C++ vyr.


Užduotys:

29-30. Simboliai ir simbolių eilutės.

Pamokos uždavinys: sužinosite apie char ir string tipo kintamuosius. Išmoksite skaityti ir analizuoti tekstą.

Pascal: teorijastring funkcijosteksto analizė ir įrašai

Uždavinio medžiaga.


 

27-28. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais (reikšmių įterpimas į masyvą).

Pamokos uždavinys: atlikti uždavinį su reikšmių įterpimu į masyvą ir vieną papildomą uždavinį.

Uždavinio medžiaga.


 

26-27.Veiksmų atlikimas su masyvo elementais (masyvo elementų paieška ir šalinimas).

Pamokos uždavinys: aptarsite su mokytoju uždavinį „Batai“ ir atliksite „Batų“ bei bent 1 papildomą uždavinį.:

Uždavinio medžiaga.


 

24-25. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais (dižiausiai ir mažiausia reikšmė).

Pamokos uždavinys: aptarsite su mokytoju uždavinį „Ligonis“, susipažinsite su duomenų įrašymu į failą papildomai ir atliksite šiuos veiksmus;

  a) sukursite programą ir pradinį duomenų failą; patikrinsite

  b) papildysite programą procedūra Skaityti; patikrinsite

  c) papildysite programą procedūra Aukščiausia; patikrinsite

  c) papildysite programą procedūra Aukšta. patikrinsite

 Išspręsite bent vieną iš papildomų uždavinių.

Uždavinio medžiaga atsisiųsti.22-23. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais.

Pamokos uždavinys: aptarsite su mokytoju uždavinį „Arbūzai“ ir atliksite šiuos veiksmus:

  a) surašysite veiksmus, kuriuos atliksite spręsdami šį uždavinį ir parodysite mokytojui;

  b) sukursite pradinę programą ir duomenų failą;

  c) papildysite programą Skaitymo procedūra;

  d) papildysite programą Rašymo procedūra;

  e) papildysite programą Vidutinės reikšmės radimo procedūra;

  f) papildysite programą Artimiausios reikšmės nustatymo procedūra.

Uždavinys aprašytas praeitoje pamokoje. Mokiniai, kurie pradėjo sunkesnius uždaviniuos, pabaigs juos.


 

21. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais.

Teorija.

Pamokos uždavinys: su mokytoju aptarsite uždavinį „Gėlės“. Naudodamiesi pateikta medžiaga ir mokytojo pagalba:

  a) sukursite programą ir pradinį duomenų failą;

  b) papildysite programą procedūra Skaityti;

  c) papildysite programą procedūra Rašyti;

  d) papildysite programą procedūra Didziausia, kuri randa didžiausią masyvo narį.

Pilnai atlikta programa pridės vieną balą prie būsimo savarankiško praktinio darbo (nespėję klasėje, gali užbaigti darbą namie).

Uždavinio medžiaga, atsisiųsti.

Mokiniai jau gerai susipažinę su masyvu atliks bent 1 sunkesnę užduotį (atsisiųsti_1atsisiųsti_2) ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.


 

20. Reikšių suteikimas masyvo elementams.

Pamokos uždavinys: tęsite praeitos pamokos uždavinį „Krituliai“, naudodamiesi praeitos pamokos medžiaga papildysite programą 2 funkcijomis: Kritulių kiekio ir Dienų kiekio skaičiavimu. Programos gale papildomai paskaičiuosite kiek vidutiniškai lijo per lietingas dienas. Aptarsite darbo rezultatus su mokytoju. Mokiniai pilnai sukūrę programą gaus 1 balą prie būsimo savarankiško praktinio darbo.

Uždavinio medžiaga, atsisiųsti.

Mokiniai jau gerai susipažinę su masyvu atliks bent 1 sunkesnę užduotį (atsisiųsti) ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.


 

19. Skaičių ir simbolių masyvo duomenų tipai.

Pamokos uždavinys: trumpai pakartosite praeitos pamokos temą, su mokytoju aptarsite „Kritulių“ uždavinį, naudodamiesi žemiau pateikta medžiaga ir mokytojo pagalba pradėsite kurti programą „Krituliai“. Atliksite ne mažiau kaip 3 programos kūrimo dalis: programos ir duomenų sukūrimas, duomenų skaitymas ir spausdinimas.

Uždavinio medžiaga, atsisiųsti.

Mokiniai jau gerai susipažinę su masyvu atliks bent 1 sunkesnę užduotį (atsisiųsti) ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.


 

18. Masyvo sąvoka. Masyvo elemento indeksas ir reikšmė.

Pamokos uždavinys: naudodamiesi mokytojo aiškinimu ir pateikta medžiaga, susipažinsite su masyvu ir jo elementais. Mokytojo pagalba sukursite programas, kurios funkcijose arba procedūrose atliks tokius veiksmus:

a) skaitys duomenis iš failo ir įtrauks juos į masyvą;

b) išspaudins masyvo elementų reikšmes ekrane.

Mokiniai, pirmieji atlikę užduotis, padės bendraklasiams.

Teorija C++, FPS.


 

16-17. Uždavinio dalių užrašymas funkcijomis FPS ir DEV-C++ aplinkoje. (terminas)

16-17.1 užduotis. Duomenų failo pirmojoje eilutėje nurodomas prekių skaičius n, o likusiose – informacija apie prekes: kiekis ir vieneto kaina. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų ir išspausdintų ekrane, kiek reikia mokėti už kiekvieną prekių grupę ir už visas prekes. (4 balai)

16-17.2 užduotis. Duomenų faile pirmoje eilutėje įrašyta dienų kiekis n. Antroje eilutėje - temperatūros laipsniais. Parašyti programą, kuri rezultatų faile atspausdintų: 1. vidutinę dienos temperatūrą, mažiausią, didžiausią temperatūrą ir kokiomis dienomis jos buvo; 2. kiek yra dienų, kurių temperatūra buvo didesnė už vidutinę; 3. kiek buvo dienų, kurių temperatūra žemesnė už 0. (6 balai)


 

15. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje. ( terminas)

FPS

15.1 užduotis. Iš programavimo pradmenų persirašyti 60 psl. 4.1 pratimą ir atlikti kontrolines užduotis 62 psl.: 1 ir 2. (2 balai)

15.2 užduotis. Aprašyti 4.1 pratimo kiekvieną eilutę. (1 balas + 1 balas už kultūrą)

C++

15.1 užduotis. Persirašyti šią programą ir išbandyti skirtingus simbolius. (1 balas)

15.2 užduotis. Aprašyti kiekvieną programos eilutę. (2 balai + 1 balas už kultūrą)


 

14. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje. ( terminas)

14.1 užduotis. Duota skaičių seka 1, 2, 3, ... , n. Rasti jos narių sumą procedūros (FPS) arba funkcijos (C++) pagalba. (2 balai)

14.2 užduotis. Duota skaičių seka 4, 5, 6, ... , (n+1). Rasti jos narių sumą procedūros (FPS) arba funkcijos (C++) pagalba. (2 balai)

14.3 užduotis. Duota skaičių seka 2, 4, 6, ... , n. Rasti jos narių sumą procedūros (FPS) arba funkcijos (C++) pagalba. (2 balai)


 

13. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje.( terminas )

13.1 Parašykite programą, kuri randa skaičiaus faktorialą procedūroje (FPS) arba funkcijoje (C++). (2 balai)

13.2 Parašykite programą su procedūra (FPS) arba funkcija (C++), kuri randa skaičiaus skaitmenų sumą. (2 balai)

13.3 Parašykite programą, kuri įvedus įvykio metus, paskaičiuotų kiek praėjo dienų iki 2012 metų. (2 balai + 1 balas už kultūrą) Patarimas: kai kurie metai yra keliamieji, nepamirškite šito. Naudokite procedūras (FPS) ir funkcijas (C++).


 

12. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje.( terminas)

12.1 Perdarykite 10.3 užduotį taip, kad tikrinimas ar skaičius polindrominis vyktų procedūroje (FPS) arba funkcijoje (C++). (1 balas prie 13 pamokos)

12.2 Parašykite programą kuri skaitytų skaičius iš failo ir išrinktų didžiausią. Pirmas skaičius faile nurodo kiek bus duomenų. Panaudokite procedūrą (FPS) arba funkciją (C++) (2 balai prie 13 pamokos)


 

11. Procedūros ir funkcijos sąvokos bei paskirtis. (terminas)

11.1 užduotis. Rasti procedūros pavyzdį internete. Įsikėlus į FPS aplinką, apibūdinti kiekvienos eilutės paskirtį komentarų pagalba. (1 balas už FPS)

11.2 užduotis. Rasti funkcijos pavyzdį internete. Įsikėlus į FPS ar DEV-C++ aplinką, apibūdinti kiekvienos eilutės paskirtį komentarų pagalba. (1 balas už FPS, 2 balai už C++)


 

10. Uždavinių sprendimas su skaitymu iš failo ir rašymu į failą. Duomenys skaitomi iš failo „Duomenys.txt“ ir rašomi į failą „Rezultatai.txt“. ( terminas)

10.1 uždavinys. Parašykite programą, kuri nustatytų, iš kelių skaitmenų k sudarytas sveikasis skaičius sk.

Pagalba: kai sk = 12345, tai k = 5. Kai sk = 4, tai k = 1. (1 balai)

10.2 uždavinys.  Parašykite programą, kur nustatytų, ar sveikasis skaičius sk lyginis, ar nelyginis.

Pagalba: kai sk = 123, turi būti spausdinama: Skaičius nelyginis.(2 balai)

10.3 uždavinys. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar sveikasis skaičius yra polindromas (vienodai skaitomas iš abiejų pusių).

Pagalba: naudokite ciklus ir sąlygos sakinį. Kai sk = 1221, turi spausdinti: Skaičius yra polindromas. (2 balai)

10.4 uždavinys. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar sveikasis skaičius sk sudarytas vien iš lyginių, ar vien iš nelyginių skaitmenų, ar iš lyginių ir nelyginių.

Pagalba: kai sk = 1234, turi spausdinti: Skaičiuje yra ir lyginių, ir nelyginių skaitmenų. (2 balai + 1 balas už programavimo kultūrą)

Nebaigę užduočių klasėje jas baigiate namie, sudedate failus (*.cpp ir *.pas) į vieną katalogą, suspaudžiate zip formatu ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.  iki sekančios pamokos.


 

9. Uždavinių sprendimas su skaitymu iš failo ir rašymu į failą. Duomenys skaitomi iš failo „Duomenys.txt“ ir rašomi į failą „Rezultatai.txt“. ( terminas )

9.1 uždavinys. Šachmatų išradėjas iš valdovo paprašė tokio atlygio: ant pirmo šachmatų lentos langelio padėti vieną grūdą, ant antro du, ant trečio keturis ir t.t. vis dvigubinant, kol bus užpildyti visi langeliai. Valdovas tik nusijuokė ir paliepė atseikėti grūdų. Kiek grūdų gaus šachmatų išradėjas? Lentoje yra 64 langeliai. Naudokitedouble(cpp)/real(fps) duomenų tipą. (3 balai)

Pagalba: turi spausdinti 18446744073709550000 grūdų.

9.2 uždavinys. Autobusų parko administracija nusprendė keleiviams, kurių bilietų numeriai laimingi, dovanoti kelionę už pusę kainos. Bilietas laikomas laimingu, jei jo pirmųjų trijų skaitmenų trejetas sutampa su paskutinių trijų skaitmenų trejetu (pvz., laimingas bilietas, kurio numeris yra 234234). Autobusų parko administracija nutarė bilietus sunumeruoti nuo m-ojo iki n-ojo šešiaženklio skaičiaus. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek keleivių k įsigis laimingus bilietus. (3 balai)

Pagalba: Kai m = 170849, o n = 189965, turi būti spausdinama:

Laimingus bilietus įsigijo k = 19 keleivių.

9.3 uždavinys. Architektas suprojektavo salę, kurioje bus n eilių. Pirmoje eilėje stovės k kėdžių, o kiekvienoje kitoje eilėje - 2 kėdėmis daugiau, nei prieš tai buvusioje. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso kėdžių (s) reikia užsakyti, kad architekto sumanymas būtų įgyvendintas. (3 balai) (1 balas jei laikomasi programavimo kultūros)

Pagalba: Kai n = 3, o k = 8, turi būti spausdinama: s = 30 kėdžių.

Nebaigę užduočių klasėje jas baigiate namie, sudedate failus (*.cpp ir *.pas) į vieną katalogą, suspaudžiate zip formatu ir darbo rezultatus įrašyti tinkle. iki sekančios pamokos.


 

8. Uždavinių sprendimas su rašymu į failą. Rezultatai rašomi į failą „Rezultatai.txt“. ( terminas  )

8.1 uždavinys. Elektros grandinę sudaro n lygiagrečiai sujungtų laidininkų, kurių varžos yra r1, r2, r3, ..., rn omų. Parašykite programą, kuri rastų bendrą varžą. (3 balai)

Pagalba: 1/R=1/R1+1/R2+1/R3. Kai varžos yra 2, 4, 1, 4 turi spausdinti Bendra varža = 0,5 omų.

8.2 uždavinys. Klasėje mokosi n mokinių. Jų ūgiai yra u1, u2, …, un centimetrų. Parašykite programą, kuri rastų vidutinį ūgį uvid. (3 balai)

Pagalba: kai ūgiai 179, 180, 178, 179, 175 turi spausdinti Vidutinis klasės mokinių ūgis = 178.2 cm.

8.3 uždavinys. Keliamieji metai turi 366 dienas, paprastieji – 365. Keliamaisiais vadinami tie, kurie dalijasi iš 4 be liekanos. Šimtmečių metai yra keliamieji, jeigu jie dalijasi iš 400 be liekanos. Parašykite programą, kuri parodytų visus keliamuosius metus pradedant m-aisiais ir baigiant n-aisiais. (3 balai) (1 balas skiriamas laikomasi programavimo kultūros)

Pagalba: kai m = 1898, o n = 1910 turi spausdinti Keliamieji metai yra 1904, 1908.

Nebaigę užduočių klasėje jas baigiate namie, sudedate failus (*.cpp ir *.pas) į vieną katalogą, suspaudžiate zip formatu  ir darbo rezultatus įrašyti tinkle. iki sekančios pamokos.

 

Struktūrinis programavimas C++ terpėje

 

   C++ tai viena iš sudėtingų kalbų. Kalbama, kad ji net yra sudėtingiausia iš šiuolaikinių kalbų. Kuom ji skiriasi, tai tik savo platumu, kad kažką norint suprogramuoti reikia sudėti iš daug dalių. С++ kalboje yra didesnės galimybių ribos, nors nežinau ar išvis tokios yra. Norint ją mokytis reikia žinoti, nors kas per daiktas yra programavimas, kaikur netgi reikia mokėti bent vieną programavimo kalbą. Kalba yra plati dėl to, nes turi netgi keletą serijų, nuo C iki C#. 
   Iš esmės C++ kalba yra pritaikyta sudėtingoms sistemoms ir instrumentinėms programavimo priemonėms kurti. C++ gimė nuo C kalbos, ji buvo sukurta taip, kad galėtum bendrauti su C kalba, būtų galima įterpti C koda į С++ programą. C++ kalba, kaip ir mūsų kalba nuolat tobulinama , vystoma. Atskiros kalbos realizacijos, dialektai skirti kompiliatoriai, kurie pritaiko šia kalba parengtas programas įvairioms operacijų sistemoms ir įvairiems pagalbinių  priemonių rinkiniams, poreikiams. Vieni iš populiariausių yra Borland C++ bei Microsoft Visual C++ kompiliatoriai Windows operacinėms sistemoms ir AT&T kompiliatorius operacinėms sistemoms kaip Unix ir Linux.

 

Naudojama DEV C++ programavimo aplinka.

Lokalizuota Free Pascal 0.6.4a programavimo terpė.

Foxit naudojamas skaityti pdf failams.

FPS vadovėlis.

C++ vadovėlis.

Naudingos nuorodos:

programavimopamokos.net

3dev.lt