หน้าแรก

 แนะนำเว็บไซต์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสร้างเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าจากเนื้อหารายวิชาของครูผู้สอนโดยตรง นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนากับรายวิชาต่าง ๆ ได้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษานั้นทำให้เกิดนวัตกรรมนสิ่งใหม่ในด้านการสอน การใช้เครื่องมือมาใช้ในการเรียนการสอน 

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น จากการที่มีโครงการในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาทำให้ทุกโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยในปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแวงน้อยศึกษา จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ที่มีนโยบายในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งในโรงเรียนแวงน้อยศึกษาได้มีรูปแบบการจัดจัดการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมได้มีการขยายผลให้กับครูในโรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดทำ PLC เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ดังนี้

1.รูปแบบการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่าน DLIT ให้นักเรียนศึกษาผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโครงการเป็นไฟล์วีดีโอ ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยสาธิต ขั้นตอนการใช้งานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์ และโทรทัศน์ ทำให้นักเรียนเข้าศึกษาจากแหล่งที่อยู่ของสื่อทางการเรียนพร้อมกันได้ โดยนักเรียนใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ซึ่งเชื่อมต่อผ่านโครงข่าย UniNet School ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่เมื่อมีการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากมักจะทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตลดลง เนื่องปัญหาด้านการให้บริการสตรีมมิ่ง ไม่เกิดความต่อเนื่อง โดยจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้โปรโตคอล UDP

2. รูปแบบการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่าน DLIT ด้วยการใช้บันทึกไฟล์วีดีโอ ลงสื่อจัดเก็บข้อมูล และเปิดไฟล์วีดีโอในชั่วโมงที่ทำการสอน ซึ่งทำให้ครูผู้สอนได้รับความสะดวกต่อครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยการใช้งานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์ และโทรทัศน์ เช่นเดียวกันกับรูปแบบที่ 1 ซึ่งนักเรียนต้องให้ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ครูผู้สอนได้ทำการสอน ซึ่งนักเรียนต้องมีสมาธิ และสามารถอภิปราย และโต้ตอบกับครูผู้สอน หากในชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งมีนักเรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ในชั่วโมง หรือเรียนไม่ทันในชั่วโมงนั้น ๆ จะทำให้ขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน ซึ่งนักเรียนไม่สามารถสำเนาไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และครูผู้สอนได้ทำการแก้ปัญหาโดยทำการสำเนาข้อมูลในแต่ละเรื่องที่ได้ทำการสอน ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ การติดไวรัสซ่อนไฟล์ในสื่อบันทึกข้อมูล

        3. รูปแบบการใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผ่านทาง Facebook Google Education และ Google Class Room เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายร่วมกันทำกิจกรรมกับครูผู้สอน วิธีนี้ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้อย่างเป็นระบบโดยใช้เนื้อหาที่เป็นไฟล์วีดีโอทำการอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ Youtube นักเรียนให้ความสนใจ  
หน้าเว็บย่อย (1): การเขียนโปรแกรม Scratch
Comments