу сказати, що наша хімічна промисловість теж не обходиться без водоростей. У слані бурих водоростей високий уміст особливої речовини, яка за здатністю склеювати різні предмети майже в 40 разів перевищує звичайний канцелярський клей. її застосовують для просочування водонепроникних тканин, у ви­робництві картону. Також водорості є сировиною для виробництва висо­коякісного паперу (кладофора). З во­доростей отримують різні органічні кислоти, спирти, барвники, іод, ка­лійну селітру та інші речовини.
Агроном. У сільському господар­стві теж дякують водоростям. Від­мерлі водорості опускаються на дно водойм, де утворюється органічний мул. Його ми широко застосовуємо як добриво. Як добриво ми теж за­стосовуємо калійні солі, про які го­ворив хімік.
Еколог. Водорості використовують­ся і в біологічному методі очищен­ня забруднених водойм. Для цього стічні води підприємств відстоюють у послідовно сполучених між собою водоймах, у кожній з яких певні ор­ганізми, у тому числі різні види во­доростей, вилучають із води шкідливі речовини. Але є й негативне явище. Масове розмноження одноклітинних зелених та деяких інших водоростей у прісних водоймах призводить до «цвітіння води», коли вода набуває зеленого кольору. У воді зменшуєть­ся вміст кисню і відбувається масове вимирання водних тварин.
Судновласник. Я вам хочу нага­дати, що моряки — сучасники Колумба — залишили немало описів дійсно драматичних ситуацій, в які потрапляли їх трищоглові каравели, заплутуючись у водоростях Саргассового моря. Скільки в цих описах правди, а скільки вимислів, ніхто не береться сказати. Нехай цим займа­ються історики мореплавання. Од­нак, судячи з усього, водорості дій­сно є завадою для судноплавства, і якщо капітанам сучасних кораблів доводиться враховувати можливості таких зустрічей, то немає нічого дивного в тому, що екіпажі каравел пара­лельно з фантастичними морськими чудовиськами вважали зустріч з во­доростевими заростями небезпечною для своїх парусних судів.
Учитель. Ми уважно вислухали всіх запрошених, які нам розповіли про значення водоростей, і можемо дати відповідь на питання:
Чи могло б іс­нувати життя без водоростей?
(Обговорення відповідей)

V. Закріплення матеріалу
1.Заповнити останню колонку таблиці «Різноманітність водоростей».
2.Обговорення питання, яке було поставлено на початку уроку (про «цвітіння води»).                      
3.Відповісти на запитання.
Експедиція Вітуса Берінга підходила до кінця, але хвороба наступала на всіх — розхитувалися і випада­ли зуби, кровотеча з ротової порож­нини. Більша частина екіпажу заги­нула, загинув і сам Берінг. Живими залишилась група людей, яка стала вживати в їжу водорості. Що вряту­вало людей?

VI. Домашнє завдання
1.   Прочитати відповідний параграф 1 підручника.
2.   Скласти загадки про водорості.  
3.   Повторити матеріал про водорості й підготуватися до гри «Біологічний калейдоскоп».   
               

Тема: Тип Членистоногі. Узагальнення .
Цілі: розширити знання учнів про різноманітність представників типу Членистоногі, узагальнити й закріпити знання про вищий рі­вень організації типу Членисто­ногі порівняно з іншими відоми­ми типами безхребетних тварин; продовжити формувати в учнів уміння аналізувати отримані знання, користуватися додатко­вою літературою, застосовувати одержані теоретичні знання на практиці, розвивати навички са­мостійної дослідної роботи; про­довжити формувати вміння пра­цювати в колективі, приймати спільні рішення, оцінювати ро­боту товаришів, стимулювати ін­терес до певної галузі знань, роз­вивати інтуїцію, творчі здібнос­ті, тренувати швидкість реакції, кмітливість.
Обладнання: таблиці, малюнки пред­ставників класів членистоногих, біологічні словники.
Форма проведення: урок-змагання.
                                                                      ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
      Привітання.
      Перевірка готовності до уроку.
     Оголошення теми, мети уроку
     Поділ учнів на команди, вибір ка­пітанів команд.
     Обрати назву команди відповід­но до теми.

ІІ. Узагальнення знань
(Відбувається в ігровій формі.)
I тур «Склади кросворд»
Умови: завдання виконують два учні з кожної команди. Вони складають кросворд на 10 запитань, викорис­товуючи терміни та матеріали уроку. Ураховується естетичне оформлення робіт. Учні можуть використовувати біологічні словники. Час для робо­ти — 15 хвилин. Оцінюється 5 балами.
II  тур «Рекламна пауза»
Два учні від кожної команди скла­дають рекламу, в якій відображають значення Членистоногих у природі та житті людини. Час роботи — 10 хвилин. Оцінюється 5 балами.
III       тур «Бліц-ринг»
З кожної команди беруть участь по п'ять Представників. Гра триває до 3 балів. За кожну правильну відповідь — 1 бал.
Запитання
1.  Які особливості перетравлення їжі в павуків? Як це впливає на травну систему? 
2.         Як з допомогою мурашника ви­значають сторони горизонту?
3.         Як павук-хрестовик, який сидить у засідці, одержить сигнал про те, щодо нього в павутину потрапила здобич?
4.         Як, спостерігаючи за мурашни­ком, можна дізнатися про набли­ження дощу?
5.         Чому більшість метеликів, відпо­чиваючи, складають крила?
6.         Чому очі у Членистоногих назива­ються складними? Як по-іншому можна назвати такий зір?
IV тур «Відгадай»
Відповідають усі учасники команди. Кожна розгадана загадка оцінюєть­ся 2 балами.
1. Якщо укусить, сама помирає. (Бджола)
2.        У тісній хатинці плете бабусі хус­тинку. (Павук)
3.        Не звір, не птиця, а ніс — як спи­ця. (Комар)
4.        Хто мене вб'є, той свою кров про­ллє. (Комар)
5.        Що над нами догори ногами? (Муха)
6.        Хто животом пре, ногами тре, а руками нитки кладе? (Павук)
7.      Удень спить, а як ніч прийде на вогонь летить. (Метелик)
8.      Летить, а не птиця, виє, а не звір. (Жук)
9.  Сам чорний, та не ворон, є роги, та не бик, шість ніг без копит. (Жук)
10.    Уночі літає, вогнем миготить, а диму немає. (Світлячок)
11.    Іде в горщик чорне, а з горщика червоне. (Рак)
12.    Хто після смерті червоніє? (Рак)
13.    Кого горе красить? (Рак)
14.    Не коваль, а з кліщами. (Рак)
15.    Не яйце, а в шкаралупі, не кіт, а вусатий. Погане на вроду, за­вжди любить воду (Рак)
Vтур «Розумний капітан»
Відповідають капітани команд. Кож­на правильна відповідь — 5 балів.
Запитання
1.       Збудник небезпечних захворю­вань, зокрема піроплазмозу, тифу, енцефаліту? (Кліщ)
2.   Про кого йдеться: царство Тварини, підцарство Багато­клітинні, тип Членистоногі, клас Комахи, ряд Твердо­крилі. (Жук)
3.       Хто полює на дрібних павуків, мокриць, жаб, ящірок, птахів? (Павук-птахоїд з Південної Аме­рики, з них він висмоктує кров)
4.       Тільки цей представник міняє свої покриви. (Рак)
VI тур «Щасливчики»
Відповідають усі учні. Кожна пра­вильна відповідь — 1 бал. Перемага­ють учасники тієї команди, котрі за одну хвилину дадуть найбільше пра­вильних відповідей.
1.      Як називається порожнина тіла Членистоногих? (Міксоцель)
2.  Скільки разів на рік линяє рак? (Один-два)
3.  Де розміщене серце у павука? (Черевце)
4.  Перша пара кінцівок головогру­дей у павука. (Хеліцери)
5.      Друга пара кінцівок у павука. (Ногошупальці)
6.  Тарантул та каракурт належать до ряду... (Павуки)
7.  Розділ зоології, що вивчає комах. (Ентомологія)
8.      Як називаються отвори, з до­помогою яких комахи дихають? (Дихальця)
9.      Чи розрізняють комахи кольори? (Розрізняють)
10.  Якого типу ротові органи у тар­ганів? (Гризучі)
11.  Скільки рухів крилами робить муха за одну секунду? (330 ру­хів)
12.  Яка з комах найсильніша віднос­но власної ваги? (Жук-носоріг)
13.  Самка чи самець комарів ссуть кров людини? (Самка)
14.  Скільки пар ніг у павука? (Чоти­ри пари)
15.   Що стає з бджолою, коли вона вжалить людину? (Гине)
16.   Де зимують річкові раки? (Упо­рах)
17.   Чи довго живуть одноденки? (Дві-три години)
18.   Скільки живуть річкові раки? (20-30років)
19. Чим покрите тіло Членистоногих? (Хітин)
20. Скільки пар ходильних ніг у рака? (-5)
21. В якій частині тіла в рака розмі­щені протоки видільних залоз? (На голові)
22. Де знаходиться отруйний кіготь у павука? (Хеліцер)
23. Якого кольору кров у павука? (Безбарвна)
24. Який тип кровоносної системи у павука? (Незамкнутий)
25. Скільки пар очей у павука? (Чо­тири)
26. Скільки пар ходильних ніг у ко­мара? (Три)
27. Яка будова серця у комах? (Бага­токамерна трубка)
28. Як передається кисень до клітин тіла комах? (Прямий контакт)
29.    Де закінчуються мальпігієві су­дини у комах? (У кишці)
30.    На якій частині тіла розміщені крила й ноги у комара? (Груди)

ІІІ. Підбиття підсумків. Виставлення оцінок

  Тема уроку: КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ

Цілі уроку: розглянути особливості будови хрящових риб як найдав­нішої групи щелепноротих тва­рин, продовжувати формувати вміння працювати з текстом та малюнками підручника; розвива­ти й удосконалювати вміння по­рівнювати ознаки представників різних класів у пошуку відмін­ностей; виховувати любов до тва­ринного світу морів і океанів.
Основні поняття: обтічна форма тіла, рострум, зяброві щілини, хрящо­вий скелет, внутрішнє запліднен­ня, зуби, електричні органи, надряд Акули, надряд Скати.
Тип уроку: комбінований.
                                                                 ХІД УРОКУ
I. Актуалізація опорних знань
II.Мотивація навчальної діяльності
Клас Хрящові риби істотно відріз­няється від представників вивчено­го нами Класу Кісткові риби.
Сім НЕ
НЕпідступні мешканці морів.
Скелету них НЕ кістковий.
Відсутній плавальний міхур,
І зябра кришками НЕ вкриті.
НЕрівні лопаті в плавця,  що зветься хвостовий.
НЕрівнолопатевий він.
Запліднення НЕ зовнішнє.
А ще в них Незначна плодючість,
Зате значна кусючість і колючість.
Проблемні запитання
     Які ж ознаки притаманні хрящо­вим рибам?
     Які особливості їх зовнішньої та внутрішньої будови?
 
III. Вивчення нового матеріалу
Відповідь на ці питання ми дамо, роз­глянувши хрящові риби в порівнянні з кістковими за планом:
1.  Кількість видів, середовище життя
2.         Особливості зовнішньої будови
3.         Особливості внутрішньої будови
4.         Скелет
5.         Статева систама. 
6.         Нервова система.

                          Систематичні (таксономічні) групи хрящових риб

Середовище існу­вання, спосіб життя

Процеси життєдіяльності, розмноження

Роль у природі й житті людини

Ряд Акули(близько 250 видів) Торпедоподібна форма тіла, гострий ніс, сильний загострений хвостовий плавець

 

Хижаки (їжа — планктон, дрібні рачки і рибки). Мають великий рот, усередині якого розміщені декілька рядів гострих, могутніх, кинджало -подібних зубів — видозмінених лусок. На голові очі й ніздрі. За головою зяброві щілини. Під час руху вода потрапляє в рот і обмиває зябра так здійснюється дихання. Більшість акул ніколи не зупиняється: можуть загинути від задухи. Запліднення внутрішнє. У більшості — яйцеживородіння, навіть живородіння. Самка метає акулят завдовжки 15—50 см, які одразу можуть полювати на дрібних морських тварин

Об'єкти промислу: шкіра, печінка, м'ясо, жир. Ланка в ланцюгах живлення морських екосистем. Близько 50 видів небезпечні для людини

Ряд Скати(близько 350 видів) Придонні, тому тіло сплющене у спинно-черевному напрямку, ромбо- або дископодібне. Плавають з допомогою грудних плавців, хвіст без плавця, схожий на батіг.

Живляться переважно придонними молюсками. Лише найбільший скат — манта полюбляє плавати в товщі води і живиться планктоном. Ротовий і зяброві отвори розмішені з черевної сторони. У тропічних морях живуть електричні скати, в яких розвинені електричні органи видозмінена м'язова тканина. Вони дають розряди напругою до 200 В. Силою струму скат убиває здобич (риб і безхребетних) і може оглушити людину, яка його торкнулася. Запліднення внутрішнє.

Ланка в ланцюгах живлення морських екосистем. Об'єкт промислу.

 IV. Узагальнення знань

Різноманітність хрящових риб (« Велика енциклопедія Кирила і Мефодія»)
     Перегляд відеофрагментів: акула, акула-молот, гігантська акула.
     Перегляд ілюстрацій: тропічний скат, манта (морський диявол).
     Висновки.
 
V. Домашнє завдання
Опрацювати § 33    . Підготуватися до уроку прес-конференції з теми «Господарське значення риб та їхня охорона».
Питання для обговорення
     Яке значення риб у житті людини?
     Чи є серед риб види, що можуть завдати шкоди здоров'ю людини?
     Чи є серед риб домашні тварини?
     Від кого потрібно охороняти риб?

 
Comments