3. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ความหมาย Enterprise Resource Planning (ERP Model Organization)
        
                 Enterprise Resource Planning  คือ  การบริหารทรัพยากรขององค์การ ระบบการบริหารเพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่งทั้งองค์การโดยการเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  และสำคัญยังรวมถึงระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า-คุณค่า  ERP  จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การ  อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและการบริหารทรัพยากรขององค์การโดยรวมที่จะช่วยให้ทำการเชื่อมโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดสรรงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การดำเนินงาน  และผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างราบรื่น  ผ่านข้ามกำแพงระหว่างแผนกงานต่างๆและทำให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการรวบรวมกระบวนการดำเนินงาน  ขั้นตอนการทำงาน  ตลอดจนการเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ แต่ละหน่วยงานเข้าเป็นระดับองค์การ  โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้แห่งเดียวตามวัตถุประสงค์ขององค์การต่อการสนับสนุนข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ


Comments