1. คณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมและสารสนเทศสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ลำดับที่ชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษา educational background
1นางสาวชุติมา  มูลดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
2นายณฤทธิ์  จึงสมาน   
3ว่าที่ร้อยตรีณรณชัย  ภูแก้ว นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  
4จ่าสิบตรีศฤงคาร  กุลุพราหมณ์  กลาสีภรัทวัช   
5ดร.อัษฏา  วรรณกายนต์  
6นางกรรณิกา  มีมาก  
7นางธรรมพร  เลื่อนทอง  
8นายอนุวัฒน์  เปพาทย์  
นายแดงน้อย  ปูสาเดช  
10นางวิไลวรรณ  งามฉลาด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
11 นางสาวศรินทิพย์  สนทองบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
12 นางนิชกานต์  ทันวัน  
13นายโกสิน  มีชูสิน  
14 นายวิเชียร  เจริญยิ่งธนากูล      
    
    
Comments