2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ

เว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศหลัก

ตารางนวัตกรรมสารสนเทศ RM/IC/IA
1.นวัตกรรมบริหารความเสี่ยง : 
Risk  Management (RM)
2.นวัตกรรมการควบคุมภายใน :
Internal  Control (IC)
3.นวัตกรรมการตรวจสอบภายใน :
Internal  Audit (IA)
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี
การจัดทำรายงาน
การบริหารความเสี่ยง


RM 1     :    แบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์  
RM 2     :    แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM 2-1  :   แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความคาดหวังและการตอบสนอง
RM 3     :    แบบฟอร์มแบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง /แผน/กิจกรรม
RM 4     :    แบบฟอร์มการจัดทำรายงานและติดตาม
RM 5     :    แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
RM 6     :    แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
RM 7     :    แบบฟอร์มปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อในปีต่อไป
แบบสอบถาม/หลักฐานอ้างอิง
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

1.  ระดับส่วนงานย่อย (ฝ่ายงาน/ศูนย์วิชาการ/หลักสูตรสาขาวิชา)
         1.1  แบบ ปย.1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
        1.2  แบบ ปย.2 : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. ระดับหน่วยรับตรวจ (คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง)
        2.1  แบบ ปอ.1 : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
        2.2  แบบ ปอ.2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
       2.3  แบบ ปอ.3 : รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
       3.1  แบบ ปส. : รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
แบบสอบถาม/หลักฐานอ้างอิง
การจัดทำรายงาน
การตรวจสอบภายใน

1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) /การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)
3) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) 
5) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
6) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
   
หลักฐานอ้างอิง1.1นวัตกรรมการบริหารความเสี่ยง2.1 นวัตกรรมการควบคุมภายใน 3.1นวัตกรรมการตรวจสอบภายในภาคสนาม
การบริหารความเสี่ยง 2การควบคุมภายใน ปอ. ปย. ปส. แบบสอบถามการตรวจสอบภายในภาคสนาม


 


มาตรฐานบัญชีปัจจัยการบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ
1. ระดับองค์การ
2. ระดับหน่วยงาน
3. ระดับกิจกรรม


สรุปรายงานภาพรวม 
หน่วยรับตรวจต่างๆ
สรุปรายงานภาพรวม
หน่วยรับตรวจต่างๆ 

1.2 การบริหารความเสี่ยง RM 1-7  
RM 1-7  

  

 
ตารางนวัตกรรมสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ
4.ภาพรวมองค์การ

         5.นวัตกรรมยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายใน
     


 เพิ่มเติม  Strategic Development - SD
6.นวัตกรรมเว็บไซต์ศูนย์ตรวจสอบภายใน7.นวัตกรรมต้นแบบเว็บไซต์บริหารจัดการองค์การ


8.นวัตกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ9.นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 


ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                        1. การตรวจสอบทางด้านการเงิน
                                (Financial Auditing) 
                   2. การตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน
                            (Performance Auditing) 
1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน                       2.1 การตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน


 1.2 การตรวจสอบ GFMIS                    2.2 การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน


  
                   3) การตรวจสอบทางด้านการบริหาร
                            (Management Auditing)
         4) การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
                            (Compliance Auditing) 


                  5) การตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ
                     (Information System Auditing) 
                                6) การตรวจสอบพิเศษ
                                  (Special Auditing)


                                 7) การตรวจสอบอื่นๆ
                                    (Other Auditing) 
                                    8) แบบฟอร์มต่างๆ
                                            (Forms)
นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบด้านอื่นๆ
 ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบด้านการกำกับ ดูแล กิจการที่ดี/ที่เกี่ยวข้อง
 นวัตกรรมสารสนเทศการกำกับ ดูแล กิจการที่ดีนวัตกรรมสารสนเทศคุณธรรมและความโปร่งใส (ป.ป.ช.)


ศูนย์ตรวจสอบภายในผลประโยชน์ทับซ้อน


 
  

 ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ
นวัตกรรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลนวัตกรรมสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน ชุติมา มูลดับ : ระยะที่ 1นวัตกรรมสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล


 คู่มือการปฏิบัติงาน ชุติมา มูลดับ : ระยะที่ 2รายงานผลการปฏิบัติราชการ ชุติมา มูลดับ 2-2558การประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องของศูนย์ตรวจสอบภายใน 

 
 
  
  
ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
PMQA     

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ตารางนวัตกรรมสารสนเทศหลักสูตรที่ปรึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
นวัตกรรมสารสนเทศ/ที่ปรึกษานวัตกรรมสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้และกลูเกิลไซต์
นวัตกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมการเขียนรายงานประจำปีองค์การ


 


นวัตกรรมการประเมินผลโครงการนวัตกรรมบทความวิชาการ งานวิจัย ระดับบุคคล 


นวัตกรรมสารสนเทศการประชุมองค์การเสมือนจริง 

  
นวัตกรรมการประเมินผลศูนย์ตรวจสอบภายใน 

 
 
 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน (Quality of Working Life : QWL)

 
  
  
  
  
Comments