ITB Consult AS

ITB - Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner - i moderne bygg har høy kompleksitet.

I en stadig økende grad installeres det tekniske installasjoner som har avhengigheter av hverandre, og som ofte er styrt av sentraliserte datasystemer.

Å få installasjonene og systemene til å samhandle og fungere optimalt krever en stor grad av tverrfaglig koordinering, både i prosjektering, byggefase og i drift.

Grensesnittene mellom de ulike fagområdene kan være krevende å håndtere og havner ofte "mellom to stoler", både i kontrakter med leverandører og for driftspersonell.

Ansvaret for at de tverrfaglige systemene og installasjonene faktisk fungerer som forutsatt pulveriseres dessverre alt for ofte, spesielt i byggeprosjekter.

For å unngå dette er det ofte en god løsning å engasjere en ekstern ITB-koordinator/ -rådgiver som er 100% uavhengig av leverandørene, og som holder fokus på prosessene og det å få installasjonene til å virke som de skal innen avtalt tid.

Periodisk funksjonstesting

Etter idriftsettelse bør og skal det jevnlig utføres tverrfaglig funksjonstesting for å sikre at alle integrerte systemer og installasjoner fungerer som de skal. Dette gjelder særlig på kritiske funksjoner som sikkerhet, brann og rømning.

Anlegg og bygg som har vært i drift en tid har kanskje gjennomgått oppgraderinger eller utskiftinger, ofte uten at alle grensesnitt er re-definert og testet i full skala.

ITB Consult AS leverer følgende tjenester;

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Kvalitetssikring & koordinering av tverrfaglige grensesnitt
  • Tverrfaglig funksjonstesting, i prosjekter og/eller som periodisk driftsaktivitet
  • Fullskalatesting, med hovedfokus på sikkerhet, brann og rømning
  • Ettermarked, håndtering av reklamasjoner og garantiarbeider

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi sammen kan gjøre for din bedrift eller dine prosjekter :-)