Bible Papyrus p5Housing Location: London, Brit. Libr., Inv. Nr. 782, 2484
Date: III (III/IV: Dobschütz ; IV: Gregory)
Contents: e Jn 1:23-31v; 1:33-40r; 16:14-22r; 16:22-30v; 20:11-17r ; 20:19-20, 22-25v
Physical Description: Folios: 2 Frg (3 fol.)
Dimensions: 6,6 x 5,8 cm(25x15 cm)
Lines: 24v, 23r; 5/13r; 5/9v; 27r-v
Columns: 1


Transcription:
Joh 1:23-32
23 – [εγ]ω̣ φ̣ων̣[η] β̣ο̣[ωντος] [εν] [τη] [ερημω] [ευ]θ̣υνατ̣[ε] [την] [οδον] [κυ̅] [καθως] [ειπ]ε̣ν ησα[ιας] [ο] [προφητης] 24 [και] [απεστ]α̣λμενοι [ησαν] [εκ] [των] [φαρισαιω]ν̣ 25 και η̣ρ̣ω̣[τησαν] [αυτον] [τι] [ουν] [βα]π̣τ̣ιζεις ει [συ] [ουκ] [ει] [ο] [χς̅] [ουδε] [ηλιας] ουδε ο προ̣[φητης] 26 [απεκριθη] [αυτοις] [ο] ι̣ω̣ανν[ης] [λεγων] [εγω] [βαπτιζω] [εν] [υ]δατι μ[εσος] [υμων] [εστηκεν] [ον] [υμεις] ου̣κ οιδα̣[τε] 27 [ο] [οπισω] [μου] [ερχομεν]ος ο̣υ ο̣[υκ] [ειμι] [εγω] [αξιος] [ινα] [λυσω] [αυ]τ̣ου τον [ιμαντα] [του] [υποδηματος] 28 ταυτα εν β̣[ηθανια] [εγενετο] [πε]ραν του ι̣ο̣[ρδανου] [οπου] [ην] [ο] [ιωαν]ν̣η̣ς βαπτι[ζων] 29 [τη] [επαυριον] [βλε]π̣ει̣ τον ιη̅ν̣ [ερχομενον] [προς] [αυτον] κ̣α̣ι λεγει [ιδε] [ο] [αμνος] [του] [θυ̅] [ο] [αιρων] τ̣ην αμαρ̣[τιαν] [του] [κοσμου] 30 [ουτος] ε̣στιν υπερ̣ [ου] [εγω] [ειπον] [οπισω] [μου] ερ̣χεται α[νηρ] [ος] [εμπροσθεν] [μου] γ̣ε̣γον[εν] [οτι] [πρωτος] [μου] [ην] 31 [καγω] ουκ ηδ̣[ειν] [αυτον] [αλλ] [ινα] [φανερω]θ̣η̣ [τω] [ισραηλ] [δια] [τουτο] [ηλθον] [ε]γ̣[ω] [εν] [υδατι] [βαπτιζων] 32 [και] [εμαρτυρησεν] –

Joh 1:33-40
33 [καγω] [ουκ] [ηδειν] [αυτον] α̣λλ ο π̣[εμψας] [με] [βαπτιζειν] [εν] [υ]δατ[ι] ε̣[κεινος] [μοι] [ειπεν] [εφ] [ον] [αν] [ι]δης τ̣ο̣ [πν̅α] [καταβαινον] [και] [μεν]ον επ αυ̣[τον] [ουτος] [εστιν] [ο] [βαπτιζ]ω̣ν εν π[ν̅ι] [αγιω] 34 [καγω] [εωρακα] [και] [μεμ]α̣ρ̣τυρηκ̣α̣ ο̣[τι] [ουτος] [εστιν] [ο] [υ]ς̣̅ του θυ̅ 35 τη [επαυριον] [ειστηκει] [ο] [ιωαν]ν̣ης και εκ [των] [μαθητων] [αυτου] [δ]υ̣ο 36 και εμ̣[βλεψας] [τω] [ιυ̅] [περιπατο]υ̣ντι λεγε[ι] [ιδε] [ο] [αμνος] [του] [θυ̅] 37 [και] [ηκο]υσαν οι δ̣υ̣ο̣ [μαθηται] [λαλουντος] [και] [η]κ̣ολουθη[σαν] [τω] [ιη̅υ] 38 [στραφεις] [δ]ε ο ιη̅ς και θε[ασαμενος] [αυτους] [ακ]ολουθουντας [λεγει] [αυτοις] [τι] [ζητει]τ̣ε ειπ̣α̣ν̣ αυ̣[τω] [ραββι] [ο] [λεγεται] [ερ]μηνευομε[νον] [διδασκαλε] [που] [μεν]εις 39 λεγει [αυτοις] [ερχεσθε] [και] [οψε]σθε ηλθαν [και] [ειδαν] [που] [μενει] [κ]α̣ι παρ αυτω [εμειναν] [την] [ημεραν] [εκεινην] [ωρα] [ην] [ως] [δεκατη] 40 [ην] [ανδ]ρ̣εας ο α[δελφος] [6-7] [εις] [εκ] [των] [δ]υο των [ακουσαντων] [παρα] [ιωαννο]υ̣ και α[κολουθησαντων] –

Joh 16:14-23
14 – [οτι] [εκ] [του] [εμου] [λημψετ]α̣ι και αναγ̣[γελει] [υμιν] 15 [παντα] [οσ]α̣ εχει ο πρ̅ ε[μα] [εστιν] [δια] [τουτο] [ειπο]ν̣ οτι εκ τ[ου] [εμου] [λαμβανει] [και] [αναγ]γ̣ε̣λει̣ υ̣μ̣ε̣ιν 16 [μικρον] [και] [ουκετι] [θεωρειτε] [με] [κ]αι [παλιν] [μικρον] [κ]αι οψεσθ̣ε̣ [με] 17 ε̣ι̣[παν] [ουν] [εκ] [των] [μ]α̣θη̣τω̣ν̣ α̣υ̣τ̣ου [προς] [αλληλους] [τι] εστιν το̣υ̣τ̣ο ο̣ λ̣ε[γει] [ημιν] [μικρον] [και] [ου] θ̣εωρει̣[τ]ε με [και] [παλιν] [μικρον] [και] [οψ]ε̣σ̣θ̣ε̣ μ̣ε̣ κ[αι] [οτι] [υπαγω] [προς] [τον] π̣ρ̅α 18 ελεγον ο̣υ̣ν [τι] [εστιν] [τουτο] μ̣εικρον ο̣υκ̣ οιδα̣[μεν] [τι] [λαλει] 19 [ε]γ̣νω ⸆ ιη̅ς οτι η̣θ̣ε̣λο̣ν̣ [αυτον] [ερωταν] κ̣αι ειπεν αυτ[ο]ι̣ς [περι] [τουτου] [ζητ]ε̣ιτε μετ αλληλω̣[ν] [οτι] [ειπον] [μικρ]ον και ου̣ θεωρει̣[τε] [με] [και] [παλιν] [μικρο]ν και οψεσθε με̣ 20 [αμην] [αμην] [λεγ]ω̣ υμειν οτ̣[ι] [κ]λ̣α̣[υσετε] [και] [θρηνησ]ετε υμεις ο δε [κοσμος] [χαρησετ]α̣ι υμεις λοιπηθ̣η[σεσθε] [αλλ] [η] [λυπ]η υμων εις χαραν [γενησεται] 21 [η] [γυν]η οταν τικτη λοι[πην] [εχει] [οτι] [ηλθεν] [η] [ω]ρα αυτης [οταν] [δε] [γεννηση] [το] [π]αιδ̣[ι]ον ουκε̣[τι] [μνημονευει] [της] [θλ]ειψ[ε]ω̣ς δι[α] [την] [χαραν] [οτι] [εγενν]ηθ̣η ανθρω[πος] [εις] [τον] [κοσμον] 22 και [υ]μεις ουν

Joh 16:24-30
24 [αιτειτε] [και] λ̣ημψεσθε ι̣[να] [η] [χαρα] [υμων] [η] π̣επλ̣η̣ρω̣[μεν]η̣ 25 [ταυτα] [εν] [παροι]μ̣ια[ι]ς λελ[α]ληκα [υμιν] [ερχεται] ω̣ρ̣α̣ οτε ο̣υκετ[ι] [εν] [παροιμιαις] [λα]λ̣η̣σω υμειν αλ̣[λα] [παρρησια] [περι] του πρ̅ς απαγγε[λω] [υμιν] 26 [εν] [ε]κεινη τη ημερα̣ [εν] [τω] [ονοματι] μ̣ου αιτη̣σ̣εσθε [και] [ου] [λεγω] [υμιν] [ο]τ̣ι εγω ερω̣τησ̣[ω] [τον] [πρ̅α] 27 [αυτος] [γ]α̣ρ ο π̣ρ̣̅ φιλ̣ει υ̣μ̣[ας] [οτι] [υμεις] [εμε] π̣εφιληκ̣[α]τε̣ και̣ [πεπιστευκατε] οτι παρα θυ̅ εξη̣λθ̣[ον] 28 [εξηλθον] παρ̣α̣ του πρ̅ς και ε[ληλυθα] [εις] [τον] κ̣ο̣σ̣μον παλιν α̣[φιημι] [τον] [κοσμον] κα̣ι πορε̣υ̣[ο]μα̣ι̣ π̣ρ̣ο̣[ς] [τον] [πρ̅α] 29 [λε]γο̣υ̣σιν ⸆ οι μ[αθηται] [αυτου] [ιδε] [νυν] [εν] π̣αρρη̣σ̣ια λ̣[αλεις] [και] [παροιμιαν] [ου]δεμια̣ν λ[εγεις] 30 [νυν] [οιδαμεν] οτι οιδας πα̣[ντα] [και] [ου] [χρειαν] [εχεις] –

Joh 20:11-22
11 – μνημ[ειω] [εξω] [κλαιουσα] [ως] [ουν] [εκλαιεν] παρεκυ[ψεν] [εις] [το] [μνημειον] 12 [και] [θεω]ρε̣ι δυο [αγγελους] [εν] [λευκοις] [καθεζομε]ν̣[ους] [ενα] [προς] [τη] [κεφαλη] [και] [ενα] [προς] τ̣[οις] [ποσιν] [οπου] [εκειτο] [το] [σωμα] [του] – 13 – μου̣ [και] [ουκ] [οιδα] [που] [εθηκαν] [αυτον] 14 ταυτα̣ [ειπουσα] [εστραφη] [εις] [τα] [οπι]σω και̣ [θεωρει] [τον] [ιν̅] [εστωτα] [και] [ου]κ ηδει [οτι] [ιη̅ς] [εστιν] 15 [λεγει] [αυτη] [ιη̅ς] γυναι [τι] [κλαιεις] [τινα] [ζητεις] [εκεινη] δοκου̣[σα] [οτι] [ο] [κηπουρος] [εστιν] [λεγει] αυτω [κε̅] [ει] [συ] [εβαστασας] [αυτον] [ειπε] μοι π[ου] [εθηκας] [αυτον] [καγω] [αυτον] α̣ρ̣ω̣ 16 [λεγει] [αυτη] [ιη̅ς] [μαριαμ] [στραφεισα] [εκεινη] [λεγει] [αυτω] [εβραιστι] [ραβ]β̣[ουνι] [ο] [λεγεται] [διδασκαλε] 17 [λεγει] [αυτη] [ιη̅ς] μ̣[η] [μου] [απτου] [ουπω] [γαρ] [αναβεβηκα] [προς] τ̣[ον] [πρ̅α] [πορευου] [δε] [προς] [τους] [αδελφους] –

19 – [δια] [τον] [φοβον] [των] [ιουδαιων] η̣[λθεν] [ο] [ιη̅ς] [και] [εστη] [εις] [το] [μεσο]ν̣ ⸆ λεγει [αυτοις] [ειρηνη] [υμιν] 20 [και] [τ]ο̣υτ ειπων [εδειξεν] [τας] [χειρας] [και] [την] [πλε]υ̣[ραν] [αυτοις] [εχαρησαν] [ουν] [οι] [μαθητ]α̣ι̣ ι̣[δοντες] – 22 – [ενεφυσησεν] [και] [λεγει] [αυτοις] [λαβετε] [π]ν̣̅α α[γιον]

Joh 20:23-25
23 [αν] [τινων] [αφητε] [τας] [αμ]α̣ρ̣τ̣ιας [αφεωνται] [αυτοις] [αν] [τινων] κ̣ρ̣ατητ̣ε [κεκρατηνται] 24 [θωμας] [δε] [εις] [εκ] [τω]ν δω[δεκα] [ο] [λεγομενος] [διδυμος] [ου]κ̣ ην [μετ] [αυτων] [οτε] [ηλθ]εν̣ ι̣η̣̅ς̣ 25 [ελεγον] [αυτω] [οι] [μαθηται] [εω]ρακ̣α̣[μεν] [τον] [κν̅] [ο] [δε] [ειπεν] [αυτοι]ς̣ εα[ν] [μη] [ιδω] [εν] [ταις] [χερσιν] [αυτου] [τον] [τυ]π̣ο̣ν̣ –
Dă dublu click pentru a mării imaginea !Manuscrisul  antic  mărit conţine şi traducerea în limba română.

 

p005 Joh 1.33-40 POxy208 III.
 

p005 Joh 16.14-22 POxy208 III
 

p005 Joh 16.22-30 POxy208 III
Comments