กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 มี.ค. 2560 06:35 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
7 มี.ค. 2560 06:28 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 3. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
7 มี.ค. 2560 06:27 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำออกไฟล์แนบ ภาระงานศูนย์ตรวจสอบภายใน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 5 กันยายน 2559.doc จาก 1.5 โครงสร้างศูนย์ตรวจสอบภายใน
7 มี.ค. 2560 06:27 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำออกไฟล์แนบ ภาระงานศูนย์ตรวจสอบภายใน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 5 กันยายน 2559.doc จาก 1.5 โครงสร้างศูนย์ตรวจสอบภายใน
7 มี.ค. 2560 06:26 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 1. คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมและสารสนเทศสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
7 มี.ค. 2560 06:26 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
7 มี.ค. 2560 06:26 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 1.2 คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
7 มี.ค. 2560 06:25 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 1.3 คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7 มี.ค. 2560 06:25 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 1.4 ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
7 มี.ค. 2560 06:24 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 6. ภาพวีดีทัศน์
7 มี.ค. 2560 06:24 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 5. ภาพกิจกรรม
7 มี.ค. 2560 06:24 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 4. หลักสูตรการอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
7 มี.ค. 2560 06:23 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำออกไฟล์แนบ Innovation Organization Management.docx จาก 2.1 เว็บไซต์นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
7 มี.ค. 2560 06:23 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2.1 เว็บไซต์นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
7 มี.ค. 2560 06:23 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
6 ม.ค. 2560 06:03 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
6 ม.ค. 2560 06:03 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อัปเดต 78.png
24 ธ.ค. 2559 02:59 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
10 ธ.ค. 2559 01:46 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
9 ธ.ค. 2559 16:24 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
9 ธ.ค. 2559 16:23 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อัปเดต 78.png
18 ต.ค. 2559 17:04 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
18 ต.ค. 2559 17:03 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แก้ไข 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ
18 ต.ค. 2559 17:02 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อัปเดต 77.png
18 ต.ค. 2559 17:01 นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แนบ 77.png กับ 2. ต้นแบบเว็บไซต์นวัตกรรมและสารสนเทศต่างๆ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า