4 Laiškų žymės. Etiketės. Laiškų paieška. Adresų knyga.

Pamokos tiklai: 4.4. Naudotis elektroninio pašto programa. 1.7. Teisėtai naudoti kompiuterio programas bei autorių darbus, rūpintis duomenų saugumu.

Pamokos uždaviniai: Pakartoti, kaip rašyti el. laiškus. Išsiaiškinti, kaip rūšiuoti laiškus pagal įvairius kriterijus, juos ženklinti. Išsiaiškinti, kaip ieškoti laiškų. Išsiaiškinti, kaip naudotis ir tvarkyti adresų knygą. Atlikti užduotis, kurios įtvirtintų įgūdžius.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Kartojama el. laiškų rašymas.

Plačiau nagrinėjama el. pašto programos Gmail galimybės. Praktinė veikla.

25 min.

Atliekama vadovėlio kartojimo užduotis, skirta prisiminti, kaip rašyti elektroninį laišką, prie jo pridėti priedą.

Naudodamas vadovėlio medžiagą, mokytojas supažindina ir praktiškai demonstruoja, kaip uždedamos laiškams žymės, kaip laiškai ženklinami naudojant etiketes, kaip atliekama laiškų paieška, kaip tvarkoma adresų knyga, kaip laiškas siunčiamas keliems adresatams.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Atlieka praktines užduotis.

Projektų pristatymai.

Nagrinėjama pirmojo skyriaus 9 tema Autorių teisės. Programinės įrangos licencijavimas.

20 min.

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Kūrinių autoriai ir jų teisės

Kompiuterio programų naudojimas

Autorių ir kompiuterio programų gamintojų teisių apsauga. Asmens duomenų apsauga

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

3 min.

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

Mokytojas primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

E. demokratijos ir e. valdžios samprata

Viešosios e. paslaugos

 

Namų darbai

 

 

Vadovėlio I d. 9 temos 5, 7 užduotys (psl. 60) ir

vadovėlio II d. 23 temos 1, 2 užduotys (psl. 19).Pristatyme Kūrinių autoriai ir jų teisės. Autorių teisių apsauga turi būti paaiškinama, kada ir kaip įgyjamos autoriaus teisės, kokias turtines ir neturtines teises įgyja autorius, kiek laiko galioja kiekvienos rūšies teisės. Turi būti supažindinama su Lietuvos teisės aktais ir institucijomis, ginančiomis autorių teises. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Kompiuterio programų naudojimas. Kompiuterio programų gamintojų teisių apsauga turi būti apibūdinama licencijos sąvoka, paaiškinama, kaip naudotis skirtingos rūšies pagal platinimo licencijas programine įranga, pateikiami tokios programinės įrangos pavyzdžiai. Turi būti supažindinama su Lietuvos teisės aktais ir institucijomis, ginančiomis programinės įrangos gamintojų teises. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Asmens duomenų apsauga  turi būti apibūdinama asmens duomenų sąvoka, pateikiami asmens duomenų pavyzdžiai. Turi būti supažindinama su Lietuvos teisės aktais ir institucijomis, ginančiomis asmens duomenis. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Comments