توضیحات تکمیلی نمودار سازمانی

توضیحات تکمیلی نمودار سازمانی

توضیح دانشکده، نمودار سازمانی به صورت قابل استناد و مصوب در اختیار نداشت. این نمودار سازمانی طی مصاحبه با ریاست دانشکده، دکتر حسابی، در روز دوشنبه 9 دی ماه، با بازبینی نمودار قبلی موجود (تهیه شده توسط گروه معماری قبلی) تهیه شد. توضیحات تکمیلی ریاست دانشکده،  توسط تهییه کننده وارد شده است و جزییات نمودار را تکمیل کرده است.

نمودار سازمانی قبلی مورد استناد در پروژه (نمودار مورد استفاده توسط گروه قبلی معماری) در زیر آمده است:



نمودار جدید رسم شده به صورت زیر می ­باشد:

توضیح ضروری اینکه:

آزمایش­گاه­های پژوهشی کاملا زیر نظر اساتید مربوطه هستند و از لحاظ اجرایی تنها شخص استاد در فرآیندهای مرتبط (استفاده از بودجه­های تجهیزاتی یا امور تحقیقاتی) درگیر است.




تهییه کننده : امیرحسین کدیور -  9 دی 87

Comments