C++ vyr.‎ > ‎

8-9-10 Skaitymas, rašymas


________________________________________________________________________________________________

Skaitome:
Skaitymas


________________________________________________________________________________________________
Rašome:
irasymas

8. Uždavinių sprendimas su rašymu į failą. Rezultatai rašomi į failą „Rezultatai.txt“. ( terminas  )

8.1 uždavinys. Elektros grandinę sudaro n lygiagrečiai sujungtų laidininkų, kurių varžos yra r1, r2, r3, ..., rn omų. Parašykite programą, kuri rastų bendrą varžą. (3 balai)

Pagalba: 1/R=1/R1+1/R2+1/R3. Kai varžos yra 2, 4, 1, 4 turi spausdinti Bendra varža = 0,5 omų.

8.2 uždavinys. Klasėje mokosi n mokinių. Jų ūgiai yra u1, u2, …, un centimetrų. Parašykite programą, kuri rastų vidutinį ūgį uvid. (3 balai)

Pagalba: kai ūgiai 179, 180, 178, 179, 175 turi spausdinti Vidutinis klasės mokinių ūgis = 178.2 cm.

8.3 uždavinys. Keliamieji metai turi 366 dienas, paprastieji – 365. Keliamaisiais vadinami tie, kurie dalijasi iš 4 be liekanos. Šimtmečių metai yra keliamieji, jeigu jie dalijasi iš 400 be liekanos. Parašykite programą, kuri parodytų visus keliamuosius metus pradedant m-aisiais ir baigiant n-aisiais. (3 balai) (1 balas skiriamas laikomasi programavimo kultūros)

Pagalba: kai m = 1898, o n = 1910 turi spausdinti Keliamieji metai yra 1904, 1908.

Nebaigę užduočių klasėje jas baigiate namie, sudedate failus (*.cpp ir *.pas) į vieną katalogą, suspaudžiate zip formatu  ir darbo rezultatus įrašyti tinkle. iki sekančios pamokos.


9. Uždavinių sprendimas su skaitymu iš failo ir rašymu į failą. Duomenys skaitomi iš failo „Duomenys.txt“ ir rašomi į failą „Rezultatai.txt“. ( terminas )

9.1 uždavinys. Šachmatų išradėjas iš valdovo paprašė tokio atlygio: ant pirmo šachmatų lentos langelio padėti vieną grūdą, ant antro du, ant trečio keturis ir t.t. vis dvigubinant, kol bus užpildyti visi langeliai. Valdovas tik nusijuokė ir paliepė atseikėti grūdų. Kiek grūdų gaus šachmatų išradėjas? Lentoje yra 64 langeliai. Naudokitedouble(cpp)/real(fps) duomenų tipą. (3 balai)

Pagalba: turi spausdinti 18446744073709550000 grūdų.

9.2 uždavinys. Autobusų parko administracija nusprendė keleiviams, kurių bilietų numeriai laimingi, dovanoti kelionę už pusę kainos. Bilietas laikomas laimingu, jei jo pirmųjų trijų skaitmenų trejetas sutampa su paskutinių trijų skaitmenų trejetu (pvz., laimingas bilietas, kurio numeris yra 234234). Autobusų parko administracija nutarė bilietus sunumeruoti nuo m-ojo iki n-ojo šešiaženklio skaičiaus. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek keleivių k įsigis laimingus bilietus. (3 balai)

Pagalba: Kai m = 170849, o n = 189965, turi būti spausdinama:

Laimingus bilietus įsigijo k = 19 keleivių.

9.3 uždavinys. Architektas suprojektavo salę, kurioje bus n eilių. Pirmoje eilėje stovės k kėdžių, o kiekvienoje kitoje eilėje - 2 kėdėmis daugiau, nei prieš tai buvusioje. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso kėdžių (s) reikia užsakyti, kad architekto sumanymas būtų įgyvendintas. (3 balai) (1 balas jei laikomasi programavimo kultūros)

Pagalba: Kai n = 3, o k = 8, turi būti spausdinama: s = 30 kėdžių.

Nebaigę užduočių klasėje jas baigiate namie, sudedate failus (*.cpp ir *.pas) į vieną katalogą, suspaudžiate zip formatu ir darbo rezultatus įrašyti tinkle. iki sekančios pamokos.


10. Uždavinių sprendimas su skaitymu iš failo ir rašymu į failą. Duomenys skaitomi iš failo „Duomenys.txt“ ir rašomi į failą „Rezultatai.txt“. ( terminas)

10.1 uždavinys. Parašykite programą, kuri nustatytų, iš kelių skaitmenų k sudarytas sveikasis skaičius sk.

Pagalba: kai sk = 12345, tai k = 5. Kai sk = 4, tai k = 1. (1 balai)

10.2 uždavinys.  Parašykite programą, kur nustatytų, ar sveikasis skaičius sk lyginis, ar nelyginis.

Pagalba: kai sk = 123, turi būti spausdinama: Skaičius nelyginis.(2 balai)

10.3 uždavinys. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar sveikasis skaičius yra polindromas (vienodai skaitomas iš abiejų pusių).

Pagalba: naudokite ciklus ir sąlygos sakinį. Kai sk = 1221, turi spausdinti: Skaičius yra polindromas. (2 balai)

10.4 uždavinys. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar sveikasis skaičius sk sudarytas vien iš lyginių, ar vien iš nelyginių skaitmenų, ar iš lyginių ir nelyginių.

Pagalba: kai sk = 1234, turi spausdinti: Skaičiuje yra ir lyginių, ir nelyginių skaitmenų. (2 balai + 1 balas už programavimo kultūrą)

Nebaigę užduočių klasėje jas baigiate namie, sudedate failus (*.cpp ir *.pas) į vieną katalogą, suspaudžiate zip formatu ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.  iki sekančios pamokos.Comments