2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ

เว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศหลัก

ตารางนวัตกรรมสารสนเทศ RM/IC/IA
1.นวัตกรรมบริหารความเสี่ยง : 
Risk  Management (RM)
2.นวัตกรรมการควบคุมภายใน :
Internal  Control (IC)
3.นวัตกรรมการตรวจสอบภายใน :
Internal  Audit (IA)
นวัตกรรมสารสนเทศบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมสารสนเทศการควบคุมภายในนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบภายในมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี
การจัดทำรายงาน
การบริหารความเสี่ยง


RM 1     :    แบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์  
RM 2     :    แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
RM 2-1  :   แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความคาดหวังและการตอบสนอง
RM 3     :    แบบฟอร์มแบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง /แผน/กิจกรรม
RM 4     :    แบบฟอร์มการจัดทำรายงานและติดตาม
RM 5     :    แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
RM 6     :    แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
RM 7     :    แบบฟอร์มปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อในปีต่อไป
แบบสอบถาม/หลักฐานอ้างอิง
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

1.  ระดับส่วนงานย่อย (ฝ่ายงาน/ศูนย์วิชาการ/หลักสูตรสาขาวิชา)
         1.1  แบบ ปย.1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
        1.2  แบบ ปย.2 : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. ระดับหน่วยรับตรวจ (คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง)
        2.1  แบบ ปอ.1 : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
        2.2  แบบ ปอ.2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
       2.3  แบบ ปอ.3 : รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
       3.1  แบบ ปส. : รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
แบบสอบถาม/หลักฐานอ้างอิง
การจัดทำรายงาน
การตรวจสอบภายใน

1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) /การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)
3) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) 
5) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
6) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
   
หลักฐานอ้างอิง1.1นวัตกรรมการบริหารความเสี่ยง2.1 นวัตกรรมการควบคุมภายใน 3.1นวัตกรรมการตรวจสอบภายในภาคสนาม
นวัตกรรมการบริหารความเสี่ยง 2นวัตกรรมการควบคุมภายใน ปอ. ปย. ปส. แบบสอบถามนวัตกรรมการตรวจสอบภายในภาคสนาม


 


มาตรฐานบัญชีปัจจัยการบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ
1. ระดับองค์การ
2. ระดับหน่วยงาน
3. ระดับกิจกรรม


สรุปรายงานภาพรวม 
หน่วยรับตรวจต่างๆ
สรุปรายงานภาพรวม
หน่วยรับตรวจต่างๆ 

1.2 รายงานการบริหารความเสี่ยง RM 1-7  
RM 1-7  

  

 
ตารางนวัตกรรมสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ
4.ภาพรวมองค์การ
ERP Model Organization 
         5.นวัตกรรมยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายใน
       Innovation Strategies Internal Audit : (ISIA)
ERP Model OrganizationInnovation Strategies Internal Audit : ISIA
 เพิ่มเติม  Strategic Development - SD
6.นวัตกรรมเว็บไซต์ศูนย์ตรวจสอบภายใน7.นวัตกรรมต้นแบบเว็บไซต์บริหารจัดการองค์การ
Internal Audit CenterInnovation Management Website
8.นวัตกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ9.นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Innovation IAQAInnovation QA

 


ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                        1. การตรวจสอบทางด้านการเงิน
                                (Financial Auditing) 
                   2. การตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน
                            (Performance Auditing) 
1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน                       2.1 การตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน
Innovation IA Financial AuditingInnovation IA Performance Auditing
 1.2 การตรวจสอบ GFMIS                    2.2 การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน
1.1 GFMIS IAInnovation Operation performance auditing
  
                   3) การตรวจสอบทางด้านการบริหาร
                            (Management Auditing)
         4) การตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
                            (Compliance Auditing) 
Innovation Management AuditingInnovation Compliance Auditing
                  5) การตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ
                     (Information System Auditing) 
                                6) การตรวจสอบพิเศษ
                                  (Special Auditing)
Information System AuditingSpecial Auditing
                                 7) การตรวจสอบอื่นๆ
                                    (Other Auditing) 
                                    8) แบบฟอร์มต่างๆ
                                            (Forms)
นวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบด้านอื่นๆFORMS
 ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการตรวจสอบด้านการกำกับ ดูแล กิจการที่ดี/ที่เกี่ยวข้อง
 นวัตกรรมสารสนเทศการกำกับ ดูแล กิจการที่ดีนวัตกรรมสารสนเทศคุณธรรมและความโปร่งใส (ป.ป.ช.)
Corporate Good GovernanceInternal Integrity & Transparency Assessment
คู่มือการร้องเรียน ศูนย์ตรวจสอบภายในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการร้องเรียน ตสน. Complaints ManagementComplaints Management - Conflict of Interests
 
  

 ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ
นวัตกรรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลนวัตกรรมสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
Innovation HRM ModelChutima Mooldab 1 / 2558
คู่มือการปฏิบัติงาน ชุติมา มูลดับ : ระยะที่ 1นวัตกรรมสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual 1)Chuima Mooldab (I-REO)
 คู่มือการปฏิบัติงาน ชุติมา มูลดับ : ระยะที่ 2รายงานผลการปฏิบัติราชการ ชุติมา มูลดับ 2-2558
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual 2)Evaluation Personal 2-2558

การประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องของศูนย์ตรวจสอบภายใน 
Meetings, training, seminars 1 
 
  
  
ตารางนวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
นวัตกรรมสารสนเทศการบริหารจัดการ PMQA     
Innovation-PMQA 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ตารางนวัตกรรมสารสนเทศหลักสูตรที่ปรึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
นวัตกรรมสารสนเทศ/ที่ปรึกษานวัตกรรมสารสนเทศองค์การแห่งการเรียนรู้และกลูเกิลไซต์
Consultants Internal AuditInnovation-LO-IAC1 

Innovation LO1-IAC = ต้นแบบ


นวัตกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมการเขียนรายงานประจำปีองค์การ
นวัตกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ /IAInnovation Annual Report Model 
 


นวัตกรรมการประเมินผลโครงการนวัตกรรมบทความวิชาการ งานวิจัย ระดับบุคคล
Innovation Evaluation Project Innovation Articles research personal level

 


นวัตกรรมสารสนเทศการประชุมองค์การเสมือนจริง 
Innovation Virtual Conference IAC (IVC-IAC)  
นวัตกรรมการประเมินผลศูนย์ตรวจสอบภายใน 
Innovation-Evaluation IAC 
 
 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน (Quality of Working Life : QWL)


ระยะที่ 1
 ที่รายการลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ 
 1ERP Model Organization

ERP Model Organization 
 1.1Innovation-Internal Audit SRRU1
Innovation-Internal Audit SRRU1 
 1.2นวัตกรรมยุทธศาสตร์ตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ตรวจสอบภายใน 
 1.2.1ต้นแบบเว็บไซต์บริหารจัดการหน่วยงาน1

บริหารจัดการหน่วยงาน 
 1.3นวัตกรรมตรวจสอบภายใน1

ตรวจสอบภายใน


 
 1.3.1Activity Internal Audit Srru-1
18 รายการ
Activity Internal Audit Srru-1 18 รายการ 
 1.4นวัตกรรมการควบคุมภายใน1 

การควบคุมภายใน 
 1.5นวัตกรรมการบริหารความเสี่ยง1การบริหารความเสี่ยง 
 1.6คู่มือการปฏิบัติงาน : ระยะที่ 1/แม่แบบ


คู่มือปฏิบัตงานชุติมา มูลดับ : ระยะ 1


คู่มือปฏิบัตงานชุติมา มูลดับ : ระยะ 2


คู่มือการปฏิบัติงาน : ระยะที่ 1/แม่แบบ


คู่มือปฏิบัตงานชุติมา มูลดับ : ระยะ 1


คู่มือปฏิบัตงานชุติมา มูลดับ : ระยะ 2
 
 1.7Chutima  Mooldab 1 :
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
: แบบประเมินบุคลากร มรภ.สุรินทร์
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 
 1.7.1รายงานการประเมินระดับบุคคล :
ระยะที่ 2 ชุติมา มูลดับ
รายงานการประเมินระดับบุคคล : ระยะที่ 2 ชุติมา มูลดับ

 
 1.8นวัตกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้1

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1.9นวัตกรรมหลักฐานเชิงประจักษ์-ปปช 

หลักฐานเชิงประจักษ์-ปปช 
 1.9.1คู่มือการร้องเรียน  ศูนย์ตรวจสอบภายใน

คู่มือการร้องเรียน 
 1.9.2คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  ศูนย์ตรวจสอบภายใน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.10นวัตกรรมการปฏิบัติงานระดับบุคคล

ปฏิบัติงานระดับบุคคล 
 

                   

 2หลักสูตรการอบรมการตรวจสอบภายในเบื้องต้น 1 หลักสูตรการอบรมการตรวจสอบภายในเบื้องต้น 
 2.1ที่ปรึกษาและตอบคำถามที่ปรึกษาและตอบคำถาม 
 
Comments