i24

Startsida      Webvy


YouTube Video: http://www.youtube.com/watch?v=IBp-CAhWEjg 

Facebook Twitter More...

Register @ PrMac.com Today
iPhone Apps

I24 är en funktionell applikation som översiktligt sammanställer de senaste 300 artiklarna publicerade de senaste 24 timmarna.
Det finns både engelska och svenska sidor i nio olika kategorier. 

Om du inte nöjer dig med standardinställningen som visar artiklar från  några populära sidor i varje kategori kan du själv enkelt välja exakt vilka sidor du vill visa artiklar ifrån. 
Det finns just nu över 250 kända webbsidor i nio kategorier som du  kan prenumerera på.

I kommande versioner av I24 uppdateras kategorier och sidor.
Maila förslag på nya funktioner och önskemål om sidor till itwenty4info@gmail.com

------------ Funktioner ----------------------
- Klicka på artikeln för att visa sidan i den inbyggda webläsaren
- Öppna artikeln utanför programmet i webläsaren Safari
- Filtrera genom att aktivera eller avaktivera en kategori eller en enskild sida.
- Varje kategori har en egen färg så att du lätt kan urskilja dess artiklar 
- Endast de 300 senaste artiklarna inom det senaste dygnet visas
- Prenumera på nya sidor genom att slå av eller på en knapp
- Aktivera/inaktivera en kategori genom att slå av eller på en knapp
- Det finns både engelska och svenska internetsidor som man kan välja att följa
- Det finns språkstöd för engelska och svenska 


i24 - Miguel Krantz

I24 is a functional application that briefly compiles the last 300 articles published over the past 24 hours. 
There are both English and Swedish sides in nine different categories. 

If you are not satisfied with the default setting that displays items from some popular sites in every category you can easily select exactly which pages to display items from. 
There are currently over 250 known sites in nine categories that you can subscribe to. 

In future versions of the I24 updated categories and pages. 
E-mail suggestions for new features and requests for pages to itwenty4info@gmail.com 

Features ------------ ---------------------- 
- Click on article to view the page in the built-in browser 
- Open the article outside the program into the browser Safari 
- Filter by activating or deactivating a class or a single page 
- Each category has its own color so you can easily discern its articles 
- Only the 300 recent articles in the last days is shown 
- Subscribe to new pages by turning off or on a button 
- Enable / disable a category by beating or a button 
- There are both English and Swedish Internet pages that you can choose to follow 
- There is language support for English and Swedish

i24 - Miguel Krantz
Startview Webview
 
Category settings
 
Channel settings


t