SELVMESTRING: Introduksjon av "Smart Connected" m/ SERVICE-MALER

Oppdatert 30.nov 2014

IT & Integration AS (ITI): 

 ("Cloud Computing & Internet of Things"

ITI ble etablert i Oslo i 1986 for å implementere det som i dag betegnes som disruptiv innovasjon i praksis både for næringslivet og for å gjøre offentlig sektor mer bærekraftig. Dette ved hjelp av ny innovativ teknologi, ny organisering av infrastrukturer samt ta i bruk nye brukerdrevne og  tjenestebaserte metoder for engineering og sammenstillinger av løsninger i SANNTID med bruk av standardiserte SERVICE-maler.
( Se: Digital Ecosystems ) 

Hovedkonseptet er å bli samt forbli TILKOBLET: 

( ITI: IT & Integration )

by

(tGov: Transformational Government )

ITI har blant annet spesialisert seg på styring, alarmering og regulering ved å samkjøre teknologisk utstyr fra mange leverandører i et felles tjenestebasert overbygnings-system for omgivelses-kontroll under prosjektnavnet ESS(Environmental Service System). Hovedfokus har vært på SELVMESTRING.
ESS er forankret i åpne internasjonale Internett-baserte standarder for funksjonsmodellering i XML. Essensielt her er å skille mellom drift & etablering av de nasjonale infrastrukturer (FORVALTNING) og levering av de offentlige og private tjenestene som skal tilbys på disse (NÆRING).
( Se YouTube-video på høyre side)

HELHETSTENKNING gjennom Internett og dagens globaliseringsprosesser slik det håndteres i dag kan ikke fortsette. Dette fordi det offentlige Norge nå blander FORVALTNINGSROLLEN (av de nasjonale infrastrukturer) og NÆRINGSLIVSROLLEN ( næringslivets verdiskapning) ! 
Ved å la nasjonale infrastrukturer kontrolleres og eies av låste tjeneste- og software-regimer som også leverer TJENESTER  hindrer både INNOVASJON og stopper dagens krav til nødvendig SAMHANDLING. Slik hindrer man også rettferdig konkurranse mellom leverandører av både private og offentlige tjenester når myndighetene fremmer dagens etablerte "lukkede" OLIGOPOLER og MONOPOLER på de nasjonale infrastrukturene!


Innføring i ITI-ENGINEERING's system:

ESS = Environmental Service System
 
ESS er i dag en META- og INTEROPERABILITETS-basert Rule-Engine ( forankret i XML-basert CAM templating ) som vi på norsk kaller SERVICE-maler og er selve bærebjelken i vårt verktøy for å integrere Tjenesteutøvingens arbeidsprosesser og rutiner opp mot forskjellige systemer med ulike teknologier og IT-plattformer. 
Se Prosess- eller Home-server i figur 2 "Grunnleggende Systemarkitektur". (Ved å klikke på figuren vil den bli mer leselig).

ESS ideen var å få til et rimelig, brukerstyrt og tjenesteorientert system som gjorde det mulig å samkjøre løsninger basert på "åpne" internasjonale IT-standarder med et stort utvalg av konkurrerende utstyrsleverandører (Bus-styrte Noder som i dag betegnet som "Internet of Things"  = IoT) som i vårt konsept er betegnet som "electronic Devices" (eDevice). 
Dette må til for å oppnå rimeligere og mer fleksible samkjøringsløsninger basert på brukerstyrte premisser. Man må ha fokus på tjenester og funksjonalitet og ikke bare teknologi slik som det har vært frem til nå i dette markedet. 

Med utgangspunkt i dagens krav til SELVBETJENING og SELVMESTRING driver ITI med Forskning og Utvikling, Gründervirksomhet samt deltakelse i viktige nøytrale internasjonale standardiserings-organisasjoner. Dette har dominert ITI's  aktiviteter helt frem til i dag. Markedet har imidlertid dessverre frem til nå vært dominert av låste, dyre og lite fleksible løsninger styrt av ett selskap(monopoler)  eller sammenslutninger av dominerende markedsledere(oligopoler). Dette har internasjonalt og spesielt i Norge og spesielt i offentlig sektor hindret innovasjon og nytenkning.
Med dagens åpne Internett-teknologi (Cloud-Transformation) er ITI nå heldigvis med på å "brekke" opp disse gamle "karteller", og ITI ligger i dag helt i forkant basert på sine åpne og integrasjonsvennlige IT-løsninger. ITI har et nettverk som involverer mer en 60 personer i Norge og i utlandet.

ITI har gjennom de siste 25 år sammen med verdens største elektronikkprodusenter vært med på definere funksjons-modeller for forskjellige elektroniske bus-enheter(noder) gjennom ANSI/CEA-721 standarden. Denne standard er nå overført til EPR-forum for XML-basert META-konvertering til anvendelse i våre SERVICE-maler.

EPR = Electronic Process' & Routines

Hovedhensikten her er å spesifisere og bruke felles internasjonale regler for å integrere manuelle Arbeidsrutiner og Prosesser opp mot avvik i Omgivelsesteknologi som håndterer Tilstandskontroll for både kropp og bolig (Se Fig. 1,2 og 3). Alt baseres på dagens nyvinninger innen Web services metodikk og abstraksjonsteknikk (META). Mer om dette standardiseringsarbeid finner du på EPR-forum under EPR-eFolder og EPR-eDevice . 

Dette helt nødvendige tankeskiftet forutsetter portal-overbygninger som er basert på reell Tjenesteorientert arkitektur ( SOA= Service Oriented Architecture). Dette vil derfor dominere ITI's  prosjekter i tiden som kommer. XML-basert abstraksjons-teknikk trenger felles internasjonale åpne samkjøringregler som ikke er dominert av noe enkelt leverandørregime slik som det fungerer i dag. 
Slik "foreldet" tankegang hindrer den nødvendige samhandlings-teknikk et moderne informasjonssamfunn trenger for å videreutvikle ønsket samhandling.
ITI har derfor involvert seg i reell SOA-standardisering i standardiseringsorganisasjonen OASIS og har der spesielt fokus på sanntids modelleringsteknikk( OASIS BCM )  og en åpen templat/styrekort-prosessering ( OASIS CAM ). 
Dette standardiseringsarbeid er kanalisert gjennom det sosiale entreprenørskapet EPR-forum som har etablert en egen standardiserings komité ( OASIS BCM-EPR SC) for å videreutvikle e-Folder engine basert på  CAM-templat prosessor sin SOA-standard. Dette er den grunnleggende teorien bak begrepet SERVICE-maler.

OASIS har nå også satt fokus på modernisering av Offentlige Forvaltninger til å bli borgersentrert fremfor å være kun organisert på det offentliges premisser slik det hovedsaklig er i dag. Primært er det et Tankeskifte for det offentlige ved å se på borgere som Eiere og ikke Kunder og ha hovedfokus på Front-line tjenestene og ikke bare det transaksjonsmessige i Back-office systemene. Dette internasjonale arbeid er kanalisert gjennom OASIS-eGov-MS, og ITI gjennom EPR-forum deltar nå aktivt i arbeidet med "Transformational Government" ( eGov 2.0 ) gjennom OASIS TGF TC
Dette komiteearbeid skal fremme et overordnet rammeverk for å bruke IT til å forbedre leveranser av de offentlige tjenester vha "Cloud Transformation" med åpne data og åpne standarder.
Viktig her blir vår reelle SOA baserte Portal-overbygning for samhandling som basers på styrekort(templat)-prosessering gjennom en e-Folder engine. ( Se figur 3 )

NB ! 
Vi definerer TOA ( Teknologi- og plattformavhengig Orientert Arkitektur) som forskjellig fra SOA, selvom stort sett alle plattformleverandørene sier de leverer SOA i dag. Dette betrakter vi imidlertid som TOA fordi de er låst mot en enkelt teknologi og platform.( Omtales også som fagsystemer og ekspertsystemer)
Denne begrepsforskjell er essensiell da vi med reell SOA kun definerer XML-basert Templat prosessering for OVERBYGNINGS og SAMHANDLINGS-portaler.

Det er viktig å presisere at SOA og TOA hører nært sammen, men det er SOA som setter nøytrale og felles "kjøreregler" for samhandling og samkjøring.

Det burde være åpenbart for alle at "kjøreregler" og standarder for OVERBYGNINGS-portaler ( META-portaler ) må utarbeides av nøytrale internasjonale fellesskaps-organisasjoner og stater og ikke av leverandørdominerte regimer slik som i dag.


Hilsen
Grynder av IT & Integration AS med tilknyttede  selskaper samt det internasjonale Sosiale Entreprenørskapet EPR-forum og initiativet "Transformational Government": http://www.tGov.no 
 

Illustrasjon av hovedproblemet til dagens samhandlingsreform:
( Globale kjøreregler på Internett for informasjonsutveksling tilpasset for nasjonale og lokale forhold)

NIEM National Information Exchange Model

NIEM ( EMS = Emergency Medical Services )
OASIS CAM Templat-modellering benytter IEPD = Information Exchange Package Documentation


NB ! 
SAMHANDLINGSREFORMEN i NORGE krever globale standardiserte Internett-baserte "kjøreregler" til sine nasjonale OVERBYGNINGER !
Dette for å kunne definere en felles forståelse for informasjonsutvekslinger mellom dagens IT-systemer laget på forskjellige plattformer og leverandør-regimer !
(Ved å klikke på bildene forstørres de)

Fig. 1: Bruker og Tjenestedrevne Løsninger:


Fig. 2: Grunnleggende Systemarkitektur:


Fig. 3: Prinsipp for en Portal-overbygning for samhandling: